PRÁCE S RODINOU V ADLEROVSKÉM DUCHU

Na kurzu předáme informace, které využijete v podpůrných nebo terapeutických rozhovorech, při doprovázení rodin a zjišťování informací o kontextu rodiny, podpoře rodičovských kompetencí a práci s dětským klientem. Zaměříme se na porozumění výchovným stylům a jejich důsledkům pro dítě a vztahy v rodině. Ukážeme, jak pracovat s chybnými přesvědčeními rodičů a jak podpořit změnu rodičovských postojů a chování, které brání zdravému fungování rodinného systému. V kazuistikách si ukážeme optimální postupy pro práci s rodinou.

TÉMATA:

Pocit sounáležitosti v rodině, význam podporujícího přístupu ve výchově a práce s rodičovskými přesvědčeními.

Výchovné styly v rodině a jejich důsledky pro vývoj dítěte a vztahy v rodině.

Diagnostické metody pro zjišťování rodičovských přesvědčení, výchovného stylu v rodině a odkrývání potřeb rodičů a dětí.

Způsoby, jak lze klienty podpořit v rozvoji rodičovských kompetencí, jak nabízet spolupráci v oblastech, které jsou překážkou dobré péče o děti, jak vést rodiče a pečující osoby k reflexi rodičovských postojů a jak budovat motivaci ke změně těchto postojů, jak podpořit rodiče a pečující osoby ke zkvalitnění rodičovské péče.

Způsoby jak rodiče ukotvit v rodičovské roli, jak jim nabídnout prostředky ke zlepšení vztahů v rodině a podpořit je ke změně.

NAUČÍTE SE: 

  • Zjišťovat informace o fungování rodiny a volit optimální postupy pro práci s rodinou.
  • Pracovat s interpretacemi rodinného systému v duchu adlerovského přístupu, které jsou východisky pro posouzení dalších možností pro práci s rodinou, případně pro sanaci rodiny prostřednictvím funkčních postupů
  • Prohlubovat náhled rodiče či pečující osoby na rodičovské postoje a z nich vyplývající kvalitu rodičovské péče.
  • Budovat vnitřní motivaci rodičů a pečujících osob ke změně rodičovských postojů, zprostředkovat rodičům porozumění pro motivy nevhodného chování dětí a učit je reagovat způsobem, který nabízí dětem vhodnější alternativu.
  • Využívat poznatky adlerovského přístupu pro strategické provázení rodičů a pečujících osob procesem změny postojů a péče.
  • Používat komunikační postupy a nástroje provázení, které rodiče či pečující osoby zkompetentňují, podporují je v jejich roli a pomáhají jim zažít úspěch a vytrvat.

AKREDITACE: MPSV ČR pod č. A2017/0547-SP a MŠMT ČR pod č.j. MSMT-1107/2021-1-80.

CENA kurzu pro jednoho účastníka: 3.600,- Kč bez DPH,  4.356,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 16 hodin (2 dny)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍN KURZU: 20. 10. - 21.10. 2021

TERMÍN KURZU: 16. - 17. 5. 2021