Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích

Sebezkušenostní výcvik využijete pro svůj profesní i osobní růst. Zážitek sebe ve skupině, prožívání a sdílení osobních příběhů přináší podněty k sebepoznání. Zažijete si postupy individuální psychologie směřující k porozumění subjektivním přesvědčením a soukromé logice, které přirozeně využijeme pro přehodnocení některých postojů, reorientaci, případně změny vzorců chování. Dostanete zpětnou vazbu, konfrontaci i podporu skupiny.

SEBEZKUŠENOSTNÍ VÝCVIK

 • V souladu s principy individuální psychologie ukazuje na podstatu lidského směřování a na způsoby naplňování osobních cílů v životě.

 • Nejde o vzdělávání ani trénink, po jeho absolvování více porozumíte svému životu, a tím se mnohé naučíte o sobě, o svých motivech, cílech, vztahu k druhým.

 • Říkáme, že sebezkušenostní výcvik je laboratoř života – v bezpečí výcvikové skupiny účastníci zažívají podobné situace, do kterých se dostávají  i v reálném životě a tak mají jedinečnou příležitost reflektovat a trénovat efektivnější způsoby fungování v životě.

 • Propojuje osobní historii, životní zkušenosti a současné místo v životě (v práci, ve vztazích, v intimitě, rodičovství atp.).

 • Poskytuje inspiraci a porozumění osobním motivům a přesvědčením, která jsou nezbytnou průpravou pro fungování v  pomáhajících profesích (např. psychoterapeut, psycholog, sociální pracovník, pedagog).

 • Absolvování výcviku přispěje ke zvýšení profesionality skrze vlastní osobní rozvoj.

témata:

CESTA NASLOUCHÁNÍ A PODPORY

Budeme pracovat na vytvoření bezpečného prostoru ve skupině, který umožní sdílení a otevřenou komunikaci mezi účastníky výcviku. Cílem adlerovského přístupu je podpořit člověka, aby mohl v životě zažívat pocit sounáležitosti. I to je cílem naší práce ve výcviku. Zažijete si, jak pocit sounáležitosti podporuje motivaci k seberozvoji a umožňuje realizovat změnu tam, kde je to potřeba. Při práci s výcvikovou skupinou podporujeme sdílení, zažívání sebe a druhých v interakci a ve skupinových aktivitách různé povahy. V průběhu výcviku budete dostávat zpětnou vazbu od lektorů i ostatních účastníků výcviku.

CESTA POROZUMĚNÍ SOBĚ

Budeme pracovat s konceptem životního stylu, jak je chápán v individuální psychologii. Prostřednictvím práce s obrazem původní rodiny a analýzy rané vzpomínky porozumíme, co lidem brání vycházet s druhými lidmi i se sebou samotnými. Podíváme se na podstatu lidského směřování a na způsoby naplňování osobních cílů v životě. Získáte náhled na to, jak fungujete ve třech základních oblastech života: v lásce, v práci a ve vztazích. Ukážeme, jak to, co si neseme z vlastní rodiny a co jsme se naučili v životě, intervenuje do profesní role, zejména v práci s klienty. Zažijete si otázky na tělo, metody a techniky používané při skupinové práci.

CESTA K DRUHÝM

Zaměříme se na to, jak životní styl může intervenovat do způsobu fungování ve vztazích a interakcích s druhými lidmi v práci i osobním životě. Díky interakcím ve skupině budete mít příležitost kultivovat vlastní profesní postoje a komunikační prostředky, které využíváte při práci s klienty. Sdílení životních příběhů a zkušeností vám umožní porozumět lidem kolem sebe a zažívat větší spokojenost v osobním životě.

CESTA KE ZMĚNĚ A OTEVÍRÁNÍ NOVÝCH MOŽNOSTÍ

Cílem této fáze je orientace na budoucnost. Práce ve výcviku vám umožní změnu perspektivy a reinterpretaci zažitých schémat. Budete mít příležitost objevit nové možnosti v životě a v řešení životních situací. S podporou ostatních získáte motivaci ke změně.  Pomocí tvůrčího a kooperativního přístupu budeme ve skupině hledat konkrétní nástroje realizace změny, objevovat vnitřní zdroje a možnosti podpory. Dostatek prostoru bude věnován trénování nových způsobů fungování a zpětné vazbě od skupiny.

UKONČENÍ CESTY VÝCVIKEM

Zhodnotíme přínosy výcviku pro osobní a profesní život. Vytvoříme plán, jak zkušenosti a poznatky získané ve výcviku aplikovat v osobním i profesním životě. Získáte inspiraci a posílení pro další profesní a osobnostní rozvoj. Ukončíme práci skupiny.

naučíte se:

 • dovednostem, které jsou důležité při práci s lidmi.

 • naslouchat druhým a reflektovat proces práce ve skupině.

 • reflektovat osobní zkušenost, porozumět jedinečné struktuře myšlení – životnímu stylu.

 • rozvíjet a zdokonalovat psychosociální dovednosti, které jsou důležité při práci s lidmi.

 • pracovat se svými zdroji a silnými stránkami.

 • využívat zkušenost ze skupiny v seberozvoji a pro podporu změny ve svém osobním i profesním životě.

 • využívat možnosti sebepodpory a podpory druhých.

 • zažijete si práci s metodami, které jsou používané v individuální psychologii.

 • zažijete skupinovou dynamiku a tuto zkušenost využijete ve svojí profesi.

zkušenost z výcviku využijete:

 • pro fungování v pomáhajících profesích (např. psychoterapeut, psycholog, sociální pracovník, pedagog).
 • pro zvýšení spokojenosti v osobním životě.

kritéria pro vstup do výcviku:

 • Ukončené VŠ/SŠ vzdělání v oboru psychologie, sociální práce, speciální pedagogika a příbuzných oborů, případně praxe v uvedených oblastech.

 • Jiný typ vzdělání (mimo oblast pomáhajících profesí), ale současně motivace k sebepoznání a sdílení se ve skupině.

požadavky na ukončení výcviku:

 • 90% účast na výcviku,

 • vedení výcvikového deníku,

 • vytvoření genogramu a jeho prezentace na výcvikovém setkání.

 • zpracování závěrečné práce na téma cesta výcvikem a její prezentace na výcvikovém setkání.

 • individuální práce na zadaných tématech v mezidobí.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod č.j.: MŠMT- 40298/2020-4-973, MPSV ČR: akreditace č. A2019/0100-SP.  Akreditovaný název u MŠMT ČR je Sebezkušenostní výcvik pro pedagogické a poradenské pracovníky - adlerovský přístup. Akreditovaný název u MPSV ČR je Sebezkušenostní výcvik pro sociální pracovníky - adlerovský přístup.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 54 500,- Kč bez DPH, 65 945,- Kč včetně 21% DPH s možností platby ve třech splátkách.

DÉLKA: 250 hodin (8 výcvikových setkání).

MÍSTO KONÁNÍ: Prostory s možností ubytování v Brně, nebo v blízkosti Brna. Jedno letní soustředění organizované v Penzionu Slunečnice v Kuřimské Nové vsi..

VÝCVIKEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Letní setkání proběhne v Penzionu Slunečnice v Kuřimské Nové Vsi:
Informace o tomto setkání Vám budou sděleny v průběhu výcviku.

ZAHÁJENÍ 9. BĚHU VÝCVIKU: 19. 2. 2024 v Brně. - TENTO BĚH JE JIŽ NAPLNĚN, HLÁSIT SE MŮŽETE NA DALŠÍ, KTERÝ BUDE ZAHÁJEN V ROCE 2025.

termíny 9. běhu výcviku v brně:

1. setkání: 19. - 22. 2. 2024
2. setkání:   8. - 11. 4. 2024
3. setkání: 13. - 16. 5. 2024
4. setkání: 17. - 20. 6. 2024
5. setkání:    5. - 9. 8. 2024
6. setkání:  14. - 17. 10. 2024
7. setkání:    9. - 12. 12. 2024
8. setkání:  27. - 30. 1. 2025

termíny 8. běhu výcviku v brně:

1. setkání: 20. 2. - 23. 2. 2023
2. setkání: 11. 4. - 14. 4. 2023
3. setkání: 5. 6. - 8. 6. 2023
4. setkání: 14. 8. - 17. 8. 2023 
5. setkání: 11. 9. - 14. 9. 2023
6. setkání: 30. 10. - 2. 11. 2023
7. setkání: 11. 12. - 14. 12. 2023
8. setkání: 29. 1. - 1. 2. 2024