VEDENÍ ROZHOVORU S DĚTMI A DOSPÍVAJÍCÍMI

Rozhovor je jako tanec – má svá pravidla a musí se na něm podílet oba tanečníci. I s malými nebo náctiletými tanečníky si můžeme skvěle zatančit, když se naladíme na jejich notu.

Kurz pro všechny, kteří pracují s dětmi a dospívajícími - psychoterapeuté, psychologové, sociální pracovníci a pedagogové. 

Představíme strukturu vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími a jeho specifika. Provedeme vás fázemi rozhovoru od navázání prvního kontaktu a získání dítěte ke spolupráci, budování bezpečného prostoru, orientaci v situaci dítěte, směřování a zacílení rozhovoru, až po motivaci a podporu dítěte k potřebné změně. Představíme účinný způsob dotazování v souladu s podpůrnými komunikačními prostředky. Zaměříme se na strategii sokratovského dotazování a práci s projektivními otázkami. Nabídneme osvědčené techniky, které lze využít pro práci s dětmi různého věku.

TÉMATA:

INFORMACE O ZÁKONITOSTECH KOGNITIVNÍHO, EMOČNÍHO A SOCIÁLNÍHO VÝVOJE v dětství a dospívání, které je třeba při práci s dětmi a dospívajícími zohledňovat. Způsoby dotazování a získávání informací v rozhovoru s dětmi různého věku. Specifika vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími, možnosti a limity rozhovoru.

VÝCHODISKA ADLEROVSKÉHO PŘÍSTUPU PRO PRÁCI S DĚTMI A DOSPÍVAJÍCÍMI. Základní cíle rozhovoru v adlerovském přístupu. Interpretační rámec dotazování: Jaký sebeobraz si dítě tvoří? Jaký je obraz druhých? Jaké je typické rolové chování? Jaký je obraz světa (života)? Jakým vzorcům chování se dítě učí? Jaké strategie (metody) používá?

VSTUPNÍ KRITÉRIA. Co zvažujeme, než se začneme dotazovat. Setting, aranžmá rozhovoru. Kontext rozhovoru (diagnostický, terapeutický, poradenský, …). Věk a mentální kapacita dítěte.

ZAHÁJENÍ ROZHOVORU. Navázání kontaktu a získání dětského klienta ke spolupráci. Metody povzbuzování ke spolupráci. Otázky pro otevírání rozhovoru.

MOŽNOSTI VYTVÁŘENÍ VZTAHU A BUDOVÁNÍ DŮVĚRY. Podpůrné komunikační nastavení. Podpora spolupráce a motivace. Metoda 5 kroků k důvěře. Rekvizity a znalosti jako icebreaker. Techniky pro redukci úzkosti a strachu.

ZPŮSOBY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O RODINNÉ SITUACI DÍTĚTE. Otázky umožňující porozumět rodinné situaci dítěte: rodinné role, rodinná atmosféra, rodinné hodnoty, rodinná konstelace, specifické vlivy (etnicita, sociální a ekonomický status atd.), omezení a příležitosti prostředí.

NÁZORNÁ UKÁZKA VEDENÍ ROZHOVORU S DÍTĚTEM A JEHO ROZBOR.

NAUČÍTE SE:

  • Pracovat s dětským a dospívajícím klientem v partnerském a respektujícím nastavení.
  • Budovat vztah a podporovat spolupráci s dětským a dospívajícím klientem.
  • Strukturovat rozhovor, aby umožňoval porozumění situaci dítěte a dospívajícího, odkrýval možnosti řešení problémů a podporoval potřebnou změnu.
  • Používat a volit otázky v rámci nabízené metodiky, které umožňují porozumění životní situaci dítěte a dospívajícího.
  • Vnímat kontext životní zkušenosti dětského a dospívajícího klienta v širší perspektivě.
  • Při práci s dětmi a dospívajícími zohledňovat zákonitosti kognitivního, emočního a sociálního vývoje.
  • Využívat a zpracovávat získané údaje za účelem lepšího porozumění životní dynamice klienta v duchu adleriánských postupů.
  • Reflektovat průběh rozhovoru a využívat vlastní zdroje k efektivní práci s klientem.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod č.j. MSMT – 6959/2022-2-297 a MPSV ČR pod č. A2020/0386-SP.

CENA: 3.600,- Kč bez DPH,  4.356,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 16 hodin (2 dny)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, nebo Mgr. Bc. Kamila Barlow nebo Mgr. Simona Hybšová

TERMÍNY:

6. - 7. 4. 2024 v Brně (Mgr. Bc. Kamila Barlow)
21. - 22. 5. 2024 v Brně (Mgr. Simona Hybšová)
23. - 24. 10. 2024 v Brně (Mgr. Simona Hybšová)
23. - 24. 11. 2024 v Brně (Mgr. Bc. Kamila Barlow)