ENCOURAGEMENT – VÝCVIK V DODÁVÁNÍ ODVAHY

Provedeme vás cestou podpory, abyste si techniky a metody dodávání odvahy zažili na sobě a poznali na vlastní kůži, jaký benefit přinášejí. Naučíme se, jak podpořit pocit sounáležitosti a spolupráci s ostatními, jak klientům pomoci překonávat vlastní limity, objevovat vnitřní zdroje a motivovat je k aktivnímu řešení problémů. Projdeme společně fáze procesu dodávání odvahy, osvojíme si techniku kladení otázek, podpůrných komentářů a způsobu konfrontace, který vede k náhledu a změně namísto odporu a nespolupráce.

TÉMATA:

ENCOURAGEMENT – ORIENTACE V ZÁKLADNÍCH POJMECH. Koncept dodávání odvahy jako specifický koncept adlerovského přístupu. Encouragement jako základní metoda směřující k podpoře procesu změny při práci s jednotlivci i skupinami. Souvislosti pocitu sounáležitosti s konceptem dodávání odvahy. Encouragement jako způsob posilování vnitřní motivace překonávat překážky a zvládat obtížné životní situace.

CYKLUS ODVAHY. Mechanismus pohybu od pocitu mínus k pocitu plus. Raná zkušenost a strategie, které lidé používají k překonání pocitu méněcennosti.

POSTOJE A PŘESVĚDČENÍ, KTERÉ ZBAVUJÍ ODVAHY. Identifikace vlastních a klientových postojů, přesvědčení a chování, které zbavují odvahy. Jak zprostředkovat klientovi vhled, způsoby zpětné vazby a konfrontace s mylnými přesvědčeními, hledání zdrojů.

REINTERPRETACE, REORIENTACE A PODPORA REALIZACE ZMĚNY. Umění rozkrývat zdroje a silné stránky. Reinterpretace: proměna přesvědčení zbavujících odvahy, reformulace osobních cílů. Reorientace: nahrazení nefunkčních osobních cílů cíli, které umožňují zažívat pocit sounáležitosti. Zkompetentňování klientů. Podpora spolupracujícího chování. Šest fází změny.

METODY A TECHNIKY DODÁVÁNÍ ODVAHY. Receptář metod a technik využitelných při provázení klientů. Ukázky práce s technikami pro individuální práci s klienty a pro posílení pocitu sounáležitosti ve skupině.

DODÁVÁNÍ ODVAHY V PERSPEKTIVĚ ŽIVOTNÍCH ÚKOLŮ -  ROZVÍJENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ PRO ŽIVOT. Koncept životních úkolů – odvaha v lásce, v přátelství a práci. Strategie naplňování životních úkolů. Vzorce chování, které znemožňují zažívat úspěch a spokojenost v rámci plnění životních úkolů. Identifikace oblastí, kde člověk zažívá úspěch a kde selhává. Dodávání odvahy a zkompetentňování klientů. 

VEDENÍ PODPŮRNÝCH ROZHOVORŮ. Zásady vedení podpůrných rozhovorů – struktura, cíle, vytváření strategie a plánu podpory. Základní postojové a komunikační nastavení v rozhovoru. Využití sokratovského dotazování při vedení rozhovoru s klientem. Aktivizující otázky. Přerámcování. Způsoby nabízení různých perspektiv a možností. Reflektování zdrojů a silných stránek klienta. Jazyk dodávání odvahy.

SEBEZKUŠENOST. Možnost zažít encouragement na vlastní kůži, zaměřit se na práci se sebou a na vlastní seberozvoj. Všechny metody a techniky, které se budeme učit, si vyzkoušíte.

PRAKTICKÝ NÁCVIK. Práce s osobním materiálem účastníků pod supervizí lektorů, vedení rozhovorů, konzultací (účastnická skupina bude rozdělená na menší pracovní skupiny s cílem vytvořit intenzivní pracovní atmosféru a bezpečný prostor pro sdílení). Práce s kazuistikami.

UKÁZKY KONZULTACÍ A VEDENÍ ROZHOVORŮ. Ukázky práce s klientem prostřednictvím tzv. demonstrací na otevřené scéně (Open forum consultation) s využitím osobního materiálu účastníků. Sdílení skupinové zkušenosti, dotazy k jednotlivým demonstracím.

METODICKÁ PODPORA A SUPERVIZE. Individuální supervize případů – práce v malých skupinách. Metodická podpora s edukativními vstupy k řešeným tématům a proběhlým rozhovorům.

NAUČÍTE SE:

 • Porozumět procesu dodávání odvahy a aplikovat ho v různých kontextech provázení klientů.
 • Vytvářet strategii a plán podpory.
 • Identifikovat postoje a přesvědčení, které berou odvahu a limitují schopnosti konstruktivně zvládat životní situace.
 • Využívat identifikaci chybných postojů a přesvědčení pro osobní růst a práci s klienty.
 • Proměňovat vnímané limity v příležitosti a výzvy.
 • Identifikovat vlastní zdroje a silné stránky a využívat je k sebepodpoře a osobnímu růstu.
 • Pracovat se zdroji a silnými stránkami a využívat je k aktivizaci klientů a jejich orientaci ke změně.
 • Používat techniky a metody, které podporují zdravé sebepojetí a pozitivní sebeobraz.
 • Využívat představené techniky pro podporu spolupráce a pozitivní atmosféry.
 • Využívat encouragement pro podporu vnitřní motivace klientů pro uskutečňování změn v jejich životě.
 • Využívat encouragement k podpoře kreativity, která je nezbytná v procesu reorientace a hledání možností změny.
 • Využívat encouragement pro podporu odvahy realizovat změnu v životě a vytrvat.
 • Vést podpůrné rozhovory a aktivně používat jejich prvky v krátkých intervencích.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod Č.j. MSMT- 40298/2020-4-973 a MPSV ČR pod č. A2019/0102-SP.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 48 hodin (6 výcvikových dní)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍN KURZU: 
2. - 5. 4. + 29. - 30. 4. 2024 v Brně