Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích

Poznat svůj životní styl, porozumět tomu, jak vnímáme sebe, svět kolem nás, lidi v něm, jaká přesvědčení jsme si v dětství o životě udělali, odhalit i dříve neuvědomované, ale důležité aspekty svého života, je důležité nejen proto, abychom to, co nám v životě už nevyhovuje, mohli změnit, ale je také důležitou součástí práce psychoterapeuta nebo poradce pracujícího s klienty.  

Výcvik je určen psychologům, sociálním pracovníkům a dalším profesionálům pomáhajících profesí. Je první částí dlouhodobého psychoterapeutického výcviku, tvoří ale samostatný ucelený sebezkušenostní výcvik vhodný pro všechny, kteří chtějí dobře poznat sami sebe. 

Psychoterapeut je sám nástrojem pro psychoterapeutickou práci. Proto je oblast sebepoznání, sebereflexe a sebepéče důležitá pro rozvoj osobnosti psychoterapeuta a kultivaci jeho profesních dovedností. 

Ve výcviku se budeme soustředit na rozvoj schopnosti reflektovat osobní zkušenost - znát svůj životní styl a poznat, jak intervenuje do terapeutického procesu, schopnosti empatie a porozumění druhým, schopnosti vnímat a pracovat se zdroji a limity, silnými a slabými stránkami, nakládat s vlastními emocemi, schopnosti porozumět svým potřebám, nalézt způsob jejich nasycení, znát a držet své hranice, pracovat na svých slabých stránkách, využívat své zdroje, schopnosti přijímat zpětnou vazbu, získávat a udržovat motivaci k seberozvoji a realizaci potřebných změn ve svém osobním i profesním životě.

Ve výcviku sami na sobě zažijete postupy individuální psychologie využívané ve skupinové práci (analýza životního stylu, práce s ranou vzpomínkou, práce se sny, analýzu dynamiky mezilidských interakcí, práce s metaforou, dramaterapeutické a arteterapeutické prvky). Naučíte se tedy nejen lépe porozumět sami sobě, ale načerpáte i mnoho technik a způsobů práce s klienty. 

SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK

 • V souladu s principy individuální psychologie ukazuje na podstatu lidského směřování a na způsoby naplňování osobních cílů v životě.

 • Nejde o vzdělávání ani trénink, po jeho absolvování více porozumíte svému životu, a tím se mnohé naučíte o sobě, o svých motivech, cílech, vztahu k druhým.

 • Říkáme, že sebezkušenostní výcvik je laboratoř života – v bezpečí výcvikové skupiny účastníci zažívají podobné situace, do kterých se dostávají  i v reálném životě a tak mají jedinečnou příležitost reflektovat a trénovat efektivnější způsoby fungování v životě.

 • Propojuje osobní historii, životní zkušenosti a současné místo v životě (v práci, ve vztazích, v intimitě, rodičovství atp.).

 • Poskytuje inspiraci a porozumění osobním motivům a přesvědčením, která jsou nezbytnou průpravou pro fungování v  pomáhajících profesích (např. psychoterapeut, psycholog, sociální pracovník, pedagog).

 • Absolvování výcviku přispěje ke zvýšení profesionality skrze vlastní osobní rozvoj.

témata:

CESTA NASLOUCHÁNÍ A PODPORY

Budeme pracovat na vytvoření bezpečného prostoru ve skupině, který umožní sdílení a otevřenou komunikaci mezi účastníky výcviku. Cílem adlerovského přístupu je podpořit člověka, aby mohl v životě zažívat pocit sounáležitosti. I to je cílem naší práce ve výcviku. Zažijete si, jak pocit sounáležitosti podporuje motivaci k seberozvoji a umožňuje realizovat změnu tam, kde je to potřeba. Při práci s výcvikovou skupinou podporujeme sdílení, zažívání sebe a druhých v interakci a ve skupinových aktivitách různé povahy. V průběhu výcviku budete dostávat zpětnou vazbu od lektorů i ostatních účastníků výcviku.

CESTA POROZUMĚNÍ SOBĚ

Budeme pracovat s konceptem životního stylu, jak je chápán v individuální psychologii. Prostřednictvím práce s obrazem původní rodiny a analýzy rané vzpomínky porozumíme, co lidem brání vycházet s druhými lidmi i se sebou samotnými. Podíváme se na podstatu lidského směřování a na způsoby naplňování osobních cílů v životě. Získáte náhled na to, jak fungujete ve třech základních oblastech života: v lásce, v práci a ve vztazích. Ukážeme, jak to, co si neseme z vlastní rodiny a co jsme se naučili v životě, intervenuje do profesní role, zejména v práci s klienty. Zažijete si otázky na tělo, metody a techniky používané při skupinové práci.

CESTA K DRUHÝM

Zaměříme se na to, jak životní styl může intervenovat do způsobu fungování ve vztazích a interakcích s druhými lidmi v práci i osobním životě. Díky interakcím ve skupině budete mít příležitost kultivovat vlastní profesní postoje a komunikační prostředky, které využíváte při práci s klienty. Sdílení životních příběhů a zkušeností vám umožní porozumět lidem kolem sebe a zažívat větší spokojenost v osobním životě.

CESTA KE ZMĚNĚ A OTEVÍRÁNÍ NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cílem této fáze je orientace na budoucnost. Práce ve výcviku vám umožní změnu perspektivy a reinterpretaci zažitých schémat. Budete mít příležitost objevit nové možnosti v životě a v řešení životních situací. S podporou ostatních získáte motivaci ke změně.  Pomocí tvůrčího a kooperativního přístupu budeme ve skupině hledat konkrétní nástroje realizace změny, objevovat vnitřní zdroje a možnosti podpory. Dostatek prostoru bude věnován trénování nových způsobů fungování a zpětné vazbě od skupiny.

UKONČENÍ CESTY VÝCVIKEM

Zhodnotíme přínosy výcviku pro osobní a profesní život. Vytvoříme plán, jak zkušenosti a poznatky získané ve výcviku aplikovat v osobním i profesním životě. Získáte inspiraci a posílení pro další profesní a osobnostní rozvoj. Ukončíme práci skupiny.

naučíte se:

 • dovednostem, které jsou důležité při práci s lidmi.

 • naslouchat druhým a reflektovat proces práce ve skupině.

 • reflektovat osobní zkušenost, porozumět jedinečné struktuře myšlení – životnímu stylu.

 • rozvíjet a zdokonalovat psychosociální dovednosti, které jsou důležité při práci s lidmi.

 • pracovat se svými zdroji a silnými stránkami.

 • využívat zkušenost ze skupiny v seberozvoji a pro podporu změny ve svém osobním i profesním životě.

 • využívat možnosti sebepodpory a podpory druhých.

 • zažijete si práci s metodami, které jsou používané v individuální psychologii.

 • zažijete skupinovou dynamiku a tuto zkušenost využijete ve svojí profesi.

zkušenost z výcviku využijete:

 • pro fungování v pomáhajících profesích (např. psychoterapeut, psycholog, sociální pracovník, pedagog).
 • pro zvýšení spokojenosti v osobním životě.

kritéria pro vstup do výcviku:

 • Ukončené VŠ/SŠ vzdělání v oboru psychologie, sociální práce, speciální pedagogika a příbuzných oborů, případně praxe v uvedených oblastech.

 • Jiný typ vzdělání (mimo oblast pomáhajících profesí), ale současně motivace k sebepoznání a sdílení se ve skupině.

požadavky na ukončení výcviku:

 • 90% účast na výcviku,

 • vedení výcvikového deníku,

 • vytvoření genogramu a jeho prezentace na výcvikovém setkání.

 • zpracování závěrečné práce na téma cesta výcvikem a její prezentace na výcvikovém setkání.

 • individuální práce na zadaných tématech v mezidobí.

AKREDITACE: MŠMT ČR bez akreditace, MPSV ČR: akreditace č. A2023/0059-SP.  Akreditovaný název u MPSV ČR je Sebezkušenostní výcvik pro sociální pracovníky - adlerovský přístup.
Tento výcvik je pod názvem Sebezkušenostní výcvik ve skupině rovněž akreditován jako jeden ze tří modulů Komplexního psychoterapeutického výcviku Perspektivou individuální psychologie u České asociace pro psychoterapii ČAP.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 54 500,- Kč bez DPH, 65 945,- Kč včetně 21% DPH s možností platby ve třech splátkách.

DÉLKA: 250 hodin (8 výcvikových setkání).

MÍSTO KONÁNÍ: Prostory s možností ubytování v Brně, nebo v blízkosti Brna. Jedno letní soustředění organizované v Penzionu Slunečnice v Kuřimské Nové vsi..

VÝCVIKEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Letní setkání proběhne v Penzionu Slunečnice v Kuřimské Nové Vsi:
Informace o tomto setkání Vám budou sděleny v průběhu výcviku.

ZAHÁJENÍ 9. BĚHU VÝCVIKU: 19. 2. 2024 v Brně. - TENTO BĚH JE JIŽ NAPLNĚN, HLÁSIT SE MŮŽETE NA DALŠÍ, KTERÝ BUDE ZAHÁJEN V ROCE 2025.

termíny 9. běhu výcviku v brně:

1. setkání: 19. - 22. 2. 2024
2. setkání:   8. - 11. 4. 2024
3. setkání: 13. - 16. 5. 2024
4. setkání: 17. - 20. 6. 2024
5. setkání:    5. - 9. 8. 2024
6. setkání:  14. - 17. 10. 2024
7. setkání:    9. - 12. 12. 2024
8. setkání:  27. - 30. 1. 2025