TRÉNINK VE VEDENÍ ROZHOVORU

Rozhovor je jako tanec – má svá pravidla a musí se na něm podílet oba tanečníci. Jakmile se na sebe vzájemně naladí a začnou si důvěřovat, pak rozhovor probíhá ve spolupráci, podporuje tvořivost a vede k cíli. 

Trénink ve vedení rozhovoru využijí všichni, pro které je rozhovor nedílnou součástí jejich práce - psychoterapeuti, psychologové, sociální pracovníci, koučové, personalisté, učitelé.

Ukážeme si, jak do rozhovoru vstupuje naše osobnost, subjektivní přesvědčení a soukromá logika, a toto sebepoznání použijeme jako prostředek k učení se. Představíme si způsob kladení otázek, který klienta podpoří, aktivizuje a vede k porozumění a vhledu. Budeme
se do hloubky věnovat trénování základního tanečního kroku, kterým je v rozhovoru reflektování. Naučíme se, jak v rozhovoru pracovat s emocemi, využívat řeč těla, oslovovat implicitní významy a reflektovat vztah. 

Dále naši pozornost zaměříme k metaforám. Naučíte se, jak metafory zachytit, prozkoumat, využít je pro hlubší vhled a nastartování tvořivého procesu vedoucího ke změně. 

Budeme se také učit používat jazyk povzbuzení, který umožňuje empatické provázení, vyjadřuje respekt a důvěru v druhého člověka a jeho využívání v rozhovoru aktivizuje a motivuje klienta k hledání řešení a práci na změně.

TÉMATA:

 • Uspořádání a struktura rozhovoru
 • Navázání kontaktu a budování vztahu
 • Podpora spolupráce
 • Zacílenost a směřování v rozhovoru
 • Sokratovské dotazování jako respektující přístup, který podněcuje, motivuje a umožňuje klientovi stát se aktivním v procesu spolupráce
 • Práce s metaforou a její využití v rozhovoru a procesu změny
 • Motivace klienta ke změně, hledání řešení a podpora změny
 • Zvládání obtížných situací v rozhovoru

NAUČÍTE SE:

 • Budovat vztah a podporovat spolupráci s klientem

 • Strukturovat rozhovor, aby směřoval od porozumění situaci, k hledání řešení a podpoře jejich realizace

 • Používat otázky k aktivizaci klienta

 • Reflektovat v rozhovoru

 • Motivovat klienta ke změně

 • Podporovat klienta k hledání funkčních řešení

 • Reflektovat průběh rozhovoru a využívat vlastní zdroje k efektivní práci s klientem

 • Reagovat v obtížných situacích, které přináší komunikace s klienty

AKREDITACE: MPSV ČR pod č. A2021/0753-SP a MŠMT ČR bez akreditace. Akreditovaný název u MPSV ČR je Choreografie rozhovoru. Rozhovor je cesta ke změně.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 48 hodin (6 výcvikových dní)

VÝCVIKEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍN VÝCVIKU:
30. 9.–2. 10. + 4.–6. 11. 2024 v Brně