TRÉNINK VE VEDENÍ ROZHOVORU

Posuneme dovednosti ve vedení rozhovoru podle potřeb každého účastníka. Nejde nám jen o metodu kladení otázek, dodržení struktury rozhovoru a respektování jeho fází. To je samozřejmost. Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost,
naše přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Získáte postupy a metody, které umožňují směřovat k porozumění a vhledu, motivovat klienta ke změně a hledat realistická řešení. Nabytá zkušenost vám umožní navázat vztah s klientem, získávat informace, směřovat k cíli a vidět výsledky společné práce. 

TÉMATA:

 • Uspořádání a struktura rozhovoru.
 • Navázání kontaktu a budování vztahu.
 • Podpora spolupráce.
 • Zacílenost a směřování v rozhovoru.
 • Sokratovské dotazování jako respektující přístup, který podněcuje, motivuje a umožňuje klientovi stát se aktivním v procesu spolupráce.
 • Práce s metaforou a její využití v rozhovoru a procesu změny.
 • Motivace klienta ke změně, hledání řešení a podpora změny.
 • Zvládání obtížných situací v rozhovoru.

NAUČÍTE SE:

 • Budovat vztah a podporovat spolupráci s klientem.

 • Strukturovat rozhovor, aby směřoval od porozumění situaci, k hledání řešení a podpoře jejich realizace.

 • Používat otázky k aktivizaci klienta.

 • Reflektovat v rozhovoru.

 • Motivovat klienta ke změně.

 • Podporovat klienta k hledání funkčních řešení.

 • Reflektovat průběh rozhovoru a využívat vlastní zdroje k efektivní práci s klientem.

 • Reagovat v obtížných situacích, které přináší komunikace s klienty.

AKREDITACE: MPSV ČR pod č. A2021/0753-SP a MŠMT ČR bez akreditace. Akreditovaný název u MPSV ČR je Choreografie rozhovoru. Rozhovor je cesta ke změně.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 48 hodin (6 výcvikových dní)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍN KURZU:
30. 9. - 2. 10. + 4. - 6. 11. 2024 v Brně