RODIČOVSKÁ PŘESVĚDČENÍ A VÝCHOVNÝ STYL

Prostřednictvím zážitkových aktivit spolu vystavíme základní rámec pro práci s rodiči, kteří hledají rychlá řešení pro výchovu dětí. Porozumíme tomu, proč rady nefungují, a ukážeme si, jak rodičovská přesvědčení, která vycházejí ze soukromé logiky, ovlivňují výchovný styl. Nabídneme cestu, která umožní klientům reinterpretovat přesvědčení, rozvíjet sebereflexi a rodičovské kompetence. Představíme konkrétní metody a způsoby dotazování, které lze v praxi využívat poradensky, terapeuticky nebo podpůrně.

TÉMATA:

· TEORETICKÝ RÁMEC. Teoretická východiska a koncept výchovných stylů se zřetelem na zakotvení v rámci přístupu individuální psychologie. Aspekty vytváření subjektivních přesvědčení (privátní logiky) ve vztahu k uplatňovanému životnímu stylu. Přesvědčení v kontextu soukromé logiky a životního stylu.

· JAK KOMUNIKOVAT A ZPROSTŘEDKOVAT CHYBNÉ PŘESVĚDČENÍ RODIČI. Subjektivní přesvědčení a soukromá logika, mapování a reinterpretace vlastních iracionálních přesvědčení (hraní rolí, technika dotazování a rozkrývání subjektivního přesvědčení). Zprostředkování porozumění rodičovskému přesvědčení jako možnost nahlédnout chybné rodičovské postoje. Provázení rodiče za účelem docílení změny rodičovského postoje.

· SUBJEKTIVNÍ PŘESVĚDČENÍ JAKO POSELSTVÍ, KTERÁ NESOU DŮLEŽITOU INFORMACI. Jak dítě skrze výchovný styl vnímá svoji pozici v rodině, jak si utváří představu o principech a pravidlech fungování v rodině, včetně představy o sobě a své roli v rodinném i širším společenství (škola, vrstevníci, autority a jejich vztah k nim). Způsoby práce s rodičovskými přesvědčeními a provázení rodičů (možnosti rozhovoru, technika The Most Memorable Observation Francise Waltona).

· UKÁZKY PRÁCE S KLIENTEM prostřednictvím tzv. demonstrací na otevřené scéně (Open forum consultation) s využitím osobního materiálu účastníků. Sdílení skupinové zkušenosti, burza nápadů.

· MODELOVÉ SITUACE s využitím osobních zkušeností účastníků.

NAUČÍTE SE:

· Porozumět mechanismu vytváření subjektivních přesvědčení a soukromé logice.

· Porozumět vlastním přesvědčením, vidět souvislosti mezi přesvědčením a převládajícím výchovným stylem.

· Reinterpretovat rodičovská přesvědčení.

· Používat techniky dotazování, které vedou k porozumění rodičovským přesvědčením a soukromé logice.

· Cestou podpory zprostředkovat rodičům náhled na subjektivní přesvědčení.

· Vedení rozhovoru s rodiči umožňující spolupráci, aktivní zapojení a motivaci rodičů.

· Podporovat rodičovství založené na demokratickém výchovném stylu.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod č.j. MSMT-40298/2020-4-973 a MPSV ČR pod č. A2018/0468-SP

CENA kurzu pro jednoho účastníka je 1.800,- Kč bez DPH, 2.178,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 8 hodin (1 den)

KURZEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍN KURZU 6.12.2021