ČTYŘICETIOSMIHODINOVÉ VÝCVIKY

Posuneme dovednosti ve vedení rozhovoru podle potřeb každého účastníka. Nejde nám jen o metodu kladení otázek, dodržení struktury rozhovoru a respektování jeho fází. To je samozřejmost. Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost, naše přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Získáte postupy a metody, které umožňují směřovat k porozumění a vhledu, motivovat klienta ke změně a hledat realistická řešení. Nabytá zkušenost vám umožní navázat vztah s klientem, získávat informace, směřovat k cíli a vidět výsledky společné práce. 
Naučíme se pracovat s jedinečnou metodou individuální psychologie a ukážeme si její široké využití - v terapii, poradenství, při seberozvoji, podpoře motivace a v dalších oblastech. Strukturovaný a zároveň intuitivní způsob práce nám umožní rychle a tvořivě nahlédnout naučené vzorce chování, které klientům nepřinášejí užitek a neumožňují změnu. Naučíme se metodu analýzy využívat různým způsobem, osvojíme si způsob provázení a techniku dotazování, možnosti interpretace a proces reorientace. Vše proběhne v kombinaci sebezkušenosti, tréninku a teoretického výkladu.
Práci s nejrůznějšími skupinami se věnujeme už dlouho, proto se s vámi chceme o naše zkušenosti podělit a nabídnout podporu při získávání nových kompetencí. Klíčovým konceptem individuální psychologie, o který se opíráme při jakékoliv práci se skupinou, je pocit sounáležitosti - který je nezbytný pro samotný proces i pro zážitek přijetí, bezpečí  a možnost rozvoje a růstu.   Budeme se věnovat mnoha aspektům skupinového procesu: fáze skupinového procesu, vytváření skupinového vztahu; podpora pocitu sounáležitosti ve skupině; způsoby reflektování skupinového procesu a jeho využívání v procesu změny, využití konceptu dynamiky mezilidských vztahů pro podporu vztahů uvnitř skupiny, podpora a povzbuzování ve skupinovém procesu, využívání zpětné vazby a konfrontace, tak aby členové skupiny mohli čerpat ze skupinové zkušenosti. Získáte zásobu metod a technik pro práci se skupinou, které využijete v různých fázích vývoje skupiny a různých kontextech.
Společně se budeme učit všímavosti a laskavosti k sobě samým, která se může stát cestou, jak získat více klidu a stability v životě. Ukážeme si, jak tělesné prožívání využívat jako prostředek k porozumění fungování člověka v životě. Naučíte se zvyšovat citlivost k signálům těla, porozumět propojení emočního a tělesného prožívání a využívat tělo jako pomocníka v mezilidské komunikaci. Nabídneme teoretické zakotvení, díky němuž získáte nástroj, jak interpretovat tělesné projevy a provázet klienty na cestě k potřebné změně. Ve výcviku propojíme teorii adlerovské psychologie s metodami mindfulness, fokusingu a imaginace. Zažijete spoustu praktických cvičení a technik, které využijete pro seberozvoj i práci s klienty. Výcvik je určený profesionálům v pomáhajících profesích, kteří chtějí věnovat čas sobě, načerpat energii a inspiraci pro práci s klienty.
Naučíme se používat osvědčený systém práce ve školním poradenství. Ukážeme si, jak vytvářet poradenskou strategii: jak se orientovat v systému školy, jak identifikovat oblasti, kde je potřeba pracovat na změně a přizvat ke spolupráci ty, kteří mají na změnu vliv. Osvojíme si postupy, které dovolí reflektovat podstatu vztahu mezi učitelem a žákem, porozumět přesvědčením učitele a oslovovat jeho emoce, což je nezbytné pro proměnu jeho přístupu k žákům. Získáte metodiku pro práci s problémovým chováním žáků, která zahrnuje rozhovorové schéma pro diagnostiku a nástroje pro nastavování smysluplných intervencí na úrovni práce s jednotlivcem i s třídním kolektivem. Všechny metody si vyzkoušíte na vlastní kůži a budete je moci ihned využít při práci se třídami, učiteli, žáky a rodiči.
V našem historicky nejstarším vzdělávání se naučíme, jak porozumět fungování rodinného systému a podpořit rodiče ke změně rodičovského přístupu vedoucího k posílení pocitu sounáležitosti v rodině a rodičovství založeném na demokratickém výchovném stylu. Naučíme se pracovat s metodami, které rodičům umožní reflexi rodičovských přesvědčení a z nich vyplývajících výchovných metod, které jsou zdrojem překážek ve vztahu s dětmi. Představíme systém práce, díky kterému lze rodičům zprostředkovat porozumění motivům problémového chování dětí. Nabídneme teorii, sebezkušenost, metodiku a kazuistiky. 
Provedeme vás cestou podpory, abyste si techniky a metody dodávání odvahy zažili na sobě a poznali na vlastní kůži, jaký benefit přinášejí. Naučíme se, jak podpořit pocit sounáležitosti a spolupráci s ostatními, jak klientům pomoci překonávat vlastní limity, objevovat vnitřní zdroje a motivovat je k aktivnímu řešení problémů. Projdeme společně fáze procesu dodávání odvahy, osvojíme si techniku kladení otázek, podpůrných komentářů a způsobu konfrontace, který vede k náhledu a změně namísto odporu a nespolupráce.

DÁLE POŘÁDÁME

Kromě šestidenních výcviků zaměřených na jedno specifické téma máme v nabídce jednodenní kurzy, které probíhají online i prezenčně, dále kurzy dvoudenní, prezenční. Pořádáme i dlouhodobé výcviky, které nabízejí sebezkušenost, dostatek teorie, metodické vedení a trénink, abyste získali jistotu v používání metod individuální psychologie. Nabízíme celkem 770 výcvikových hodin, které můžete absolvovat ve třech na sebe navazujících výcvicích.