EDUKATIVNÍ RODIČOVSKÁ TERAPIE

Někteří lidé se naučí, jak být dobrými rodiči, už ve své původní rodině. Další se to učí až jako dospělí, když začnou hledat cestu, jak být rodičem - jinak.

Výcvik je určen pro psychoterapeuty, psychology a sociální pracovníky, kteří spolupracují s rodiči a dalšími pečujícími osobami. 

Dozvíte se, jak porozumět fungování rodinného systému, potřebám rodičů i dětí, jak mapovat rodičovská přesvědčení a prohlubovat náhled rodičů. Řekneme si, jak výchovný styl rodičů ovlivňuje životní styl dětí a jaké - často nezamýšlené důsledky může výchovný styl mít. Naučíte se, jak provázet rodiče a pečovatele procesem změny jejich postojů a přesvědčení a podporovat je ke změně výchovného přístupu. Získáte také metodiku pro porozumění problémovému chování dětí, jejich cílům a potřebám, který nabízí i způsoby, jak mohou rodiče reagovat jinak - namísto konfliktu a nespokojenosti prohlubovat spolupráci a zažívat pocit sounáležitosti. Nabídneme vám i postupy a nástroje, které rodiče zkompetentňují, podporují v jejich roli, pomáhají jim zažívat úspěch a vytrvat na cestě ke změně. 

Kromě teoretického základu vás na výcviku čeká sebezkušenost, metodika práce s rodiči a kazuistiky. 

TÉMATA:

ŽIVOTNÍ STYL JAKO JEDINEČNÝ VZOREC myšlení, prožívání a jednání. Pojem vyjadřuje principy celosti lidské osobnosti a lze jej definovat jako základní přesvědčení, předpoklady, hodnoty a očekávání, které si jedinec vytváří o sobě, druhých a životě. Životní styl tak může být chápán jako schéma, podle kterého se jedinec orientuje a jedná, tvoří rámec, ze kterého vyházejí rodičovská přesvědcení. Životní styl se vyvíjí na základě raných sociálních interakcí a na základě subjektivního hodnocení a rozhodování se. Faktory podílející se na utváření životního stylu: struktura rodiny, atmosféra v rodině, hodnoty v rodině, způsob výchovy v rodině, role v rodině atd.

RANÁ VZPOMÍNKA jako prostředek pro analýzu životního stylu. Analýza raných vzpomínek je jednou z cest, kterou individuální psychologové volí při zjišťování životního stylu. Vzpomínka je jako projekční plátno, obsahuje symboly, metafory a nese významné informace o životním stylu. Raná vzpomínka je ohraničená událost, jasná, často velmi zřetelná i po letech. Nese v sobě zprávu o tom, jak člověk vnímá svět, lidi v něm, sebe, svoje možnosti. V edukativní rodičovské terapii má práce s ranou vzpomínkou nezastupitelné místo. Propojuje zážitek z dětství se současnou zkušeností a zvyšuje empatii k dětskému prožívání a vidění světa.

RODINNÁ KONSTELACE. V adlerovské rodičovské terapii se zaměřujeme na to, jaké místo zaujímá dítě v rodinném systému, jaké má dítě vztahy s rodiči, prarodiči, sourozenci a dalšími členy rodiny, jak se dítě vnímá ve vztahu se sourozenci, jaké jsou v rodině aliance a koalice, jak dítě přijímá rodinné hodnoty atp. Odpovědi na tyto otázky získáme, když požádáme rodiče, aby popsali každé ze svých dětí. Způsob, kterým rodiče popisují svoje děti, odkrývá vlivy sourozeneckého pořadí a způsoby chování dětí, které jsou pro rodiče významné. Ve výcviku se naučíme používat specifické rozhovorové schéma.

RODIČOVSKÁ PŘESVĚDČENÍ. Přesvědčení rodiče pramení z jeho vlastní rané zkušenosti. Mnohá z našich přesvědčení vytvářejí tendence v chování, které jsou neefektivní. Např. přesvědčení, že rodič má vždy pravdu a všechno ví líp než dítě, může podporovat chování, které ve svém důsledku znamená, že dítě nemá prostor komunikovat svoje potřeby, případně se rozvíjet v oblastech, které jsou pro rodiče nepřijatelné. Pro změnu rodičovského chování a postojů je potřeba porozumět rodičovským přesvědčením. Představíme techniky umožňující porozumět rodičovským přesvědčením a podpořit jejich proměnu (např. Technika pozoruhodných zjištění).

VÝCHOVNÉ STYLY V RODINĚ a jejich důsledky pro vývoj dítěte a vztahy v rodině. V adlerovském přístupu jsou popisovány tři "toxické" výchovné styly – přílišný tlak, rozmazlování a odmítání. Ve výcviku se naučíme, jak pomocí metody Franka Walltona 6 denních rutin identifikovat převládající výchovný styl v rodině a podořit rodiče ve využívání demokratického výchovného stylu. 

ŽIVOTNÍ ÚKOLY v kontextu rodičovství a výchovy. Individuální psychologie mluví o potřebě připravit děti na zvládání výzev a obtíží v dospělosti. Cílem výchovy je tedy připravovat děti na plnění životních úkolů spojených s péčí o sebe a o druhé, se schopností vycházet s ostatními a schopností rozvíjet zdravou intimitu. Naučíme se pracovat s modelem pro výchovu, který se zaměřuje na rozvoj odpovědnosti, spolupráce a respektu, kompetencí zásadních pro zdravý vývoj dětí. 

PROBLÉMOVÉ CHOVÁNÍ DĚTÍ V RODINĚ. Čtyři cíle problémového chování dětí (potřeba upoutání pozornosti, potřeba kontroly, potřeba pomstít se a potřeba vyhnutí se neúspěchu); způsoby identifikace cíle problémového chování dětí (diagnostiko-intervenční rozhovor); strategie zvládání problémového chování dětí (intervence, prevence, podpora).

DODÁVÁNÍ ODVAHY V RODINĚ. Podpora pocitu sounáležitosti v rodině, role rodiče při budování sebedůvěry dítěte a rozvíjení jeho vnitřní motivace, rodičovské postoje a chování zbavující odvahy; principy dodávání odvahy, jazyk podpory.

NAUČÍTE SE:

  • Porozumět potřebám rodičů a dětí v rodině.
  • Mapovat zkušenost z dětství a využívat ji k porozumění osobnostnímu nastavení klientů a z toho vyplývajících rodičovských přesvědčení a používaných výchovných postupů.
  • Používat metody a techniky individuální psychologie pro provázení klientů tématy spojenými s rodičovstvím.  
  • Prohlubovat náhled rodiče či pečující osoby na rodičovské postoje a z nich vyplývající kvalitu rodičovské péče.
  • Strategicky provázet rodiče a pečující osoby procesem změny rodičovských přesvědčení a postojů.
  • Podporovat rodiče a pečující osoby ke změně způsobu výchovného přístupu k dětem v rodině.
  • Zprostředkovat rodičům porozumění motivům problémového chování dětí a učit je reagovat způsobem, který nabízí dětem vhodnější alternativu a učí je, jak naplňovat pocit sounáležitosti.
  • Používat komunikační postupy a nástroje provázení, které rodiče či pečující osoby zkompetentňují, podporují je v jejich roli a pomáhají jim zažít úspěch a vytrvat na cestě ke změně.
  • Pracovat s klienty na posílení pocitu sounáležitosti v rodině a podporovat rodičovství založené na demokratickém výchovném stylu.
  • Při provázení klientů aktivně využívat podporu a povzbuzení.

AKREDITACE: MŠMT ČR bez akreditace a MPSV ČR: akreditace č. A2023/0063-SP. Akreditovaný název u MPSV ČR je: Edukativní rodičovská terapie - nástroj pro aktivizaci a sanaci rodiny.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 48 hodin (6 výcvikových dní)

VÝCVIKEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍN VÝCVIKU:
Út–Pá: 13.–16. 8. + Út–St: 10.–11. 9. 2024 v Brně