ŠESTNÁCTIHODINOVÉ KURZY

TRÉNINK VE VEDENÍ LIDÍ

Zaměříme se na to, jak můžeme ovlivňovat atmosféru v týmu a vytvářet podmínky
pro to, aby se lidé aktivně zapojovali, zajímali a rozvíjeli. Prostřednictvím zážitku,
modelových situací a případových studií ukážeme, co pozorovat, čemu přikládat
váhu, co naopak neřešit. Prohloubíme sebepoznání a sebereflexi, jedny
z nejúčinnějších nástrojů v rukou dobrých lídrů. Zaměříme se na rozvoj ve třech
oblastech důležitých při vedení lidí: osobní přesvědčení a očekávání, oblast strategie a způsob komunikace. Využijeme vaši zkušenost s vedením druhých a budeme
reagovat na vaše potřeby.

Více informací

VEDENÍ ROZHOVORU S DĚTMI A DOSPÍVAJÍCÍMI

Představíme strukturu vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími. Provedeme vás
fázemi rozhovoru od navázání prvního kontaktu a získání dítěte ke spolupráci,
budování bezpečného prostoru, orientace v situaci dítěte, směřování a zacílení rozhovoru, až po motivaci a podporu dítěte k potřebné změně. Představíme účinný
způsob dotazování v souladu s podpůrnými komunikačními prostředky. Zaměříme
se na strategii sokratovského dotazování a práci s projektivními otázkami. Nabídneme osvědčené techniky, které lze využít pro práci s dětmi různého věku.

Více informací

PRÁCE S RODINOU V ADLEROVSKÉM DUCHU

Na kurzu předáme informace, které využijete v podpůrných nebo terapeutických
rozhovorech, při doprovázení rodin a zjišťování informací o kontextu rodiny, podpoře rodičovských kompetencí a práci s dětským klientem. Zaměříme se na porozumění výchovným stylům a jejich důsledkům pro dítě a vztahy v rodině. Ukážeme, jak pracovat s chybnými přesvědčeními rodičů a jak podpořit změnu rodičovských postojů a chování, které brání zdravému fungování rodinného systému. V kazuistikách si ukážeme optimální postupy pro práci s rodinou.

Více informací

TRANSGENERAČNÍ VZORCE

Společně objevíme a prozkoumáme konkrétní vzorce, poselství a témata, která se
předávají v rodových liniích. Tato poselství mají vliv na náš současný život, ovlivňují
naše chování, vztahy s druhými, prožívání jednotlivých situací a komunikaci jak
v osobním, tak profesním životě. Pokud se nám je podaří přenést do vědomé roviny,
můžeme s nimi i vědomě „pracovat“. V kurzu pracujeme s generačními vzpomínkami a genogramem. Rozšíříte si koncept práce s rodinným systémem či klienty na
širší základnu než je základní rodinná jednotka.

Více informací

TĚLO V KONTEXTU ADLERovSKÉ PSYCHOLOGIE

Přístup individuální psychologie staví na principu celistvosti, mimo jiné umožňuje vědomý kontakt s myšlením, emočním a tělesným prožíváním. Nabídneme teoretické zakotvení, díky němuž získáte nástroj, jak interpretovat tělesné projevy a využívat je k porozumění fungování člověka v životě. Naučíte se, jak zvyšovat citlivost k vnímání signálů těla, propojovat emoční a tělesné prožívání, využívat tělo jako pomocníka v mezilidské komunikaci. V kurzu si zažijete metody práce s tělem, které doplňují obvyklý způsob práce v individuální psychologii.

Více informací

ROZVOJ MOTIVACE A SPOLUPRÁCE

V kurzu se zaměříme na praktické strategie a postupy, kterými lze podpořit klienty ke spolupráci. Podrobně se budeme věnovat porozumění cílům chování. Prozkoumáme motivy nespolupracujího chování, abychom porozuměli dynamice interakcí. Ukážeme si, jak používat propracovaný systém dotazování, který vede k rychlému porozumění a vhledu do mezilidské interakce. Společně projdeme fáze procesu motivace a představíme techniky, které lze používat při práci s klienty pro podporu jejich motivace. Řekneme si jak identifikovat zdroje a silné stránky klientů a jak tyto zdroje využívat pro řešení zaměřené na změnu.

Více informací

DÁLE POŘÁDÁME

Kromě dvoudenních kurzů, které lze absolvovat online i prezenčně nabízíme i kurzy jednodenní, které jsou pouze online. Dále máme v nabídce šestidenní výcviky zaměřují se na jedno specifické téma a  dlouhodobé výcviky , ktzeré nabízejí sebezkušenost, dostatek teorie, metodické vedení a trénink, abyste získali jistotu v používánímetod individuální psychologie. Nabízíme celkem 770 výcvikových hodin, které můžete absolvovat ve třech na sebe navazujících výcvicích.