DLOUHODOBÉ VÝCVIKY

Sebezkušenostní výcvik využijete pro svůj profesní i osobní růst. Zažijete si postupy individuální psychologie směřující k porozumění subjektivním přesvědčením a soukromé logice, které přirozeně využijeme pro přehodnocení některých postojů, reorientaci, případně změny vzorců chování. Dostanete zpětnou vazbu, konfrontaci i podporu skupiny.
Projdeme spolu sebezkušeností, poskytneme dostatečnou oporu v teorii, čas pro trénink a prohlubování poznatků a jejich propojování s kontextem vašeho profesního působení. Cílem je porozumění metodě individální psychologie a její používání v různorodé praxi. Naučíme se vést proces práce s klientem od navázání kontaktu přes porozumění přesvědčením, které neumožňují změnu k jejich reinterpretaci a realizaci postupných kroků ke změně.
V ročním výcviku se naučíme využívat postupy adlerovského přístupu při zvládání krizí, zacházení s traumatem, nebo při práci s úzkostnou a depresivní symptomatikou. Potrénujeme analýzu životního stylu. Rozvineme kompetence pro využívání typických adlerovských metod užívaných v individuální, párové, rodinné i rodičovské terapii, práci s týmem a se skupinou.
Cílem ročního výcviku je nabídnout školním psychologům a dalším, kteří se věnují školnímu poradenství, tolik potřebnou podporu, která jim umožní systematicky spolupracovat na proměně školy směrem k partnerskému a spolupracujícímu nastavení a tak spoluvytvářet prostředí umožňující zažívat pocit sounáležitosti. Budeme rozvíjet všechny kompetence důležité pro práci v kontextu školního poradenství.
Nově nabízíme pětiletý psychoterapeutický výcvik v individuální psychologii Alfreda Adlera. Tři moduly výcviku zahrnují sebezkušenost, teoretické vzdělání i praktický nácvik psychoterapeutických dovedností.

DÁLE POŘÁDÁME

Kromě dlouhodobých výcviků, které nabízejí sebezkušenost, dostatek teorie, metodické vedení a trénink, abyste získali jistotu v používání metod individuální psychologie, nabízíme i jednodenní kurzy, které pořádáme online i prezenčně, a kurzy dvoudenní, prezenční. Dále máme v nabídce šestidenní výcviky zaměřené na jedno specifické téma, kde je cílem předat účastníkům systém práce, jednotlivé metody a techniky.