RANÉ VZPOMÍNKY A JEJICH METAFORICKÝ VÝZNAM

Naučíme se pracovat s jedinečnou metodou individuální psychologie a ukážeme si její široké využití - v terapii, poradenství, při seberozvoji, podpoře motivace a v dalších oblastech. Strukturovaný a zároveň intuitivní způsob práce nám umožní rychle a tvořivě nahlédnout naučené vzorce chování, které klientům nepřinášejí užitek a neumožňují změnu. Naučíme se metodu analýzy využívat různým způsobem, osvojíme si způsob provázení a techniku dotazování, možnosti interpretace a proces reorientace. Vše proběhne v kombinaci sebezkušenosti, tréninku a teoretického výkladu.

TÉMATA:

TEORIE RANÉ VZPOMÍNKY.

Raná vzpomínka jako projektivní materiál, který umožňuje porozumět člověku v přítomném okamžiku. Raná vzpomínka jako „metafora života“. Charakteristika rané vzpomínky. Raná vzpomínka jako holistická a fenomenologická metoda. Raná vzpomínka z pohledu neurověd, vývojové a kognitivní psychologie. Výhody a omezení při práci s ranou vzpomínkou v psychoterapii a poradenství.

VYUŽITÍ RANÝCH VZPOMÍNEK PŘI PRÁCI S KLIENTY.

Význam raných vzpomínek a osobního materiálu pro analýzu životního stylu (percepce sebe, percepce druhých, vnímání světa, pohyb ve světě). Psychodynamická diagnostika pomocí raných vzpomínek. Rekonstrukce raných vzpomínek jako systematická cesta k proměně současných postojů a chování. Využití raných vzpomínek při nacházení silných stránek klienta a aktivaci tvořivé síly, která je nezbytná pro nacházení kreativních a produktivních řešení pro zvládání života. Využití rané vzpomínky pro hodnocení postupu a změn v průběhu terapie. Vytváření poradenské a psychoterapeutické strategie.

METODIKA PRÁCE S RANOU VZPOMÍNKOU.

Vytvoření bezpečného vztahu mezi klientem a terapeutem. Způsob provázení klienta – partnerství a spolupráce. Způsoby získávání projektivního materiálu – administrace metody. Tematické rané vzpomínky. Sekvence vzpomínek. Klíče pro Interpretaci raných vzpomínek (kontext, emoce, dynamika vzpomínky, emoce ve vzpomínce, detaily ve vzpomínce, jazyk, kterým je vzpomínka vyprávěna, metafory ve vzpomínce). Příklady metod pro interpretaci raných vzpomínek (nejostřejší moment, novinový titulek, analýza témat, vzkaz pro terapeuta, zdroje ve vzpomínce, výzvy ve vzpomínce atp.) Rekonstrukce raných vzpomínek.

UKÁZKY KONZULTACÍ A VEDENÍ ROZHOVORŮ.

Ukázky práce s klientem prostřednictvím tzv. demonstrací na otevřené scéně (Open forum consultation) s využitím osobního materiálu účastníků. Sdílení skupinové zkušenosti, dotazy k jednotlivým demonstracím.

PRAKTICKÝ NÁCVIK.

Práce s osobním materiálem účastníků pod supervizí lektorů, vedení rozhovorů, konzultací (účastnická skupina bude rozdělená na menší pracovní skupiny s cílem vytvořit intenzivní pracovní atmosféru a bezpečný prostor pro sdílení). Práce s kazuistikami.

METODICKÁ PODPORA A SUPERVIZE.

Individuální supervize případů – práce v malých skupinách. Metodická podpora s edukativními vstupy k řešeným tématům a proběhlým rozhovorům.

NAUČÍTE SE:

 • Porozumět mechanismu vytváření subjektivních přesvědčení a soukromé logice, které se podílejí na utváření životního stylu.
 • Nahlížet na ranou vzpomínku jako na “metaforu života” a používat ji při práci s klienty.
 • Pracovat s klientem v partnerském nastavení, podporovat spolupráci a vytvářet bezpečný prostor.
 • Shromáždit a interpretovat rané vzpomínky.
 • Interpretovat a validizovat osobní materiál klientů (rané vzpomínky klientů).
 • Porozumět subjektivním přesvědčením a cílům v klientově životě.
 • Používat techniky dotazování, které vedou k porozumění soukromé logice klienta.
 • Zprostředkovat klientům náhled na subjektivní přesvědčení.
 • Používat specifický jazyk provázení klienta.
 • Vést rozhovor směřující k reinterpretaci klíčových přesvědčení a orientovat klienty potřebným změnám v životě a kreativnímu hledání řešení.
 • Vytvářet a implementovat realistické terapeutické, poradenské strategie.
 • Porozumět vlastním přesvědčením, vidět souvislosti mezi přesvědčením a převládajícími tendencemi (naučenými modely) chování.
 • Reflektovat svůj životní styl jako intervenující proměnou při interpretaci raných vzpomínek klientů

AKREDITACE: MŠMT ČR pod č.j. MSMT-40298/2020-4-973. Akreditace u MPSV v realizaci.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 48 hodin (6 výcvikových dní)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍN KURZU: 26. - 29. 7. + 8. - 9. 9. 2022