PORADENSKÉ DOVEDNOSTI VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ PERSPEKTIVOU INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE

Škola může být bezpečným místem, kde žáci i jejich učitelé zažívají pocit, že sem patří, že něco umí, jsou důležití pro ostatní a nebojí se zkoušet nové věci a učit se.

Výcvik Poradenské dovednosti ve školním prostředí je určený těm, kdo hledají podporu pro svou práci a chtějí spoluvytvářet prostředí umožňující zažívat pocit sounáležitosti. Zejména ho využijí školním psychologové, poradenští psychologové, speciální pedagogové a poradenští pracovníci ve školství - výchovní poradci a metodici prevence. Cílem výcviku je nabídnout těmto profesionálům tolik potřebnou podporu, která jim umožní systematicky spolupracovat na proměně školy směrem k partnerskému a spolupracujícímu nastavení.

Budeme rozvíjet všechny kompetence důležité pro práci v kontextu školního poradenství. Získáte jistotu ve vedení poradenského rozhovoru s dětmi, rodiči i učiteli, naučíte se speciální techniky pro práci s jednotlivcem i se skupinou, které umožňují porozumět situaci, prožívání - a získat vhled. Dozvíte se také, jak motivovat ke změně a podporovat v její realizaci a provázet procesem změny, a jak získat druhé ke spolupráci, rozvíjet ji a stavět na ní. Věnovat se budeme i speciálním tématům - symptomatice úzkosti a deprese, sebepoškozování, otázkám identity, řešení problémového chování, ale i péče o sebe a prevenci vyhoření.

Pracovat budeme také s diagnostickými metodami, které umožňují identifikovat problematická místa bránící zdravému fungování školy, rozpoznat zdroje, silné stránky a potenciál, vidět výzvy. Budeme se věnovat i vytváření strategie pro podporu spolupráce uvnitř školy a zakotvení práce do ucelené metodiky práce v různých kontextech.

Výcvik je zakotven v konstruktivistickém přístupu, na kterém staví individuální psychologie a systemika, ve kterých jsou vycvičené lektorky výcviku.

TÉMATA:

ROZVOJ PORADENSKÝCH KOMPETENCÍ: Budeme se do hloubky věnovat nácviku vedení rozhovoru, reflektování, speciálních metod a technik, které jsou ve školním poradenství užitečné - rozhovoru k porozumění dynamice problémového chování, projektivní techniky pro práci s profesními přesvědčeními učitelů, projektivní techniky pro práci se třídou, skupinou i jednotlivci. Důležitým tématem budou i hranice a etika práce. 

PODPORA TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE: Jak podpořit spolupráci - ve třídě mezi spolužáky, mezi rodiči a školou, ale i mezi učiteli, spolupráci s vedením školy a také spolupráci se školním poradenským pracovištěm nebo v něm. 

ROZVOJ A PODPORA PEDAGOGŮ: Jak pomoci učitelům pochopit podstatu jejich vztahu se studenty a žáky - a jak společně hledat způsoby, jak jej budovat a upevňovat. Pomoci učiteli hledat cesty, jak ve výuce stavět na důvěře a odpovědnosti. Jak ve výuce využívat logické a přirozené důsledky a tím učit žáky odpovědnosti a zároveň jim umožnit rozhodovat se a nést důsledky svých rozhodnutí. Jak pracovat s učiteli na rozvoji jejich komunikačních dovedností a efektivních komunikačních strategiích, které jim umožní konstruktivně reagovat na nevhodné chování žáků.

VYTVÁŘENÍ PORADENSKÉ STRATEGIE: Uvažování o systému školy, nastavení dlouhodobých cílů a jednotlivých kroků. Co je třeba podpořit, co zastavit, co změnit. Pojmenování cílů a definování kroků, které jsou třeba udělat, koho je třeba oslovit, aby kroky v rámci školy fungovaly. Která oblast školy má největší vliv na změnu? Externí organizace, se kterými škola spolupracuje - poradny, OSPOD, neziskovky, vytváření sítě a nastavení efektivní spolupráce.

SPECIÁLNÍ TÉMATA: Symptomatika, se kterou přicházejí děti (úzkosti, deprese, panické ataky, sebepoškozování, identita a další), práce s rodiči, řešení problémového chování, ale i péče o sebe sama - prevence vyhoření.

NAUČÍTE SE:

 • Orientovat se v komplexní teorii individuální psychologie a umět ji využít ve školním prostředí
 • Poskytovat profesionální poradenské služby na půdě školy - žákům, rodičům, pedagogům, vedení školy
 • Spolupracovat na proměně školy směrem k partnerskému a demokratickému nastavení, tj. spoluvytvářet prostředí, ve kterém je možné zažívat pocit sounáležitosti
 • Identifikovat problematická místa, bránící zdravému fungování školy, rozpoznat zdroje, silné stránky a potenciál, vidět výzvy
 • Vést poradenský rozhovor, který umožní dobře porozumět situaci, prožívání a získat vhled
 • Vytvářet poradenskou strategii, stanovovat funkční cíle a volit efektivní prostředky k jejich naplňování
 • Ukotvit se v poradenské roli a ve způsobu zapojení do fungování školy
 • Získat druhé ke spolupráci, rozvíjet spolupráci a stavět na ní
 • Podporovat zdravou komunikaci, využívat a nabízet efektivní komunikační strategie
 • Motivovat ke změně a podporovat v její realizaci, provázet procesem změny, pracovat s proměnou subjektivních přesvědčení a privátní logiky, které umožní proměnu postojů a chování
 • Pracovat s emocemi a přesvědčeními
 • Rozumět vlastním přesvědčením a tomu, jak mohou ovlivňovat vaši práci s žáky, učiteli i rodiči
 • Podporovat a pomoci rozvíjet vztah - protože bez podpory vztahu není možná změna
 • Pomoci učitelům pochopit podstatu jejich vztahu se žáky
 • Pracovat s učiteli na jejich přesvědčení o schopnosti žáků rozhodnout se a nést důsledky svých rozhodnutí
 • Flexibilně a kreativně využívat nabyté kompetence a dovednosti při práci s různými tématy a v různých kontextech

JAK BUDEME PRACOVAT?

SEBEZKUŠENOST: Cíl poznat sebe a svůj životní styl. Naučit se reflektovat, jak životní styl poradce intervenuje do poradenského procesu. Možnost vyzkoušet si a zažít si na vlastní kůži všechny metody a techniky, které se budeme učit.

TEORIE: Stavíme na východiscích individuální (adlerovské) psychologie. Teorii předáváme formou krátkých přednášek, které doplňuje studium dostupné literatury.

METODA: Proces poradenství – nastavení, cíle, techniky. Konzultace na otevřeném fóru, nácvik v malých skupinách v rámci společného výcviku, práce v intervizních skupinách.

TRÉNINK: Analýza videonahrávek – zpětná vazba, inspirace, možnosti. Modelové situace. Práce v triádě – klient, poradce, pozorovatel.

KRITÉRIA PRO VSTUP DO VÝCVIKU:

 • Ukončené VŠ vzdělání v oboru psychologie, sociální práce, pedagogiky, speciální pedagogiky a příbuzných oborů
 • Praxe v kontextu školního poradenství a aktivní práce s klienty. Prostor je i pro ty, kteří s poradenstvím začínají.

POŽADAVKY NA UKONČENÍ VÝCVIKU:

 • 85% účast na výcviku,
 • případová studie, která prokáže schopnost pracovat s klientem v kontextu individuální psychologie,
 • videonahrávka přímé práce s klientem,
 • práce v intervizních skupinách mezi jednotlivými setkáními, kde budou účastníci v malých skupinách pracovat na zadáních a nácvicích souvisejících s prací v jednotlivých vzdělávacích blocích,
 • vedení deníku pro profesní i osobní rozvoj.

TERMÍNY:

od 7. 10. 2024 v Penzionu Slunečnice v Kuřimské Nové Vsi

1. setkání: 7. - 10.10.2024
2. setkání: 25. - 28.11.2024
3. setkání: 20. - 23.1.2025
4. setkání: 17. - 20.3.2025
5. setkání: 12. - 15.5.2025
6. setkání: 7. - 10.7.2025
7. setkání: 8. - 11.9.2025

1. den setkání začíná v 10:00 a poslední den setkání (4. den) končí ve 12:30.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 54.500,- Kč bez DPH, 65 945,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 250 hodin

KURZEM VÁS PROVEDEMgr. Michaela Širůčková, Ph.D. a Mgr. Alice Vašáková 

Michaela Širůčková Mansio