TRÉNINK VE VEDENÍ LIDÍ

Dobrým lídrem se člověk nenarodí, ale může se naučit jím být. A může pak mít svůj tým, který spolupracuje na společném cíli, jeho práce dává smysl a svého vedoucího nevnímá jako nepříjemného dozorce, ale jako důvěryhodného sparingpartnera.

Kurz je určen všem, kdo vedou malé i větší týmy a chtějí rozvíjet své dovednosti. 

Zaměříme se na to, jak vedoucí ovlivňuje atmosféru v týmu a jak vytváří podmínky pro aktivní zapojení, zájem, spolupráci a rozvoj členů týmu. Prostřednictvím sebezkušenosti, modelových situací a případových studií ukážeme, co pozorovat, čemu přikládat váhu a co naopak neřešit. Prohloubíme sebepoznání a sebereflexi - jedny z nejúčinnějších nástrojů v rukou dobrých lídrů. Zaměříme se na rozvoj ve třech oblastech důležitých při vedení lidí: osobní přesvědčení a očekávání, oblast strategie a způsob komunikace. Využijeme vaši zkušenost s vedením druhých a budeme reagovat na vaše potřeby.

TÉMATA:

OSOBNOST VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA.  Přes vlastní zážitek porozumíte vlastním přesvědčením, na základě kterých jednáte s druhými - v práci i v osobním životě. Budete mít prostor objevit vlastní zdroje a silné stránky, které můžete využít pro efektivní vedení týmu. Odhalíte si svoje rozvojové potřeby a nastavíte si způsob jejich rozvíjení. Získáte odpovědi na otázky:  Jak to, co si myslíte a očekáváte, ovlivňuje váš styl vedení? Jak poznáme v týmu vliv neefektivních přesvědčení? Jak můžeme přesvědčení proměňovat a ovlivňovat? Jak pěstovat efektivní přesvědčení? Jak pečovat o vlastní zdroje a motivaci?

MOTIVACE A PODPORA PŘI VEDENÍ TÝMU. Naučíme se, jak rozpoznat motivační faktory spolupracovníků, aby způsob, kterým je vedete, fungoval jako podpora a cílil na rozvoj jejich vnitřní motivace. Ukážeme si možnosti podpory při individuálním a skupinovém vedení spolupracovníků. Seznámíte se s vedením motivačních rozhovorů. Získáte odpovědi na otázky:  Jak moje komunikace získá druhé ke spolupráci? Jak moje komunikace probudí zájem a podpoří motivaci pro pracovní nasazení a umožní spolupracovníkům zažívat radost z vlastní práce? Jak pomocí hodnocení podporovat rozvoj?

UPLATŇOVÁNÍ DEMOKRATICKÝCH METOD PŘI VEDENÍ. Zmíníme potřebné kompetence k vedení a řízení pracovního týmu. Ukážeme, jak komunikuje leader, který prezentuje vize, vyslechne své kolegy, reaguje na jejich potřeby, deleguje a kontroluje a poskytuje zpětnou vazbu. Ukážeme si nejčastější chyby a slepé uličky v komunikaci. Budeme se věnovat základnímu nastavení pro spolupráci a řekneme si, za jakých podmínek jsou kolegové ochotní podílet se a přispívat. Získáte odpovědi na otázky:  Jaké postupy podporují týmovou spolupráci? Jak vytvářet živé hodnoty v organizaci? Jak využít hodnoty organizace pro tvorbu strategie vedení? Jak pečovat o pravidla a sjednocovat přístupy a postupy v rámci organizace?

ŘEŠENÍ KONFLIKTŮ V TÝMU. Ukážeme si, jak v situaci konfliktu zprostředkovat porozumění, nabídnout různé úhly pohledu a rozšířit možností řešení. Získáte praktické tipy, jak řešit konflikty v týmu. Dostanete odpovědi na otázky: Jak využít konflikt pro posílení vztahů na pracovišti? Jak proměnit konflikt v příležitost? Jak komunikace pomůže při řešení obtíží a zprostředkuje podněty pro změnu?

PROSTOR PRO PRÁCI S KAZUISTIKAMI, SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ A PŘÍKLADŮ DOBRÉ I ŠPATNÉ PRAXE.

NAUČÍTE SE:

  • Reflektovat vlastní styl vedení a modifikovat neefektivní přesvědčení, která jsou na překážku efektivní spolupráci.
  • Osvojíte si komunikační postupy, díky kterým získáte druhé ke spolupráci.
  • Podporovat motivaci spolupracovníků pro spolupráci.
  • Budovat pocit sounáležitosti na pracovišti, který podporuje angažovanost, odpovědnost, tvořivost a pracovní spokojenost.
  • Využívat postupy podporující týmovou spolupráci.
  • Pečovat o pravidla a sjednocovat.
  • Napomáhat splavnému řešení obtíží, zprostředkovat podněty pro změnu.
  • Konstruktivně řešit problémové situace v týmu i s jednotlivými spolupracovníky.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT-28260/2021-2-874 a MPSV ČR  pod č.: A2021/0755-SP/VP. Akreditovaný název u MŠMT ČR je: Spolu a jinak ve vedení. Akreditovaný název u MPSV ČR je: Trénink ve vedení lidí.

CENA: 3.600,- Kč bez DPH,  4.356,- Kč včetně 21 % DPH.

DÉLKA: 16 hodin (2 dny)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍNY:

21. - 22. 10. 2024 v Brně