RANÉ VZPOMÍNKY A JEJICH METAFORICKÝ VÝZNAM

Raná vzpomínka je metaforou života. Skrývají se v ní obrazy člověka, který ji vypráví, i jeho světa, toho, jaký je i jaký by mohl být. Ukazují se v ní i cesty, kterými člověk jde ke svému cíli.  

Práci s ranou vzpomínkou využijí nejen psychoterapeuti napříč různými psychoterapeutickými směry, ale i psychologové a sociální pracovníci. 

Naučíte se pracovat s jedinečnou projektivní metodou a poznáte její široké využití - pro diagnostiku osobnosti a vzorců chování, porozumění životní situaci klienta, proměnu přesvědčení a emočního prožívání, pro podporu a facilitaci změny. Strukturovaný a zároveň intuitivní způsob práce s ranou vzpomínkou umožňuje rychle a tvořivě nahlédnout sebeobraz člověka, jeho pohled na svět a naučené vzorce chování. Rekonstrukce rané vzpomínky potom slouží jako systematická cesta k proměně současných postojů a chování. Rané vzpomínky lze využít i pro nalezení silných stránek klienta a aktivaci tvořivé síly. Vzpomínku lze použít i pro vytváření terapeutické strategie a hodnocení postupu a změn v průběhu terapie.  

Ve výcviku se naučíte metodu administrovat a interpretovat. Budete pracovat s nejranější vzpomínkou, tématickými ranými vzpomínkami a představíme si i pokročilou metodu sekvenční analýzy raných vzpomínek. Ukážeme si, jaké metody lze pro interpretaci raných vzpomínek použít -  nejostřejší moment, novinový titulek, analýza témat, vzkaz pro terapeuta, zdroje a výzvy ve vzpomínce.

TÉMATA:

TEORIE RANÉ VZPOMÍNKY.

Raná vzpomínka jako projektivní materiál, který umožňuje porozumět člověku v přítomném okamžiku. Raná vzpomínka jako „metafora života“. Charakteristika rané vzpomínky. Raná vzpomínka jako holistická a fenomenologická metoda. Raná vzpomínka z pohledu neurověd, vývojové a kognitivní psychologie. Výhody a omezení při práci s ranou vzpomínkou v psychoterapii a poradenství.

MOŽNOSTI VYUŽITÍ RANÝCH VZPOMÍNEK PŘI PRÁCI S KLIENTY.

Význam raných vzpomínek a osobního materiálu pro analýzu životního stylu (percepce sebe, percepce druhých, vnímání světa, pohyb ve světě). Psychodynamická diagnostika pomocí raných vzpomínek. Rekonstrukce raných vzpomínek jako systematická cesta k proměně současných postojů a chování. Využití raných vzpomínek při nacházení silných stránek klienta a aktivaci tvořivé síly, která je nezbytná pro nacházení kreativních a produktivních řešení pro zvládání života. Využití rané vzpomínky pro hodnocení postupu a změn v průběhu terapie. Vytváření poradenské a psychoterapeutické strategie.

METODIKA PRÁCE S RANOU VZPOMÍNKOU.

Vytvoření bezpečného vztahu mezi klientem a terapeutem. Způsob provázení klienta – partnerství a spolupráce. Způsoby získávání projektivního materiálu – administrace metody. Tematické rané vzpomínky. Sekvenční analýza raných vzpomínek. Klíče pro Interpretaci raných vzpomínek (kontext, emoce, dynamika vzpomínky, emoce ve vzpomínce, detaily ve vzpomínce, jazyk, kterým je vzpomínka vyprávěna, metafory ve vzpomínce). Příklady metod pro interpretaci raných vzpomínek (nejostřejší moment, novinový titulek, analýza témat, vzkaz pro terapeuta, zdroje ve vzpomínce, výzvy ve vzpomínce atp.). Rekonstrukce raných vzpomínek.

UKÁZKY KONZULTACÍ A VEDENÍ ROZHOVORŮ.

Ukázky práce s klientem prostřednictvím tzv. demonstrací na otevřené scéně (Open forum consultation) s využitím osobního materiálu účastníků. Sdílení skupinové zkušenosti, dotazy k jednotlivým demonstracím.

PRAKTICKÝ NÁCVIK.

Práce s osobním materiálem účastníků pod supervizí lektorů, vedení rozhovorů, konzultací (účastnická skupina bude rozdělená na menší pracovní skupiny s cílem vytvořit intenzivní pracovní atmosféru a bezpečný prostor pro sdílení). Práce s kazuistikami.

METODICKÁ PODPORA A SUPERVIZE.

Individuální supervize případů – práce v malých skupinách. Metodická podpora s edukativními vstupy k řešeným tématům a proběhlým rozhovorům.

NAUČÍTE SE:

 • Porozumět mechanismu vytváření subjektivních přesvědčení a soukromé logice, které jsou součástí životního stylu.
 • Nahlížet na ranou vzpomínku jako “metaforu života” a kreativně ji používat při práci s klienty.
 • Pracovat s klientem v partnerském nastavení, podporovat spolupráci a vytvářet bezpečný prostor.
 • Metodu administrace rané vzpomínky.
 • Interpretovat a validizovat osobní materiál klientů (rané vzpomínky klientů).
 • Porozumět subjektivním přesvědčením a privátní logice klienta.
 • Zprostředkovat klientům náhled na mechanismy, které používají v životě.
 • Nakontaktovat klienta na jeho zdroje a silné stránky. 
 • Vést rozhovor směřující k reinterpretaci klíčových přesvědčení a orientovat klienty k potřebným změnám v životě a kreativnímu hledání řešení.
 • Používat metody umožňující proměnu klientova vnímání, prožívání a životního směřování.
 • Vytvářet a implementovat realistické terapeutické, poradenské strategie.
 • Porozumět vlastním přesvědčením, vidět souvislosti mezi přesvědčením a převládajícími tendencemi (naučenými modely) chování.
 • Reflektovat svůj životní styl jako intervenující proměnou při interpretaci raných vzpomínek klientů.

TERMÍN VÝCVIKU:
28.–30. 5. + 25.–27. 6. 2024 v Brně

anebo

27.–29. 5. + 10.–12. 6. 2025 v Brně

AKREDITACE: MŠMT ČR bez akreditace a MPSV ČR pod č. A2021/0754-SP. Akreditovaný název u MPSV ČR je: Rané vzpomínky a jejich metaforický význam - porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 48 hodin (6 výcvikových dní)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video