ROZVOJ MOTIVACE A SPOLUPRÁCE

Ke spolupráci a prožívání pocitu sounáležitosti potřebuje člověk cítit, že někam patří, něco umí, je důležitý a má odvahu se do věcí pustit.

Kurz pro všechny, kteří se chtějí naučit motivovat své klienty či spolupracovníky a podpořit je ke spolupráci. 

V kurzu se zaměříme na praktické strategie a postupy, kterými lze podpořit klienty ke spolupráci. Podrobně se budeme věnovat porozumění cílům chování. Prozkoumáme motivy nespolupracujícího chování, abychom porozuměli dynamice interakcí. Ukážeme si, jak používat propracovaný systém dotazování, který vede k rychlému porozumění a vhledu do mezilidské interakce. Společně projdeme fáze procesu motivace a představíme techniky, které lze používat při práci s klienty pro podporu jejich motivace. Řekneme si, jak identifikovat zdroje a silné stránky klientů a jak tyto zdroje využívat pro řešení zaměřené na změnu.

TÉMATA:

 • Základní potřeby člověka a zdroje motivace z pohledu individuální psychologie.
 • Cíle problémového chování v interakčním pojetí, jejich identifikace a možnosti jejich proměny ve spolupráci.
 • Strategie reagování na problémové chování. Intervenční, preventivní a podpůrné techniky pro podporu spolupráce.
 • Komunikační techniky, které pomáhají rozvíjet spolupráci.
 • Fáze procesu motivace – proměna potřeby v cíl, motivace ke změně a přijetí závazku, plánování změny, realizace plánu změny, zhodnocení jako prostředek pro obnovu motivace.
 • Techniky pro podporu motivace. Vytváření motivačních map.
 • Práce se zdroji a silnými stránkami. Vedení motivačních rozhovorů. 
 • Prostor pro práci s kazuistikami, sdílení zkušeností a příkladů dobré i špatné praxe.

NAUČÍTE SE:

 • Porozumět motivům chování klientů a učit je reagovat způsobem, který jim nabízí efektivnější alternativu, jež povede k naplnění citu sounáležitosti.
 • Využívat polostrukturovaný rozhovor jako diagnostický nástroj pro identifikaci cílů nevhodného chování, interpretovat informace a využívat je při práci s klienty.
 • Strategicky reagovat na problémové chování, aktivně nastavovat spolupráci a vést klienty k náhledu a změně.
 • Navrhovat intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování a využívat je i na úrovni práce se skupinou.
 • Vést podpůrné rozhovory, posilovat vztah a atmosféru, podporovat zdravé klima.
 • Používat komunikační postupy a nástroje provázení, které zkompetentňují klienty a pomáhají jim zažít úspěch a nastavit proces změny.
 • Provázet klienta fázemi procesu motivace, identifikovat fázi procesu motivace, ve které se klient nachází a s ohledem na tuto fázi volit vhodné motivační prostředky.
 • Pracovat s podporou a povzbuzováním.

AKREDITACE: MPSV ČR pod č. A2021/0162-SP a MŠMT ČR bez akreditace.

CENA: 3.600,- Kč bez DPH,  4.356,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 16 hodin (2 dny).

KURZEM VÁS PROVEDOU: : PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍNY:

7. - 8. 11. 2024 v Brně