ČTYŘICETIOSMIHODINOVÉ VÝCVIKY

RANÉ VZPOMÍNKY A JEJICH METAFORICKÝ VÝZNAM

Naučíme se pracovat s jedinečnou metodou individuální psychologie a ukážeme
si její široké využití - v terapii, poradenství, při seberozvoji, podpoře motivace
a v dalších oblastech. Strukturovaný a zároveň intuitivní způsob práce nám umožní
rychle a tvořivě nahlédnout naučené vzorce chování, které klientům nepřinášejí
užitek a neumožňují změnu. Naučíme se metodu analýzy využívat různým způsobem, osvojíme si způsob provázení a techniku dotazování, možnosti interpretace
a proces reorientace. Vše proběhne v kombinaci sebezkušenosti, tréninku a teoretického výkladu.

Více informací

TRÉNINK VE VEDENÍ ROZHOVORU

Posuneme dovednosti ve vedení rozhovoru podle potřeb každého účastníka. Nejde
nám jen o metodu kladení otázek, dodržení struktury rozhovoru a respektování
jeho fází. To je samozřejmost. Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost,
naše přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Získáte postupy a metody, které umožňují směřovat k porozumění
a vhledu, motivovat klienta ke změně a hledat realistická řešení. Nabytá zkušenost
vám umožní navázat vztah s klientem, získávat informace, směřovat k cíli a vidět
výsledky společné práce.

Více informací

EDUKATIVNÍ RODIČOVSKÁ TERAPIE

V našem historicky nejstarším vzdělávání získáte mix toho nejlepšího, co představuje způsob práce v individuální psychologii. Projdeme si sebezkušeností, abychom lépe porozuměli systému kladení otázek při provázení klientů i metodám, se kterými budeme pracovat. Ukážeme si, jak pracovat s klienty v kontextu individuální, párové nebo rodinné terapie, nabídneme inspiraci pro vytvoření metodiky pro vedení rodičovských skupin, které jsou zaměřeny terapeuticky nebo rozvojově. Představíme nástroje, které umožní provázení rodičů směrem k práci na sobě v oblastech, které jsou zdrojem překážek v jejich vztahu k dětem či nalézání efektivních rodičovských postupů. Naučíme se pracovat s metodami, které rodičům umožní reflexi rodičovského stylu, rodičovských postojů a postupů, které jim brání v cestě stát se takovými rodiči, jakými chtějí být. Cílem edukativní rodičovské terapie je posílení pocitu sounáležitosti v rodině.

Více informací

ENCOURAGEMENT – VÝCVIK V DODÁVÁNÍ ODVAHY

Provedeme vás cestou podpory, abyste si techniky a metody dodávání odvahy
zažili na sobě a poznali na vlastní kůži, jaký benefit přinášejí. Naučíme se, jak podpořit pocit sounáležitosti a spolupráci s ostatními, jak klientům pomoci překonávat
vlastní limity, objevovat vnitřní zdroje a motivovat je k aktivnímu řešení problémů.
Projdeme společně fáze procesu dodávání odvahy, osvojíme si techniku kladení
otázek, podpůrných komentářů a způsobu konfrontace, která vede k náhledu
a změně namísto odporu a nespolupráce.

Více informací

PRÁCE S TĚLEM V KONTEXTU ADLEROVSKÉ PSYCHOLOGIE

Přístup individuální psychologie staví na principu celistvosti, mimo jiné umožňuje vědomý kontakt s myšlením, emočním a tělesným prožíváním. Nabídneme teoretické zakotvení, díky němuž získáte nástroj, jak interpretovat tělesné projevy a využívat je k porozumění fungování člověka v životě. Naučíte se, jak zvyšovat citlivost k vnímání signálů těla, propojovat emoční a tělesné prožívání, využívat tělo jako pomocníka v mezilidské komunikaci. V kurzu si zažijete metody práce s tělem, které doplňují obvyklý způsob práce v individuální psychologii.

Více informací

ADLEROVSKÝ PŘÍSTUP VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ

Naučíme se používat osvědčený systém práce ve školním poradenství. Ukážeme si, jak vytvářet PORADENSKOU STRATEGII: jak se orientovat v systému školy, jak identifikovat oblasti, kde je potřeba pracovat na změně a přizvat ke spolupráci ty, kteří mají na změnu vliv. Osvojíme si postupy, které dovolí REFLEKTOVAT PODSTATU VZTAHU MEZI UČITELEM A ŽÁKEM, porozumět přesvědčením učitele a oslovovat jeho emoce, což je nezbytné pro proměnu jeho přístupu k žákům. Získáte metodiku pro práci s problémovým chováním žáků, která zahrnuje rozhovorové schéma pro diagnostiku a nástroje pro nastavování smysluplných intervencí na úrovni práce s jednotlivcem i s třídním kolektivem. Všechny metody si vyzkoušíte na vlastní kůži a budete je moci ihned využít při práci se třídami, učiteli, žáky a rodiči.

Více informací

DÁLE POŘÁDÁME

Kromě šestidenních výcviků zaměřujících se na jedno specifické téma máme v nabídce jednodenní kurzy, které probíhají pouze online, dále kurzy dvoudenní, které lze absolvovat online i prezenčně. Pořádáme i dlouhodobé výcviky, které nabízejí sebezkušenost, dostatek teorie, metodické vedení a trénink, abyste získali jistotu v používánímetod individuální psychologie. Nabízíme celkem 770 výcvikových hodin, které můžete absolvovat ve třech na sebe navazujících výcvicích.