ANAMNESTICKÝ ROZHOVOR v poradenské praxi

Anamnestický rozhovor nejsou jen životopisné informace. Může mít větší ambice. Je to příležitost, jak navázat vztah s klientem a nahlédnout jeho situaci v širším kontextu.

Kurz je určen pro psychoterapeuty, psychology, sociální pracovníky a všechny ostatní, kteří ve své práci využijí anamnestický rozhovor.

Představíme si strukturu anamnestického rozhovoru, který se věnuje klíčovým aspektům životního stylu - rodinné atmosféře, rodinným hodnotám, pořadí narození, rolovému chování, výchovnému stylu v rodině a dalším aspektům. Umožňuje nám tak nahlédnout sebeobraz klienta, jeho vnímání druhých lidí a světa, i cíle, které člověk v životě má a způsoby, kterým jich dosahuje. Anamnestický inventář je vhodný pro dospělé, dospívající i děti.

TÉMATA:

JAK VSTUPNÍ INFORMACE POMÁHAJÍ POROZUMĚT SITUACI. Východiska adlerovského přístupu pro práci s klienty. Základní cíle vstupního rozhovoru v adlerovském přístupu. Facilitace tvořivého procesu na cestě k řešení problému.

ANAMNESTICKÝ ROZHOVOR JAK NÁSTROJ BUDOVÁNÍ ATMOSFÉRY DŮVĚRY A SPOLUPRÁCE S KLIENTEM. Specifika vedení vstupního rozhovoru s dospělým a dítětem, průběh rozhovoru, možnosti a limity vstupního rozhovoru. Témata a oblasti anamnestického rozhovoru a jejich vztah k teoretickému konceptu individuální psychologie.

OTÁZKY SMĚŘUJÍCÍ K POROZUMĚNÍ ŽIVOTNÍ SITUACI KLIENTA. Východisko: člověk je více než problém, potřebujeme člověka nejdřív poznat, než se soustředíme na jeho problém. Otázky umožňující porozumět klíčovým aspektům životní zkušenosti, které ovlivňují lidské směřování a tedy i způsob nakládání s životními výzvami a problémy: struktura rodiny (rodinná a sourozenecká konstelace), rodinné role, rodinná atmosféra, rodinné hodnoty, specifické vlivy (etnicita, sociální a ekonomický status atd.), omezení a příležitosti prostředí.

INTERPRETACE A SHRNUTÍ VSTUPNÍCH INFORMACÍ. Způsob zpracování informací podle interpretačních klíčů: sebeobraz, vnímání možností a limitů, ideál, vztah přesvědčení k současné situaci a problému. Východiska pro další práci s klientem a vytváření terapeutické strategie.

UKÁZKY PRÁCE S KLIENTEM prostřednictvím tzv. demonstrací na otevřené scéně (Open forum consultation) s využitím osobního materiálu účastníků. Sdílení skupinové zkušenosti, burza nápadů.

NAUČÍTE SE:

  • Využívat anamnestický rozhovor pro budování vztahu s klientem a vytváření atmosféry důvěry a spolupráce.
  • Využívat a zpracovávat anamnestické údaje za účelem lepšího porozumění životní dynamice klienta v duchu postupů adlerovského přístupu.
  • Používat a volit otázky v rámci nabízené metodiky, které směřují k odkrytí klíčových aspektů jedinečné životní zkušenosti.
  • Vnímat kontext životní zkušenosti v širší perspektivě.
  • Pracovat v interpretačním rámci zmiňované psychologické školy.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod č.j. MSMT–1141/2023-6-86 (prezenčně i online). MPSV ČR pod č. A2022/0739-SP (prezenčně) a MPSV ČR pod č. A2023/0060-SP (online). Akreditovaný název programu u MŠMT ČR i MPSV ČR je Anamnestický rozhovor v poradenské praxi.

CENA: 1.800,- Kč bez DPH, 2.178,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 8 hodin (1 den)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., nebo Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍNY:

21.5.2024 – ONLINE
27.11.2024 – ONLINE