ENCOURAGEMENT: UMĚNÍ POVZBUDIT A MOTIVOVAT 

Vycházíme ze zkušenosti, že děti, dospívající nebo dospělí, kteří jsou zbaveni odvahy, nemají motivaci cokoli změnit. Nabídky řešení vytvářejí tlak a další frustraci, která vede k manifestaci problémového chování. Metody, které nabídneme, směřují k podpoře sounáležitosti a zdravému postoji k sobě, podpoře kompetencí a využívání vlastních zdrojů. Kurz ocení všichni, kteří pracují s klienty v nejrůznějších kontextech.

TÉMATA:

UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY.  Encouragement jako základní metoda směřující k posílení pocitu sounáležitosti a k podpoře procesu změny při práci s jednotlivci i skupinami. Vymezení pojmu v souvislostech s ostatními koncepty individuální psychologie. Encouragement jako postoj, proces a metoda. Principy dodávání odvahy. Fáze procesu dodávání odvahy. Postup dodávání odvahy.

UMĚNÍ PODPORY. Podpora a budování dobrého vztahu s klientem jako prostředek ke změně klientova přesvědčení o sobě samém. Postoje, které berou odvahu (např. vysoké ambice, zaměřování se na nedostatky a chyby, srovnávání, kompetitivní prostředí atd.) a prostředky k jejich rozpoznání (např. tematická raná vzpomínka, práce s příběhy). Umění identifikovat potřeby klienta, rozpoznat zdroje a silné stránky a zabudovat je do procesu dodávání odvahy.

PODPŮRNÁ KOMUNIKACE. Zaměření se na zdroje, oslovování konstruktivních cílů a alternativních voleb. Aspekty podpůrné komunikace (co je a není podpora), komunikace, která zbavuje odvahy. Tipy pro podpůrnou komunikaci, podpůrné věty.

METODY DODÁVÁNÍ ODVAHY. Představení vybraných metod a technik dodávání odvahy.  Prezentace kazuistik, modelové situace, případy dobré praxe, reálné zkušenosti účastníků.

UKÁZKY PRÁCE S KLIENTEM. Prostřednictvím tzv. demonstrací na otevřené scéně (Open forum consultation) s využitím osobního materiálu účastníků. Sdílení skupinové zkušenosti, burza nápadů.

NAUČÍTE SE:

  • Využívat partnerský podporující přístup, který vede ke zkompetentnění klienta a umožní mu převzít odpovědnost za svůj život.

  • Identifikovat neúčinné postupy dodávání odvahy, vnímat rozdíl mezi podpůrným chováním a chováním dávajícím prostor bez hranic.

  • Volit efektivní nástroje dodávání odvahy namísto neúčinných intervenčních technik.

  • Rozpoznat a využívat podpůrné věty, jako základní prostředek v procesu encouragementu.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod č.j. MŠMT–6959/2022-2-297 a MPSV ČR pod č. A2022/0740-SP.

CENA kurzu pro jednoho účastníka je 1.800,- Kč bez DPH, 2.178,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 8 hodin (1 den)

KURZEM VÁS PROVEDOU: online PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., nebo Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

prezenčně Mgr. Simona Hybšová nebo Mgr. Bc. Kamila Barlow

TERMÍNY:

23. 3. 2024 – PREZENČNĚ v Brně (Mgr. Bc. Kamila Barlow)
9.5.2024 – ONLINE
9.10.2024 - ONLINE
22.11.2024 - PREZENČNĚ v Brně (Mgr. Bc. Kamila Barlow)