ENCOURAGEMENT – VÝCVIK V DODÁVÁNÍ ODVAHY

Dodávání odvahy je proces, ve kterém se zaměřujeme na kvality, zdroje a silné stránky člověka, abychom podpořili jeho sebehodnotu a posílili vědomí jeho místa ve společnosti.

Výcvik pro všechny, kteří se chtějí podpoře a motivaci klientů věnovat do hloubky. 

Děti, dospívající nebo dospělí, kteří jsou zbaveni odvahy, nemají motivaci cokoliv změnit. Potřebují povzbuzení, objevit svoje zdroje a silné stránky, aby mohli čelit výzvám a požadavkům života. 

Provedeme vás cestou podpory, abyste si techniky a metody dodávání odvahy zažili na sobě a poznali na vlastní kůži, jaký užitek přinášejí. Poznáte, co odvahu dodává, a co jí naopak zbavuje. Naučíte se tak pomáhat klientům objevovat jejich vnitřní zdroje a silné stránky, podporovat je v překonávání vlastních limitů, ve spolupráci s ostatními a aktivnímu řešení problémů. Představíme vám všechny fáze procesu dodávání odvahy. Osvojíte si techniku kladení otázek, naučíte se mluvit jazykem podpory a osvojíte si i způsoby konfrontace klienta, který vede k náhledu a změně namísto odporu a nespolupráce. Metody, které vám představíme, pomáhají klientům najít zdravý postoj k sobě a podpoří jejich kompetence a sebehodnotu.

TÉMATA:

ENCOURAGEMENT – ORIENTACE V ZÁKLADNÍCH POJMECH. Koncept dodávání odvahy jako specifický koncept adlerovského přístupu. Encouragement jako základní metoda směřující k podpoře procesu změny při práci s jednotlivci i skupinami. Souvislosti pocitu sounáležitosti s konceptem dodávání odvahy. Encouragement jako způsob posilování vnitřní motivace překonávat překážky a zvládat obtížné životní situace.

CYKLUS ODVAHY. Mechanismus pohybu od pocitu mínus k pocitu plus. Raná zkušenost a strategie, které lidé používají k překonání pocitu méněcennosti.

POSTOJE A PŘESVĚDČENÍ, KTERÉ ZBAVUJÍ ODVAHY. Identifikace vlastních a klientových postojů, přesvědčení a chování, které zbavují odvahy. Jak zprostředkovat klientovi vhled, způsoby zpětné vazby a konfrontace s mylnými přesvědčeními, hledání zdrojů.

REINTERPRETACE, REORIENTACE A PODPORA REALIZACE ZMĚNY. Umění rozkrývat zdroje a silné stránky. Reinterpretace: proměna přesvědčení zbavujících odvahy, reformulace osobních cílů. Reorientace: nahrazení nefunkčních osobních cílů cíli, které umožňují zažívat pocit sounáležitosti. Zkompetentňování klientů. Podpora spolupracujícího chování. Šest fází změny.

METODY A TECHNIKY DODÁVÁNÍ ODVAHY. Receptář metod a technik využitelných při provázení klientů. Ukázky práce s technikami pro individuální práci s klienty a pro posílení pocitu sounáležitosti ve skupině.

DODÁVÁNÍ ODVAHY V PERSPEKTIVĚ ŽIVOTNÍCH ÚKOLŮ -  ROZVÍJENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRO ŽIVOT. Koncept životních úkolů – odvaha v lásce, v přátelství a práci. Strategie naplňování životních úkolů. Vzorce chování, které znemožňují zažívat úspěch a spokojenost v rámci plnění životních úkolů. Identifikace oblastí, kde člověk zažívá úspěch a kde selhává. Dodávání odvahy a zkompetentňování klientů. 

VEDENÍ PODPŮRNÝCH ROZHOVORŮ. Zásady vedení podpůrných rozhovorů – struktura, cíle, vytváření strategie a plánu podpory. Základní postojové a komunikační nastavení v rozhovoru. Využití sokratovského dotazování při vedení rozhovoru s klientem. Aktivizující otázky. Přerámcování. Způsoby nabízení různých perspektiv a možností. Reflektování zdrojů a silných stránek klienta. Jazyk dodávání odvahy.

SEBEZKUŠENOST. Možnost zažít encouragement na vlastní kůži, zaměřit se na práci se sebou a na vlastní seberozvoj. Všechny metody a techniky, které se budeme učit, si vyzkoušíte.

PRAKTICKÝ NÁCVIK. Práce s osobním materiálem účastníků pod supervizí lektorů, vedení rozhovorů, konzultací (účastnická skupina bude rozdělená na menší pracovní skupiny s cílem vytvořit intenzivní pracovní atmosféru a bezpečný prostor pro sdílení). Práce s kazuistikami.

UKÁZKY KONZULTACÍ A VEDENÍ ROZHOVORŮ. Ukázky práce s klientem prostřednictvím tzv. demonstrací na otevřené scéně (Open forum consultation) s využitím osobního materiálu účastníků. Sdílení skupinové zkušenosti, dotazy k jednotlivým demonstracím.

METODICKÁ PODPORA A SUPERVIZE. Individuální supervize případů – práce v malých skupinách. Metodická podpora s edukativními vstupy k řešeným tématům a proběhlým rozhovorům.

NAUČÍTE SE:

 • Porozumět procesu dodávání odvahy a aplikovat ho v různých kontextech provázení klientů.
 • Vytvářet strategii a plán podpory.
 • Identifikovat postoje a přesvědčení, které berou odvahu a limitují schopnosti konstruktivně zvládat životní situace.
 • Využívat identifikaci chybných postojů a přesvědčení pro osobní růst a práci s klienty.
 • Proměňovat vnímané limity v příležitosti a výzvy.
 • Identifikovat vlastní zdroje a silné stránky a využívat je k sebepodpoře a osobnímu růstu.
 • Pracovat se zdroji a silnými stránkami a využívat je k aktivizaci klientů a jejich orientaci ke změně.
 • Používat techniky a metody, které podporují zdravé sebepojetí a pozitivní sebeobraz.
 • Využívat představené techniky pro podporu spolupráce a pozitivní atmosféry.
 • Využívat encouragement pro podporu vnitřní motivace klientů pro uskutečňování změn v jejich životě.
 • Využívat encouragement k podpoře kreativity, která je nezbytná v procesu reorientace a hledání možností změny.
 • Využívat encouragement pro podporu odvahy realizovat změnu v životě a vytrvat.
 • Vést podpůrné rozhovory a aktivně používat jejich prvky v krátkých intervencích.

AKREDITACE: MPSV ČR pod č. A2023/0062-SP. Akreditovaný název u MPSV ČR je: Encouragement - přístup i nástroj v sociální práci. MŠMT bez akreditace.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 48 hodin (6 výcvikových dní)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍN KURZU: 
2.–4. 4. + 28.–30. 4. 2025 v Brně