EDUKATIVNÍ RODIČOVSKÁ TERAPIE – POKROČILÉ DOVEDNOSTI

Projdeme spolu sebezkušeností, poskytneme dostatečnou oporu v teorii, čas pro trénink a prohlubování poznatků a jejich propojování s kontextem vašeho profesního působení. Cílem je porozumění metodě individální psychologie a její používání v různorodé praxi - např. v individuální nebo skupinové práci s klienty, kteří nemusí mít rodičovskou zkušenost, při provázení rodičů v rozvodových situacích, v edukaci a rozvíjení kompetencí, pro provázení pěstounů. Projdeme spolu všechny fáze - naučíme se vést proces práce s klientem od navázání kontaktu přes porozumění přesvědčením, které neumožňují změnu k jejich reinterpretaci a realizaci postupných kroků ke změně.

JAK BUDEME PRACOVAT?

 • SEBEZKUŠENOST: Cíl poznat sebe a svůj životní styl. Naučit se reflektovat, jak životní styl terapeuta intervenuje do terapeutického procesu. Možnost zažít terapii na vlastní kůži – všechny metody a techniky, které se budeme učit, si vyzkoušíte.
 • TEORIE: Stavíme na východiscích individuální (adlerovské) psychologie. Forma krátkých přednášek. Studium dostupné literatury.
 • METODA: Proces terapie – nastavení, cíle, techniky. Konzultace na otevřeném fóru, nácvik v malých skupinách v rámci společného výcviku, práce v intervizních skupinách.
 • TRÉNINK: Analýza videonahrávek – zpětná vazba, inspirace, možnosti. Modelové situace. Práce v triádě – klient, terapeut, pozorovatel.

TÉMATA:

FILOZOFICKÁ VÝCHODISKA A TEORIE INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE. Principy individuální psychologie a jejich využiti v edukativní rodičovské terapii. Holistický princip, teleologický princip, pocit sounáležitosti (sociální zájem), tvořivost a prosociální orientace člověka, životní styl a faktory podílející se na jeho utváření, životní úkoly.

TERAPEUTICKÝ VZTAH. Role terapeuta. Pocit sounáležitosti v terapeutickém procesu. Budování vztahu s klientem. Komunikační prostředky v terapeutickém procesu.

FÁZE TERAPEUTICKÉHO PROCESU. Zahájení terapie. Budování vztahu. Orientace a porozumění. Vhled (interpretace a konfrontace). Reorientace. Motivace ke změně. Možnosti změny. Podpora změny. Ukončení terapie. Vytváření terapeutické strategie.

METODY PRÁCE S KLIENTY:

 • Rodinná konstelace - vliv na utváření osobnosti, osobnost člověka a jeho fungování v dospělosti. Systém vztahů v rodině. Způsoby analýzy rodinné konstelace, interpretace. Porozumění a vhled.
 • Práce s ranou vzpomínkou -  způsoby získávání RV, analýza aspektů životního stylu, interpretace.
 • The Most Memorable Observation  (MMO) – metoda pro odkrývání rodičovských přesvědčení vedoucích k preferovanému výchovnému stylu. Utváření rodičovských přesvědčení a výchovných postupů a jejich reformulace. Provázení rodiče od porozumění k reinterpretaci a změně.
 • Dynamika problémového chování. Dreikursova teorie problémového chování - čtyři cíle problémového chování, interakční pojetí. Komplementarita chování rodiče a dítěte. Diagnosticko - intervenční interview. Úrovně zvládání nevhodného chování.
 • Dodávání odvahy v terapeutickém procesu. Oslovování zdrojů a silných stránek klienta. Identifikace a reformulace přesvědčení, které berou odvahu. Jazyk dodávání odvahy.
 • Životní úkoly. Technika pro diagnostiku životní spokojenosti a vytváření terapeutické strategie.

METODY A ZPŮSOBY PODPORY RODIČOVSTVÍ. Výchovné styly v rodině a jejich důsledky pro vývoj dítěte a vztahy v rodině. Rodičovská přesvědčení - subjektivní přesvědčení ovlivňující rodičovské postoje a chování, techniky umožňující porozumět rodičovským přesvědčením a podpořit jejich proměnu. Podpora rodičovství založeném na demokratickém výchovném stylu.

UKÁZKY KONZULTACÍ A VEDENÍ ROZHOVORŮ. Ukázky práce s klientem prostřednictvím tzv. demonstrací na otevřené scéně (Open forum consultation) s využitím osobního materiálu účastníků. Sdílení skupinové zkušenosti, dotazy k jednotlivým demonstracím.

PRAKTICKÝ NÁCVIK. Práce s osobním materiálem účastníků pod supervizí lektorů, vedení rozhovorů, konzultací (účastnická skupina bude rozdělená na menší pracovní skupiny s cílem vytvořit intenzivní pracovní atmosféru a bezpečný prostor pro sdílení). Práce s kazuistikami.

METODICKÁ PODPORA A SUPERVIZE. Individuální supervize případů – práce v malých skupinách. Metodická podpora s edukativními vstupy k řešeným tématům a proběhlým rozhovorům.

NAUČÍTE SE:

 • pracovat s klienty v partnerském a respektujícím nastavení a podporovat spolupráci,
 • používat metody individuální psychologie při provázení klientů v individuálních a rodinných konzultacích,
 • vést skupinová setkání určená pro edukaci, sebepoznání a rozvoj rodičovských kompetencí,
 • prohlubovat reflexi a náhled klientů na chování, které nepodporuje sounáležitost ve vztazích,
 • analyzovat aspekty životního stylu při práci s různým podnětovým materiálem (raná vzpomínka, rodinná konstelace),
 • pracovat se zdroji a silnými stránkami klienta a využívat je k reorientaci a změně,
 • zprostředkovat rodičům porozumění pro motivy nevhodného chování dětí a učit je reagovat způsobem, který nabízí dětem vhodnější alternativu chování.

EDUKATIVNÍ RODIČOVSKOU TERAPII UPLATNÍTE:

 • v psychoterapii a provázení klientů v různých životních situacích,
 • v individuální i skupinové psychoterapii,
 • pro vedení rozvojové rodičovské skupiny,
 • v oblasti náhradní rodinné péče (vzdělávání pěstounů, příprava náhradních rodičů, jejich provázení atd.),
 • při řešení výchovných problémů dětí,
 • pro sanaci a aktivizaci rodiny,
 • pro rozvádějící se rodiče, kteří chtějí zmírnit dopady rozvodové situace v rodině na fungování dětí,
 • ve výchovném poradenství, při preventivní práci a školním poradenství.

KRITÉRIA PRO VSTUP DO VÝCVIKU:

 • Ukončené VŠ vzdělání v oboru psychologie, sociální práce, speciální pedagogiky a příbuzných oborů.
 • Praxe v uvedených oblastech a aktivní vedení klientů. Prostor je i pro ty, kteří s vedením klientů začínají. Dostanete strukturu jak začít a podporu při vedení vašich prvních klientů v terapii.

POŽADAVKY NA UKONČENÍ VÝCVIKU:

 • 90% účast na výcviku,
 • případová studie v rozsahu 20 normostran, která prokáže schopnost pracovat s klientem v kontextu individuální psychologie,
 • videonahrávka přímé práce s klientem,
 • práce v intervizních skupinách mezi jednotlivými setkáními, kde budou účastníci v malých skupinách pracovat na zadáních a nácvicích souvisejících s prací v jednotlivých vzdělávacích blocích,
 • vedení deníku pro profesní i osobní rozvoj.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod č.j.: MŠMT-1632/2019-1-79, MPSV ČR: akreditace č. A2017/0549-SP. Akreditovaný název u MŠMT ČR je Edukativní rodičovská terapie - pokročilé dovednosti. Akreditovaný název u MPSV ČR je Sociální práce s rodinou: metody pro sanaci, aktivizaci a podporu.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 54 500,- Kč bez DPH, 65 945,- Kč včetně 21% DPH s možností platby ve třech splátkách.

DÉLKA: 250 hodin (10 výcvikových setkání)

MÍSTO KONÁNÍ: Brno

VÝCVIKEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍNY 6. BĚHU VÝCVIKU V BRNĚ: 

1. setkání: 14. 2. - 17. 2. 2022
2. setkání: 29. 3. - 31. 3. 2022
3. setkání: 24. 5. - 26. 5. 2022
4. setkání: 12. 7. - 14. 7. 2022
5. setkání: 12. 9. - 14. 9. 2022
6. setkání: 8. 11. - 10. 11. 2022
7. setkání: 10. 1. - 12. 1. 2023
8. setkání: 28. 2. - 2. 3. 2023
9. setkání: 18. 4. - 20. 4. 2023
10. setkání: 30. 5. - 1. 6. 2023

TERMÍNY 7. BĚHU VÝCVIKU V BRNĚ:

1. setkání: 9. 10. - 12. 10. 2023
2. setkání: 5. 12. - 7. 12. 2023
3. setkání: 23. 1. - 25. 1. 2024
4. setkání: 12. 3. - 14. 3. 2024
5. setkání: 23. 4. - 25. 4. 2024
6. setkání: 11. 6. - 13. 6. 2024
7. setkání: 30. 7. - 1. 8. 2024 
8. setkání: 24. 9 .- 26. 9. 2024
9. setkání: 19. 11. - 21. 11. 2024
10. setkání: 14. 1. - 16. 1. 2025

ZAHÁJENÍ 7. BĚHU VÝCVIKU: 9.10.2023 v Brně