ENCOURAGEMENT: UMĚNÍ POVZBUDIT A MOTIVOVAT 

Děti, dospívající nebo dospělí, kteří jsou zbaveni odvahy, nemají motivaci cokoliv změnit. Potřebují povzbuzení, objevit svoje zdroje a silné stránky, aby mohli čelit výzvám a požadavkům života.

Kurz ocení všichni, kteří se chtějí naučit, jak podpořit a motivovat klienty a dodat jim odvahu ke změně.

Ukážeme si, co odvahy zbavuje - a jak to nedělat; podíváme se, jak lze identifikovat přesvědčení, které odvahy zbavují, a pracovat s nimi. Naučíte se, jak pomoci klientovi objevit silné stránky a zdroje, o které se může v životě opřít. 

Metody, které představíme, pomáhají klientům najít zdravý postoj k sobě, podpoří jejich kompetence a sebehodnotu.

TÉMATA:

UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY.  Encouragement jako základní metoda směřující k posílení pocitu sounáležitosti a k podpoře procesu změny při práci s jednotlivci i skupinami. Vymezení pojmu v souvislostech s ostatními koncepty individuální psychologie. Encouragement jako postoj, proces a metoda. Principy dodávání odvahy. Fáze procesu dodávání odvahy. Postup dodávání odvahy.

UMĚNÍ PODPORY. Podpora a budování dobrého vztahu s klientem jako prostředek ke změně klientova přesvědčení o sobě samém. Postoje, které berou odvahu (např. vysoké ambice, zaměřování se na nedostatky a chyby, srovnávání, kompetitivní prostředí atd.) a prostředky k jejich rozpoznání (např. tematická raná vzpomínka, práce s příběhy). Umění identifikovat potřeby klienta, rozpoznat zdroje a silné stránky a zabudovat je do procesu dodávání odvahy.

PODPŮRNÁ KOMUNIKACE. Zaměření se na zdroje, oslovování konstruktivních cílů a alternativních voleb. Aspekty podpůrné komunikace (co je a není podpora), komunikace, která zbavuje odvahy. Tipy pro podpůrnou komunikaci, podpůrné věty.

METODY DODÁVÁNÍ ODVAHY. Představení vybraných metod a technik dodávání odvahy.  Prezentace kazuistik, modelové situace, případy dobré praxe, reálné zkušenosti účastníků.

UKÁZKY PRÁCE S KLIENTEM. Prostřednictvím tzv. demonstrací na otevřené scéně (Open forum consultation) s využitím osobního materiálu účastníků. Sdílení skupinové zkušenosti, burza nápadů.

NAUČÍTE SE:

  • Využívat partnerský podporující přístup, který vede ke zkompetentnění klienta a umožní mu převzít odpovědnost za svůj život.

  • Identifikovat neúčinné postupy dodávání odvahy, vnímat rozdíl mezi podpůrným chováním a chováním dávajícím prostor bez hranic.

  • Volit efektivní nástroje dodávání odvahy namísto neúčinných intervenčních technik.

  • Rozpoznat a využívat podpůrné věty, jako základní prostředek v procesu encouragementu.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod č.j. MSMT–6959/2022-2-297 (prezenčně) a MŠMT ČR  pod č.j. MSMT-1141/2023-6-86 (online). MPSV ČR pod č. A2022/0740-SP (prezenčně) a MPSV ČR pod č. A2023/0058-SP (online).

CENA: 1.800,- Kč bez DPH, 2.178,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 8 hodin (1 den)

KURZEM VÁS PROVEDOU: online PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., nebo Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
                                                 prezenčně Mgr. Simona Hybšová nebo Mgr. Bc. Kamila Barlow

TERMÍNY:

23. 3. 2024 – PREZENČNĚ v Brně (Mgr. Bc. Kamila Barlow)
9. 5. 2024 – ONLINE
9. 10. 2024 - ONLINE
22. 11. 2024 - PREZENČNĚ v Brně (Mgr. Bc. Kamila Barlow)
9. 12. 2024 - PREZENČNĚ v Brně (Mgr. Simona Hybšová)