TRANSGENERAČNÍ VZORCE

Rodinná poselství, která jsme přejali z rodinné historie, mají stále vliv na náš současný život, ovlivňují naše chování, vztahy, prožívání a vnímání světa kolem nás. 

Kurz je určen profesionálům, kteří chtějí rozšířit svůj repertoár nástrojů pro práci s jednotlivcem, párem nebo rodinou.  

Společně objevíme a prozkoumáme konkrétní transgenerační vzorce, poselství a témata, která se předávají v rodových liniích. Můžeme tak porozumět životnímu příběhu člověka a dynamice jeho pohybu v životě, smyslu a významu některých životních zkušeností, zahlédnout traumata a tabuizovaná témata v rodinné historii. Uvědomované vzorce lze potom využít i pro podporu změny v životě klienta. Vždy je možné zvolit způsob, jak odkaz minulých generací dál nést. V kurzu pracujeme s generačními vzpomínkami a genogramem. Rozšíříte si koncept práce s rodinným systémem či klienty na širší základnu než je základní rodinná jednotka.

TÉMATA:

PRINCIPY INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE v kontextu transgeneračního přenosu. Orbity pocitu sounáležitosti. Kreativní já. Nejbližší rodina. Partnerský vztah. Širší rodina, společenství. Širší společnost. Vliv rodiny na utváření životního stylu.

RODINNÉ VZORCE. Poselství, která jsme přejali z mužské a ženské linie rodinné historie. Sebezkušenost. Využití metody při individuální i skupinové práci s klienty.

CÍLE ANALÝZY TRANSGENERAČNÍCH VZORCŮ. Způsob porozumění životnímu příběhu člověka a dynamice jeho pohybu v životě. Způsob, jak porozumět smyslu a významu některých životních zkušeností. Způsob, jak zahlédnout traumata a tabuizovaná témata v rodinné historii.  

VYUŽITÍ ANALÝZY TRANSGENERAČNÍCH VZORCŮ V PROCESU DODÁVÁNÍ ODVAHY a podpory změny v životě klienta. Vždy si můžeme zvolit způsob, jak odkaz minulých generací dál poneseme. Máme moc změnit trajektorie životních cest.

PRÁCE S GENOGRAMEM. Jak identifikovat vzorce v rodině a porozumět jim. Genogram jako metoda pro analýzu životního stylu – klient interpretuje rodinnou historii a vztahy. Vyprávění příběhů při tvorbě genogramu. Symboly v genogramu.

VYUŽITÍ GENOGRAMU V PSYCHOTERAPII A PORADENSTVÍ. Způsob, jak posílit nebo oživit vztahy v rodině. Způsob, jak se klient může napojit na kořeny. Využití pro posílení porozumění a pocitu sounáležitosti v rodině. Způsob, jak identifikovat zdroje a limity v rodinném systému.

ROZHOVOROVÉ SCHÉMA PRO PRÁCI S GENOGRAMEM (podle Marion Balla). Demonstrace na otevřeném fóru. Nácvik v triádě.  

PROSTOR PRO SEBEZKUŠENOST, PRÁCI S KAZUISTIKAMI, SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ, PŘÍKLADŮ Z PRAXE A NÁCVIK.

NAUČÍTE SE:

  • Porozumět mechanismu vytváření subjektivních přesvědčení a soukromé logice v kontextu transgeneračních poselství.
  • Porozumět vlastním přesvědčením, vidět souvislosti mezi přesvědčeními a profesním i osobním fungováním.
  • Pracovat s rodinnými poselstvími a používat je jako nástroj porozumění vzorcům mužské a ženské linie v rodinné historii. 
  • Provázet klienty při vytváření genogramu. Pracovat metodou vyprávění příběhů a využívat ji při vytváření genogramů.

  • Identifikovat mezigenerační vzorce v rodinné historii a využit pro porozumění životní dynamice klientů.
  • Používat práci s rodinnou historií a rodinnými poselstvími pro podporu sebehodnoty a identity klientů.

  • Využívat práci s genogramem a rodinnými příběhy pro podporu pocitu sounáležitosti v rodině, podporu a obnovu zdravých vztahů v rodině.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod Č.j.: MŠMT-28260/2021-2-874 a MPSV ČR pod č. A2023/0404-SP.

CENA: 3.600,- Kč bez DPH,  4.356,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 16 hodin (2 dny)

KURZEM VÁS PROVEDOU: Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D., Mgr. Dora Lukášová Salaquardová

TERMÍNY:

3. – 4. 10. 2024 v Brně