Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

1. Při zadání svých osobních údajů do přihlášky, předáváte společnosti MANSIO, v.o.s., IČ 29190428, DIČ CZ29190428, osobní informace, které budou dále zpracovávány dle následujících pravidel.

2. Naší povinností při zpracovávání Vašich osobních údajů je postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“). To znamená, že budeme Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s účelem vyjádřeným v tomto souhlasu a v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. A budeme také dodržovat všechny ostatní povinnosti stanovené správcům osobních údajů uvedeným zákonem.

3. Pro vedení základní agendy a nezbytných administrativních úkonů jsou shromažďovány Identifikační a kontaktní údaje (tj. titul, jméno a příjmení, datum narození, bydliště, e-mail, telefonní číslo, případně informaci o zaměstnavateli). Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem:

přípravy prezenční listiny
přípravy certifikátu/osvědčen
přípravy faktur
komunikace s klienty ohledně organizačních záležitostí jednotlivých kurzů

Za tímto účelem uděluje klient souhlas se zpracováním těchto nezbytných osobních údajů při vyplňování elektronické přihlášky. Platnost tohoto souhlasu je 10 let. Bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům.

4. Dále jsou zpracovávány údaje na základě dobrovolného souhlasu jednotlivých klientů. Tento souhlas uděluje klient v elektronické přihlášce a není vázán na přihlášení do jednotlivých kurzů. Jedná se u využití údajů (jméno, emailová adresa, případně telefon) k marketingovým účelům ze strany Správce. Údaje jsou vedeny v databázi kontaktů vedené za tímto účelem. Tyto údaje nejsou nezbytné pro zpracovávání administrativy jednotlivých kurzů. Doba jejich uchovávání je 10 let, nebo do odvolání souhlasu ze strany klienta.

5. Za účelem rozvíjení dovedností klientů je v některých kurzech nedílnou součástí videotréning a pořizování audiovizuálních nahrávek, případně fotografický materiál. Tyto materiály slouží čistě k didaktickým účelům a po ukončení kurzu/výcviku jsou skartovány/smazány.

6. Osobní údaje budeme zpracovávat jak v elektronické podobě, při tom přijímáme technická a organizační opatření, aby u nás byly Vaše osobní údaje v bezpečí. Tak i v písemné podobě (to se týká prezenčních listin). Osobní údaje chráníme proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob. Vaše osobní údaje nebudeme předávat třetím osobám. Výjimkou jsou případy stanovené zákonem.

7. Když nám dobrovolně dáte (třeba v komentáři na našich stránkách) citlivé osobní údaje (to jsou třeba ty, které vypovídají o rasovém nebo etnickém původu nebo politických názorech, členství v odborech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu), dáváte tím společnosti MANSIO, v.o.s. výslovný souhlas s jejich užitím, a to na dobu 5 let. Poskytnutí těchto údajů je vždy dobrovolné a máte samozřejmě právo tento souhlas odvolat.

8. Rádi Vám řekneme, zda a jaké osobní údaje o Vás máme zaznamenané. Jestli máte dotazy, podněty nebo žádosti týkající se zpracování Vašich osobních údajů, napište nám na e-mail info@mansio.cz.

9. V souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů společností MANSIO, v.o.s. máte právo:
požádat o přístup k Vašim osobním údajům,
požádat o opravu Vašich osobních údajů,
požádat o výmaz Vašich osobních údajů, pokud již pominul účel zpracování,
požádat o omezení zpracování svých osobních údajů,
požádat o informaci o zpracování Vašich osobních údajů, a to o účelu zpracování osobních údajů, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, o povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování a o příjemcích osobních údajů a jejich kategoriích,
obrátit se s podnětem nebo stížností na Úřad na ochranu osobních údajů.

10. Vyhrazujeme si právo na změnu nebo doplnění těchto podmínek.