INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE ALFREDA ADLERA

…srozumitelně popisuje složitý svět

Individuální psychologie je systém, který umožňuje porozumět komplexním problémům a zároveň nabízí jednoduchost a srozumitelnost při používání cílených intervencí. 

Za posledních sto let se psychoterapie hodně proměnila. Původní koncepty individuální psychologie v podobě přístupu ke klientovi a specifických technik žijí ale dál svým životem jak v moderní adlerovské psychologii, tak v jiných terapeutických směrech. 

…je inspirující  

Adler byl vizionář a praktik více než spisovatel teoretik, ale jeho myšlenky propracovali, rozvinuli a systematizovali jeho následovníci – jeho žák Rudolf Dreikurs a po něm mnoho dalších (např. Harold H. Mosac, Jon Carlson, Don C. Dinkmeyer, Paul Rasmussen, Thomas J. Sweeney . Některé aspekty jeho komplexní teorie také převzaly i jiné přístupy. Tím, že mnohé teorie koncepty dál propracovávají, podávají důkaz o kompatibilitě, ale i užitečnosti a použitelnosti pro praxi. 

…rozvíjí tvořivou sílu

Adler byl v mnohém inspirací pro humanistickou psychologii. Klade důraz na kontext – zabývá se vlivem původní rodiny, kultury a společnosti na člověka, potenciál, tvořivost jedince a volbu – protože člověk je tím, kdo se za každých okolností rozhoduje. 

je respektující 

Vzhledem k tomu, v jaké době žil, je pozoruhodné Adlerovo revoluční vnímání vztahu terapeuta a klienta, který v jeho pojetí musí být rovnocenný – terapeut zde není neomylnou autoritou, ale naopak tím, kdo s respektem a zájmem naslouchá a nechá se vést, aby co nejlépe porozuměl myšlenkovému světu klienta a mohl reagovat na jeho potřeby. 

 …je orientovaná na budoucnost

Přestože v individuální psychologii pracujeme s osobní historií člověka, jeho vzpomínkami a porozuměním světu v době, kdy byl ještě malé dítě, vzpomínky nám slouží jen jako projekční plátno toho, co je dnes – a pomáhají porozumět současnému chování a umožnit změnu. 

Adler se při práci s klienty sice obracel do minulosti, aby hledal základní přesvědčení, ale pouhá analýza nikdy nebyla jeho cílem. Minulostí se zabýváme, abychom porozuměli přítomnosti a mohli se stavět zodpovědně k budoucnosti.

Těžiště naší práce je tedy v přítomnosti a směřuje k budoucnosti.

…optimistická

Adlerovský přístup je eklektický a integrativní, zaměřuje se na hledání řešení. Věří, že člověk se může změnit a že má v sobě sílu a odvahu pozitivní změny uskutečnit. 

…a eklektická 

Moderní individuální psychologie je eklektický směr – je věrná svým zásadám spolupráce a vzájemného obohacování. Adleriáni jsou otevřeni integraci. Jak říká současný americký adlerián Jim Bitter, široký adlerovský přístup „umožňuje růst a rozvoj zevnitř, a také integraci užitečných intervencí z jiných modelů.”

Inspirováno Adlerem

Než se spolu podíváme na současnou podobu individuální psychologie, pojďme nahlédnout do jiných teoretických konceptů, ve kterých zakořenily Adlerovy vize.  

Psychologie zdraví

Adler se hodně věnoval hledání zdravého životního stylu a rozvoji kreativní síly člověka a těžiště jeho přístupu je v zaměření na budoucnost a zvládání “životních úkolů”. Podobně se na zdraví a potenciál člověka zaměřuje i Abraham Maslow, který u Alfreda Adlera prošel analýzou životního stylu. 

Pra-psychosomatika

Svými ranými pracemi Adler odkazuje k provázanosti tělesných a psychických obtíží a s trochou nadsázky jej tedy lze považovat za průkopníka psychosomatiky. V této souvislosti stojí za zmínku poznámka John E. Sarna (2006), jednoho z čelních představitelů psychosomatické medicíny, který se lichotivě vyjadřuje o Adlerových teoretických úvahách o syndromu tenzní myositidy (TMS), který je základní cestou mnoha poruch. Současné objevy tak potvrzují Adlerovy psychosomatické koncepty. 

Systemika  

Individuální psychologie je velmi blízká systemické terapii a to nejen filozofií, ale například i stylem kladení otázek.
“Naše emoce a chování jsou ovlivněny způsobem, jakým dáváme věcem význam, jak interpretujeme naši zkušenost a jaké závěry (přesvědčení) si vytváříme.”
Mnoho podobných výroků by shodně znělo z úst Alfreda Adlera, Aarona T. Becka nebo Alberta Ellise. 

KBT i terapie rodinných systémů

Individuální psychologie má blízko i ke kognitivně behaviorální psychologii, se kterou sdílí například koncept mylných přesvědčení, i k přístupům zabývajícím se rodinnými systémy. Struktura rodiny, uspořádání a role v rámci systému, kontext, dynamika interakcí a komunikace jsou důležitými aspekty současného adlerovského přístupu. Adlerův zájem o konstelaci primární rodiny sdílejí i rodinní terapeuti. Podobně jako využívání paradoxu, důraz na vědomí, přítomnost a svobodu

Základní pojmy rodinné terapie se v Adlerových myšlenkách nacházejí v latentním stavu, ale v současné neoadlerovské psychologii mají své pevné místo. 

Od konstruktivismu k mindfullness 

Adler říkal, že abychom porozuměli člověku, musíme zahlédnout svět jeho očima, uslyšet jeho ušima a cítit jeho srdcem. To se nám podaří jedině tehdy, když jeho život uvidíme plasticky, když si společně budeme promítat sekvence životního příběhu, abychom porozuměli základnímu principu, přesvědčením a privátní logice. Cílem terapie je reorientace a rekonstrukce přesvědčení a podpora změny (podobá se “dekonstrukci příběhu” v narativní psychologii, která podobně jako individuální psychologie stojí na paradigmatu konstruktivismu). 

Kompatibilita s konstruktivistickými přístupy pro práci s klientem se objevuje v terapeutickém nastavení, postupech i cílech. Společná je snaha pomoci klientům změnit jejich chování a postoje od zaměření se na problém k zaměření se na řešení a objevení a rozvíjení skrytých aktiv, zdrojů a silných stránek, které jsou přehlíženy ve chvíli, kdy se soustředíme na problémy a omezení. 

Při důkladném prozkoumání principů individuální psychologie není překvapivá ani kompatibilita individuální psychologie s mindfulness. Praktikování metod mindfulness umožňuje učit se nové zvládací strategie, pomáhá zvědomit své pocity, uvědomit si sama sebe a své silné stránky. Pomáhá napojit se na přítomnost, podporuje motivaci, rozvíjí soucit. Individuální psychologie podobně jako mindfulness odkazuje k propojení s ostatními skrze přijetí sebe, neposuzování a autenticitu. Vědomé myšlení umožňuje nahlížet situace realističtěji a pomáhá také zvědomovat soukromou logiku. Pomáhá vytvářet nové myšlení a měnit tak původní vzorce. 

Moderní adlerovská terapie

Cílem terapie je pomoci klientům měnit jejich současné interakce a umožnit jim použít jiné způsoby chování namísto opakování stále stejných neúspěšných vzorců. Vhled a porozumění postojům, které nám berou odvahu ke změně, umožňuje analýza životního stylu – systému přesvědčení o sobě, druhých a o světě, kterými se řídíme a díky kterým je pro nás svět kolem nás srozumitelný. Rekonstrukce chybných přesvědčení v další fázi terapeutického procesu usnadní změny rigidních přesvědčení, vede k proměně chování a k nalezení nevyužitých silných stránek a schopností

Objevení dříve neviděných schopností, zdrojů a silných stránek přináší nejen změny v chování, ale i ve vnímání sebe, světa a jeho možností

Důležitou součástí adlerovského přístupu je podpora a povzbuzování. Je pro nás postojem, metodou i způsobem, jak být s klienty v terapeutickém vztahu. Povzbuzování je současně klíčovým aspektem lidského růstu a rozvoje

V kultuře zaměřené na chyby, jako je ta naše, tento přístup porušuje normy tím, že ignoruje deficity a zdůrazňuje zdroje a zabývá se změnou klientova negativního sebepojetí a očekávání. 

Výzkum psychoterapie ukazuje, že efektivitu terapie neurčuje její teoretický směr nebo konkrétní intervence, ale že tím, co dělá terapii úspěšnou, jsou jiné specifické faktory: síla terapeutické aliance a bezpečné prostředí. Adlerovská psychoterapie je založená na spolupráci v rovnocenném terapeutickém vztahu. Je optimistická a její podpůrná, povzbuzující povaha přispívá k vytvoření bezpečného a přijímajícího prostředí a atmosféry, která umožňuje učení

Specifické metody používané v individuální psychologii, jako je anamnestické dotazování,  analýza životního stylu prostřednictvím raných vzpomínek a metoda encouragementu (povzbuzování) posilují a udržují terapeutickou alianci a umožňují vytvoření individualizované terapeutické strategie

Konceptualizace případu, porozumění tomu, odkud a kam jdeme, také poskytuje klientům srozumitelné vysvětlení jejich obtíží a je silným zdrojem důvěry a odvahy ke změně

– – – –

Chcete se do hloubky věnovat využití individuální psychologie v psychoterapii?
Naše dlouhodobé výcviky nabízejí sebezkušenost, dostatek teorie, metodické vedení a trénink, abyste získali jistotu v používání metod individuální psychologie.
Nabízíme celkem 770 výcvikových hodin ve třech výcvicích.

Chcete s námi být více v kontaktu?

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru, který vám přinese další inspiraci a upozorní vás na nové články na našem blogu:

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.