PRÁCE S TĚLEM V KONTEXTU ADLEROVSKÉ PSYCHOLOGIE

Bez vědomého napojení na sebe sama by se člověk mohl snadno stát loutkou v rukou minulých zkušeností, které jsou jeho neoddělitelnou součástí. Proto potřebujeme záměrně rozvíjet schopnost plného, přítomného a vědomého sebeuvědomování.

Výcvik je určený profesionálům v pomáhajících profesích, kteří chtějí získat inspiraci pro práci s dětskými i dospělými klienty, věnovat čas sami sobě a vědomě se napojit na sebe sama.

Mysl a tělo jsou neoddělitelně propojené a my si v rámci teoretické části ukážeme, jak rozpoznat projevy emocí a vzorců chování v těle, jak fungují tři emoční systémy, jak člověka ovlivňuje, je-li zakotven více v minulosti nebo budoucnosti než v přítomnosti, a jak je možné pracovat s emocemi. 

Díky lepšímu uvědomování svých tělesných prožitků může člověk lépe rozumět svým potřebám a emocím, a pocit, že jsem sám sebou, přináší i větší jistotu ve vztazích. Schopnost být v kontaktu sám se sebou také chrání před vyhořením. 

Ve výcviku se budeme do hloubky věnovat různým technikám všímavosti. Naučíte se napojit na své tělo, jeho prožívání a potřeby pomocí techniky body scanu a utišit ho pomocí laskavosti a ukotvení. Do přítomnosti nás zavede devět bran k přítomnosti: neposuzování, trpělivost, mysl začátečníka, důvěra v sebe, neusilování, přijetí, nechat být, vděčnost a štědrost.  

Ve výcviku propojíme teorii adlerovské psychologie s metodami mindfulness, focusingu a imaginace. Všechny techniky zažijete na vlastní kůži a budete mít dost prostoru je prožít i se je naučit, abyste je mohli dále používat jak pro seberozvoj, tak i pro práci s klienty. 

Výcvik proběhne v Penzionu Slunečnice v Kuřimské Nové Vsi. 

TÉMATA:

OBLAST TĚLESNÉ ZKUŠENOSTI:  Vědomé porozumění reagování těla. Téma člověk a jeho pohyb ve světě v kontextu jeho životního stylu: Jak tělo vyjadřuje náš vztah k sobě? Jak tělo vyjadřuje náš vztah k druhým? Jak tělo vyjadřuje náš vztah k životu? Tělo a jeho pohyb jako metafora našeho způsobu fungování v životě.

TĚLO A EMOCE:  Propojení emočního a tělesného prožívání. Využívání emocí jako kompasu k lepšímu porozumění sobě. Využití technik všímavosti, focusingu se zaměřením na emoční prožívání.

TĚLO JAKO PROSTŘEDNÍK SOCIÁLNÍHO KONTAKTU: Vztahování se ke světu druhých lidí: Co nás přibližuje k druhým? Co nás od druhých vzdaluje? Tělo jako nositel informace v komunikaci. Jak reakce těla ovlivňuje způsob sociálních interakcí a vztahů s druhými lidmi. 

TĚLO V ZÁTĚŽI: Porozumění fungování těla v zátěži. Řeč těla v zátěži jako zdroj informací pro změnu. Jak využít tělo jako zdroj, kotvu pro zvládání zátěže. Objevování zdrojů pro zvládání zátěže a jejich praktické využívání.

TĚLO JAKO ZDROJ SEBEPŘIJETÍ A PODPORY: Sebepéče, téma laskavosti k sobě. Porozumění negativním přesvědčením o sobě a jejich reformulace. Proměna životní dynamiky. Cesta k integraci a rovnováze tělesného, emočního prožívání a myšlení.

PRAKTICKÁ CVIČENÍ a trénink pro každodenní osobní i profesní praxi: Cvičení umožňující porozumění tělesným procesům. Cvičení, která vedou k rozvíjení propojenosti tělesného a emočního prožívání (např. práce s dechem, mindfulness, focusing, řízené relaxace). Využívání těla a pohybu jako metafory (např. imaginace, projektivní techniky). Konkrétní techniky, které lze využít v individuální práci s dospělými i dětskými klienty.

NAUČÍTE SE:

  • Porozumět principu fungování provázanosti tělesného prožívání a životního stylu (systému subjektivních přesvědčení, cílů a metod, které uplatňujeme v životě).
  • Interpretovat prožitky v těle a využívat je v psychoterapeutickém procesu.
  • Zvyšovat citlivost vůči tělesným procesům.
  • Porozumět návaznosti tělesných reakcí na emoce a myšlení.
  • Vnímat úlohu těla při komunikaci s lidmi a při vytváření systému vztahů.
  • Využívat tělesné prožívání jako metaforu a prostředek pro porozumění fungování člověka v životě.
  • Využívat tělo jako prostředek pro změnu a cestu k sebepřijetí a posílení sebehodnoty.
  • Naučené používat v každodenní osobní i profesní praxi.

AKREDITACE: MŠMT ČR bez akreditace a MPSV ČR pod č. A2020/1185-SP.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.
           Dále si účastník hradí ubytování a stravu v Penzionu Slunečnice. Cena ubytování je 850 Kč/noc a celodenní stravné je 600 Kč.

DÉLKA: 48 hodin 

VÝCVIKEM VÁS PROVEDOU: Mgr. Dora Lukášová Salaquardová a Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

MÍSTO KONÁNÍ VÝCVIKU: Výcvik se uskuteční v Penzionu Slunečnice v Kuřimské Nové Vsi. 

TERMÍN KURZU:
Po–Pá: 19.–23. 8. 2024 v Penzionu Slunečnice v Kuřimské Nové Vsi