EDUKATIVNÍ RODIČOVSKÁ TERAPIE

V našem historicky nejstarším vzdělávání získáte mix toho nejlepšího, co představuje způsob práce v individuální psychologii. Projdeme si sebezkušeností, abychom lépe porozuměli systému kladení otázek při provázení klientů i metodám, se kterými budeme pracovat. Ukážeme si, jak pracovat s klienty v kontextu individuální, párové nebo rodinné terapie, nabídneme inspiraci pro vytvoření metodiky pro vedení rodičovských skupin, které jsou zaměřeny terapeuticky nebo rozvojově. Představíme nástroje, které umožní provázení rodičů směrem k práci na sobě v oblastech, které jsou zdrojem překážek v jejich vztahu k dětem či nalézání efektivních rodičovských postupů. Naučíme se pracovat s metodami, které rodičům umožní reflexi rodičovského stylu, rodičovských postojů a postupů, které jim brání v cestě stát se takovými rodiči, jakými chtějí být. Cílem edukativní rodičovské terapie je posílení pocitu sounáležitosti v rodině.

TÉMATA:

ŽIVOTNÍ STYL JAKO JEDINEČNÝ VZOREC myšlení, prožívání a jednání. Faktory podílející se na utváření životního stylu: struktura rodiny, atmosféra v rodině, hodnoty v rodině, způsob výchovy v rodině, role v rodině atd.

DIAGNOSTICKÉ NÁSTROJE pro analýzu životního stylu, které mapují dětskou zkušenost (polostrukturovaný rozhovor, projektivní metody, aktivní imaginace, psychodrama).

RANÁ VZPOMÍNKA jako prostředek pro analýzu životního stylu.

VÝCHOVNÉ STYLY V RODINĚ a jejich důsledky pro vývoj dítěte a vztahy v rodině.

RODIČOVSKÁ PŘESVĚDČENÍ. Subjektivní přesvědčení ovlivňující rodičovské postoje a chování, techniky umožňující porozumět rodičovským přesvědčením a podpořit jejich proměnu.

ŽIVOTNÍ ÚKOLY v kontextu rodičovství a výchovy.

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ V RODINĚ. Čtyři cíle problémového chování dětí (potřeba upoutání pozornosti, potřeba kontroly, potřeba pomstít se a potřeba vyhnutí se neúspěchu); způsoby identifikace cíle problémového chování dětí (diagnostiko-intervenční rozhovor); strategie zvládání problémového chování dětí (intervence, prevence, podpora).

DODÁVÁNÍ ODVAHY V RODINĚ. Podpora pocitu sounáležitosti v rodině, role rodiče při budování sebedůvěry dítěte a rozvíjení jeho vnitřní motivace, rodičovské postoje a chování zbavující odvahy; principy dodávání odvahy, jazyk podpory.

NAUČÍTE SE:

  • Porozumět potřebám rodičů a dětí v rodině.
  • Mapovat zkušenost z dětství a využívat ji k porozumění osobnostnímu nastavení klientů a z toho vyplývajících rodičovských přesvědčení a používaných výchovných postupů.
  • Používat metody a techniky individuální psychologie pro provázení klientů tématy spojenými s rodičovstvím.  
  • Prohlubovat náhled rodiče či pečující osoby na rodičovské postoje a z nich vyplývající kvalitu rodičovské péče.
  • Strategicky provázet rodiče a pečující osoby procesem změny rodičovských přesvědčení a postojů.
  • Podporovat rodiče a pečující osoby ke změně způsobu výchovného přístupu k dětem v rodině.
  • Zprostředkovat rodičům porozumění motivům problémového chování dětí a učit je reagovat způsobem, který nabízí dětem vhodnější alternativu a učí je, jak naplňovat pocit sounáležitosti.
  • Používat komunikační postupy a nástroje provázení, které rodiče či pečující osoby zkompetentňují, podporují je v jejich roli a pomáhají jim zažít úspěch a vytrvat na cestě ke změně.
  • Pracovat s klienty na posílení pocitu sounáležitosti v rodině a podporovat rodičovství založené na demokratickém výchovném stylu.
  • Při provázení klientů aktivně využívat podporu a povzbuzení.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod č.j.: MŠMT- 40298/2020-4-973 a MPSV ČR: akreditace č. A2019/0101-SP.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 48 hodin (6 výcvikových dní)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍN KURZU: 9. - 12. 8. + 15. - 16. 9. 2022