TĚLO V KONTEXTU ADLERovSKÉ PSYCHOLOGIE

Přístup individuální psychologie staví na principu celistvosti, mimo jiné umožňuje vědomý kontakt s myšlením, emočním a tělesným prožíváním. Nabídneme teoretické zakotvení, díky němuž získáte nástroj, jak interpretovat tělesné projevy a využívat je k porozumění fungování člověka v životě. Naučíte se, jak zvyšovat citlivost k vnímání signálů těla, propojovat emoční a tělesné prožívání, využívat tělo jako pomocníka v mezilidské komunikaci. V kurzu si zažijete metody práce s tělem, které doplňují obvyklý způsob práce v individuální psychologii.

TÉMATA:

Principy individuální psychologie v kontextu práce s tělem (holistický přístup).

Ukotvení teoretických východisek individuální psychologie v rámci neurověd.

Tělo jako komunikační kanál, energetický sytém a prostředek vyjadřování.

Sebehodnota, sebepřijetí a prožívání těla.

Techniky pro práci s tělem.

Využití techniky mindfulness pro práci s tělem, trénink jednotlivých dovedností.

NAUČÍTE SE:

  • Porozumět principu fungovaní provázanosti životního stylu (způsobu, jak člověk rozumí světu a funguje v něm) a tělesné zkušenosti.
  • Porozumět návaznosti tělesného prožívání na emoce a systém subjektivních přesvědčení.
  • Používat techniky, které zvyšují citlivost vůči tělesným procesům a jejich zvědomování.
  • Reflektovat tělesnou zkušenost.
  • Využívat tělesné prožívání jako metaforu a prostředek pro porozumění fungování člověka v životě.
  • Využívat tělo jako prostředek pro změnu a cestu k sebepřijetí a posílení sebehodnoty.
  • Prakticky využívat jednotlivé techniky mindfulness přispívající ke zvládání náročných emocí, obtěžujících myšlenek a snižování stresu.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT – 33201/2018-1-921  MPSV ČR pod č. A2019/0099-SP

CENA kurzu pro jednoho účastníka: 3.600,- Kč bez DPH,  4.356,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 16 hodin (dva dny)

KURZEM VÁS PROVEDOU

TERMÍN KURZU: 4. - 5. 4. 2023 v Brně
                             4. - 5. 4. 2023 v Brně