PRÁCE SE SKUPINOU V ADLEROVSKÉM PŘÍSTUPU

Výcvik Práce se skupinou v adlerovském přístupu je určen všem, kteří vedou nebo chtějí vést skupiny pro klienty různého věku i zaměření. Využijete ho v různých fázích vývoje skupiny a v různých kontextech, například při práci s terapeutickou skupinou, edukativními skupinami i práci se třídou nebo jinou dětskou skupinou.

Lidské dítě se narodí do skupiny - kterou je obvykle rodina - a ve skupině celý život žije. Bez lidí bychom totiž nepřežili. Už jako malí se ve skupině dalších lidí učíme pocitu sounáležitosti a vzájemné závislosti; výchově, přátelství a podpoře; vzájemnému respektu a spolupráci a loajalitě: postojům, které potřebujeme pro zdravý život a růst. A když nejsou podmínky ideální, učíme se, jak v životě přežít.   

Terapeutická skupina pomáhá členům skupiny pochopit, jak fungují ve vztazích s druhými lidmi a umožňuje jim porozumět svým pocitům, přesvědčením a chování. Díky skupinovému procesu mohou potom tyto poznatky integrovali do života a využít je pro zdravější fungování v mezilidských vztazích.

Klíčovým konceptem individuální psychologie, o který se opíráme při práci se skupinou, je pocit sounáležitosti – ten je nezbytný pro samotný proces i pro zážitek přijetí, bezpečí a možnost rozvoje a růstu.

Budeme se věnovat mnoha aspektům skupinového procesu: jednotlivým fázím vývoje skupiny, vytváření skupinového vztahu, podpoře pocitu sounáležitosti ve skupině, způsobům reflektování skupinového procesu a jeho využívání v procesu změny, využití konceptu dynamiky mezilidských vztahů pro podporu vztahů uvnitř skupiny, podpoře a povzbuzování ve skupině a také využívání zpětné vazby a konfrontace tak, aby členové skupiny mohli čerpat ze skupinové zkušenosti.

Důležitým tématem je také role vedoucího skupiny, který je v adlerovském přístupu aktivní, spolupracující a respektující.

TÉMATA:

CÍLE PRÁCE SE SKUPINOU V ADLEROVSKÉM PŘÍSTUPU
Skupina je místem, kde se její členové učí a rozvíjejí ve schopnosti fungovat ve vztazích v rovině rovnocennosti a spolupráce. Budeme se věnovat tématům podpory empatického vztahování a porozumění druhým lidem a učit se, jak dodávat odvahu členům skupiny; jak identifikovat jejich silné stránky a zdroje, které mohou využívat pro své fungování ve skupině i ve společnosti, a jak poznat vlastní limity a proměnit je ve výzvy. Budeme se také věnovat tomu, jak aplikovat získané poznatky o svém fungování do života, jak si zkoušet a trénovat nové dovednosti.

FÁZE SKUPINOVÉHO PROCESU.
Příprava na vedení skupiny, navazování a budování vztahů, porozumění a vhled, reorientace, motivace ke změně a hledání možností změny, podpora změny a ukotvení funkčních vzorců chování ve skupině.

FORMY A METODY PRÁCE SE SKUPINOU
Skupinová diskuse, řešení problémů ve skupině a směřování k hledání řešení a realizaci změny, modelování situací,  hraní rolí, skupinové hry. Uplatňování arteterapeutických a dramaterapeutických prvků, techniky zaměřené na práci s tělem. Vedení skupinových reflexí. Domácí úkoly. Práce s podskupinami, trojicemi a páry, integrace výstupů do skupinového procesu.

ZVLÁDÁNÍ OBTÍŽNÝCH SITUACÍ PŘI PRÁCI SE SKUPINOU
Reagování na nespolupracující chování, práce s projevy odporu, mlčení ve skupině, zacházení s konflikty mezi členy skupiny, reagování na osobní útoky, sdílení traumatických zkušeností ve skupině, zacházení s projevy silných emocí. 

PODPORA POCITU SOUNÁLEŽITOSTI VE SKUPINĚ
Základní potřeby člověka v oblasti sociálního kontaktu z pohledu individuální psychologie: být součástí vztahů, být schopný, být důležitý a mít odvahu k nedokonalosti. Způsoby, jak v rámci skupinového procesu můžeme rozvíjet kompetence, které jsou potřebné pro naplňování potřeby sounáležitosti: schopnost vytvářet a udržovat zdravé vztahy, schopnost spolupracovat, schopnost vnímat kompetence své a druhých a využívat je pro přispívání ve skupině, schopnost respektu k sobě a druhým, odvaha ke sdílení a sebevyjádření, odvaha učit se novému a dělat chyby.

Způsoby reflektování aspektů pocitu sounáležitosti. Techniky pro budování pocitu sounáležitosti ve skupině. Techniky pro sebereflexi a reflexi skupinových procesů v kontextu tématu pocitu sounáležitosti.

DYNAMIKA MEZILIDSKÝCH INTERAKCÍ VE SKUPINĚ
Pozorování dynamiky interakcí mezi členy skupiny, mezi členy skupiny a vedoucími skupiny. Využívání popisného jazyka pro reflexe, podstata interakcí a jejich důsledky. Reflektování emocí, cílů interakcí a využívaných metod komunikace ve skupině. Interakční vzorce ve skupině. Propojení osobní a skupinové dynamiky – využití potenciálu skupiny pro porozumění a rozšíření životní perspektivy

ŽIVOTNÍ STYL JEDNOTLIVCE A JEHO DŮSLEDKY PRO FUNGOVÁNÍ V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH
Využití technik individuální psychologie pro porozumění životního stylu ve skupinovém procesu: rodinná konstelace, subjektivní přesvědčení, které brání spolupráci, práce s ranou vzpomínkou ve skupině, práce se sny, práce s metaforou ve skupinovém procesu. Životní styl skupiny: „Jsme skupina, která …“: práce s příběhem skupiny, techniky pro porozumění skupinové identitě, přesvědčením skupiny, skupinovým hodnotám a skupinovému směřování.  

KONFRONTACE, ZPĚTNÁ VAZBA
Bezpečné podmínky pro konfrontaci a zpětnou vazbu. Jak poskytovat zpětnou vazbu, aby umožnila náhled a rozvoj a růst. Chyby při uplatňování konfrontačních technik. Techniky konfrontace využívané vedoucími skupiny. Techniky využívané pro zpětnou vazbu a konfrontaci ve skupině: skupinová sociometrie, horké křeslo, kyselý citron.

FÁZE REORIENTACE
Metody a techniky umožňující změnu perspektivy a reinterpretaci zažitých kognitivních a emočních schémat. Kotvení nových vzorců a schémat. Orientace na budoucnost. Motivace ke změně a podpora změny. Hledání konkrétních nástrojů realizace změny, vnitřní zdroje a možnosti podpory. Trénování nových způsobů fungování a jejich uplatnění v běžném životě. Sestavování plánů změny. 

UKONČOVÁNÍ PRÁCE SKUPINY
Oslovení nedokončených témat a způsobů, jak s nimi lze naložit. Zhodnocení a shrnutí práce skupiny. Reflexe individuálního posunu a nabytých kompetencí a dovedností. Vytváření následných podpůrných systémů, které budou členové skupiny využívat po ukončení práce skupiny. Techniky pro ukončení práce skupiny: cesta skupinovým procesem. 

ROLE VEDOUCÍHO, MOŽNOSTI A LIMITY SKUPINOVÉ PRÁCE A ETICKÉ ASPEKTY PŘI PRÁCI SE SKUPINOU

NAUČÍTE SE:

 • Vytvořit bezpečný skupinový rámec pro společné učení a sebezkušenost.
 • Využívat teorii individuální psychologie jako funkční podporu práce se skupinou – vytvářet strategii práce se skupinou, nastavovat dlouhodobé a krátkodobé cíle, volit metody a techniky práce, které jsou v souladu s teoretickými východisky individuální psychologie. Plánovat skupinový proces v rovinách intervence, prevence a podpory.
 • Pomáhat členům skupiny pochopit, jak fungují ve vztazích s druhými lidmi, umožnit jim porozumět pocitům, přesvědčením a chování, využívat skupinový proces, aby tyto poznatky integrovali do života a využívali směrem ke zdravému fungování v mezilidských vztazích.
 • Využívat při skupinové práci databázi technik a uzpůsobovat je potřebám skupiny a cílům skupinové práce (tzv. flexibilní práce s technikami).
 • Spoluvytvářet bezpečné prostředí pro fungování skupiny – podporovat a budovat pocit sounáležitosti ve skupině a využívat pro to skupinový potenciál, nebo nabízet techniky, které podporují pocit sounáležitosti ve skupině.
 • Motivovat členy skupiny ke spolupráci a podporovat jejich ochotu k rozvoji a směřování k potřebným změnám.
 • Využívat komunikaci jako prostředek k budování vztahu s klienty, aktivně používat komunikační postupy a techniky, které umožňují zažívat pocit sounáležitosti a vedou ke spolupráci.
 • Vnímat dynamiku interakcí ve skupině a využívat ji k podpoře skupinového procesu. Identifikovat cíle v komunikaci mezi členy skupiny a volit komunikační strategie, které směřují ke spolupráci.
 • Reagovat na obtížné situace ve skupině a využívat je k posílení pocitu sounáležitosti ve skupině a podpoře kompetencí k řešení problémů ve skupině. Nastavovat preventivní strategie pro předcházení problémových situací ve skupině.
 • Pracovat se specifickými technikami individuální psychologie (rodinná konstelace, práce s ranou vzpomínkou, práce se sny, práce s metaforou) a využívat je v procesu skupinového učení.
 • Pracovat se svou osobní dynamikou, reflektovat, jak vstupuje do skupinového procesu. Pracovat se svými emocemi a rozvíjet všímavost k vlastním emočním a myšlenkovým procesům.
 • Využívat konfrontaci a zpětnou vazbu pro podporu rozvoje a růstu členů skupiny i pro podporu skupinového procesu.
 • Dodržovat etické zásady práce se skupinou. Respektovat osobnost, hodnoty a kulturní kontext členů skupiny.

AKREDITACE: MPSV ČR  pod č.: A2024/0577-SP. Akreditovaný název u MPSV ČR je: Metody sociální práce se skupinou v adlerovském přístupu. MŠMT bez akreditace.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH - kurzovné.
Dále si účastník hradí ubytování a stravu na Zámečku Klokočov. Cena za  ubytování je 750 Kč/osobu a noc, cena celodenního stravného je 514 Kč.

DÉLKA: 48 hodin 

VÝCVIKEM VÁS PROVEDE: Mgr. Kristýna Baumová a Mgr. Lucie Plchotová

MÍSTO KONÁNÍ VÝCVIKU: Výcvik se uskuteční v Zámečku Klokočo: Zámeček Klokočov

TERMÍN: Po–Pá: 22.–26. 7. 2024