konferenční část

Prostor pro vaši aktivní účast

Přihlaste svou prezentaci nebo workshop

V podvečerním programu Letní školy jsme vyhradili prostor pro aktivní zapojení účastníků Letní školy. Již během registrace se vás dotazujeme na zájem prezentovat část vaší práce. Pokud byste se chtěli přihlásit až po registraci, prosím, ozvěte se nám na email letniskola@mansio.cz.

Můžete využít formátu 30minutové prezentace s následnou diskuzí nebo 90minutové workshopy, v rámci kterých budou mít ostatní šanci seznámit se s vaší praxí praktickou formou.

potvrzený program konferenční části

 • Tady a teď - čtyřdenní série rozvoje všímavosti (mindfulness)
  Mgr. Dora Lukášová Salaquardová

Podpora rozvoje dovednosti všímavosti (mindfulness). Trénink a nabídka „minipraxí“ využitelných v běžném životě a pro práci s klienty.

Všímavost (mindfulness) je schopnost věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, bez hodnocení, posuzování nebo očekávání. Všímavost je užitečným nástrojem sebepoznání. Kotví nás v těle, umožňuje nám tak setrvávat s našimi emocemi a myšlenkami, jemně si je prohlížet a akceptovat je takové jaké jsou bez odsuzovaní. Je tedy mocným nástrojem pro vytváření sebepřijetí a soucitu. A na těchto základech se dobře žije sounáležitost. Protože se můžeme o tuto pevnou základnu opřít ve vztazích k druhým.

Mgr. Dora Lukášová Salaquardová vystudovala magisterskou psychologii na brněnské Masarykově univerzitě (2002) a následně prošla akreditovaným výcvikem psychoterapie zaměřené na klienta (PCA). Dlouhodobě působí jako lektor a jako psychoterapeut ve své soukromé praxi. Před lety se poprvé
v Mansiu setkala s teorií individuální psychologie díky Analýze snů a analýze rané vzpomínky u lektora A. Drimmera. Práce s rannou vzpomínkou ji tenkrát naprosto fascinovala a doplnila její původní zaměření. Od té doby jsem se v Mansiu pravidelně vzdělávala a postupně navázala i spolupráci. Věnuje
se dlouhodobě praxi všímavosti, meditacím, tématu spirituality. Těší ji malovat velké barevné obrazy, ale i knihy pro děti nebo komixy a ilustrace ke kurzům v Mansiu.

Pondělí - Tady a teď: Dech

Využití dechu jako kotvy v přítomnosti. Využití dechu v neformální a formální praxi všímavosti. Využití dechu v terapeutické praxi. Tipy na minipraxe.

Úterý - Tady a teď: Tělo

Využití těla jako kotvy v přítomnosti. Využití 5 smyslů. Bodyscan. Tělo v pohybu. Tipy na minipraxe.

Středa - Tady a teď: Emoce

Všímavost a emoce. Využití praxe všímavosti pro práci s emocemi. Tipy na minipraxe.

Čtvrtek - Tady a teď: Sebepřijetí

Praxe zaměřená na podporu a rozvíjení laskavosti, sebepřijetí. 4 kroky k rozvíjení laskavosti. Tipy na minipraxe.

 • Zaostřeno na emoce – terapeutická práce s ranou vzpomínkou
  Mgr. Martin Fülep

Emoce obsažené v negativní rané vzpomínce nás informují o nenaplněných potřebách klienta ve třech klíčových dimenzích vztahů: k sobě, druhým, ke světu. Jedná se o zraňující pocity, související s hanbou, se smutkem/osamělostí a s pocity strachu/děsu, často chronického charakteru. Tyto bolestivé pocity neumožňují adekvátní rozvoj pocitu sounáležitosti. Workshop nabídne inspiraci pro terapeutickou práci s těmito emočními schématy v kontextu rané vzpomínky. Kurz je doporučován účastníkům se zkušenostmi s prací s ranou vzpomínkou.

 • Metodický seminář: Konfrontace jako nástroj podpory a spolupráce
  Mgr. Simona Hybšová

Adleriánský přístup akcentuje sounáležitost. Způsob komunikace, který budeme reflektovat, umožňuje být autentický a verbalizovat své postřehy, potřeby
či přání – tedy nezůstat mlčet kvůli obavě z možného konfliktu. Ale zároveň druhé nekritizovat a svá sdělení nabízet neponižujícím, ohleduplným způsobem - tak, aby je druzí mohli slyšet a zvažovat. 

Smyslem workshopu je ověřit si, že můžeme druhým sdělit své výhrady či připomínky k jejich chování nebo komunikaci, a přesto zůstat v rovnocenném vztahu. Důležité je rozpoznat cíl, který bývá za konkrétním, ne vždy užitečným nebo přijatelným chováním. Nabízená forma komunikace a sdělování zpětné vazby je užitečná v terapii, poradenství i osobním životě.

 • Kazuistický seminář: Konfrontace jako nástroj podpory a spolupráce
  Mgr. Simona Hybšová

Na metodický seminář navazující workshop nabídne reflexi vlastních kazuistik účastníků. Budeme sdílet zkušenosti z praxe, dívat se na své osobní cíle a cesty, které k jejich dosažení volíme, i na cíle druhých lidí – našich klientů v terapii, žáků či pedagogů ve škole, s nimiž jako školní poradenští pracovníci spolupracujeme, kolegů v práci, s nimiž se chceme domluvit a táhnout za jeden provaz, a získáme užitečné praktické dovednosti.

 • Propojení tanečně - pohybové terapie s adlerovským přístupem
  Mgr. et Mgr. Zuzana Eliášová

Zuzana Eliášová vystudovala Psychologii na Univerzitě v Olomouci a Filosofii na Univerzitě v Pardubicích. Tato kombinace nejvíce definuje, co ji zajímá – knihy, člověk, duše a tělo.

Vzájemné propojení a obohacení teoretických východisek individuální psychologie a tanečně pohybové terapie (TPT)

Tento příspěvek bude zaměřený na dva základní teoretické principy dvou psychoterapeutických směrů. Budeme se opírat o základní potřeby člověka
dle principů pocitu sounáležitosti a principů "The Need to Be Seen". Budeme porovnávat, diskutovat a také hledat možné průsečíky a obohacení. V čem jsou si podobné? Můžeme z nich vyvodit nějaký společný základ potřeb člověka? V čem se mohou vzájemně inspirovat? Jak můžeme obohatit 4B o neverbalitu? Nechme se překvapit. Zvu Vás tentokrát ke společné debatě, vzájemné inspiraci a profesnímu růstu.

 • Práce s knihou "Klub divných dětí" metodou podvojného deníku
  Mgr. Naděžda Dvořáková

Mgr. Naděžda Dvořáková je speciální pedagožka, tandemová učitelka dílen čtení na ZŠ, lektorka workshopu Dílna čtení a psaní a její proinkluzivní potenciál . 

Zažijeme společně čtenářskou lekci s úryvkem z knihy Petry Soukupové Klub divných dětí, vydané nakladatelstvím Host poprvé v roce 2019. Lekce je pojata konstruktivisticky, obsahuje 3 fáze učení – evokaci, uvědomění a reflexi. Využijeme metodu podvojného deníku, kdy si každý účastník vybírá zajímavou pasáž (cituje slovní spojení, větu) a komentuje ji, čím ho zaujala, co mu připomněla apod. Komentáře budeme sdílet na základě dobrovolnosti. Společně budeme zkoumat, jak třífázový model E-U-R ovlivňuje pocit kompetence pro učení obecně, pro práci s uměleckým textem konkrétně. Zažijeme čtenářské sdílení. Seznámíme se s knihou, která má potenciál k využití při práci s dětmi s poruchami učení a chování a k edukaci o speciálních vzdělávacích potřebách obecně.

 • Potenciál zážitkově - herních prvků v práci s klientem
  Mgr. Iveta Kaderová

Iveta Kaderová pracuje jako terénní sociální pracovnice pro děti a mládež ve Zlíně. Posláním služby, kde pracuje, je nabízet dětem a mladým lidem podporu a pomoc v nepříznivých životních situacích. Terénní program pro děti a mládež funguje jako taková spojka - most mezi klienty a veřejností, vrstevníky, návaznými službami, školou. Vystudovala sociální pedagogiku na VOŠ v Kroměříži, kde započala cestu s posláním v pomáhajících službách. Dalším studiem tentokrát již na UTB ve Zlíně si souběžně při práci prohlubovala vzdělání v oblasti sociální pedagogiky. Průběžné vzdělávání, sledování trendů nejen mezi mladými lidmi ale v různých odvětvích jako třeba v komunikaci a také touha po porozumění sobě, světu a druhým lidem ji dovedli ke kurzům v Mansiu
a adlerovské psychologii, na které si nejvíc cení respektu vůči jednotlivým účastníkům, což je nejenom jeden z principů na základě kterého je poskytována služba, ve které se realizuje, ale zároveň důležitá kvalita, o kterou usiluje ve vztazích obecně.

Jakákoliv činnost, hra, řešení úkolu obecně usnadňuje navázání kontaktu mezi lidmi. Při společné činnosti funguje aktivita jako „ice breaker“ - což chceme a oceníme nejen při práci s dětmi. Pro práci s klientem je zásadní první kontakt, vedoucí k navázání vztahu.  Kontakt, který se vytváří přirozeně a nenuceně má potenciál pro snazší spolupráci nejen tady a teď, ale také v případě, kdy se klient rozhodne, že by se na nás chtěl obrátit i v budoucnu. A přesně tady hraje roli vztah klienta s pracovníkem, navázání vztahu totiž vede k tomu, že se klient na pracovníka v případě potřeby obrátí.

Pro práci v terénu se díky tomu, že je žonglování zábava, stala tato činnost tak trochu symbolem pro terénní program Klíč pro děti a mládež ve Zlíně, kterou Iveta Kaderová zastupuje. K žonglování využívají různé hračky, nejen žonglovací míčky ale tzv. poi balonky, flowersticky, vějíře, hoopy, tyče.

V rámci workshopu si budete moci pohrát s jednotlivými hračkami, dozvědět se o pozitivním vlivu žonglování na kognitivní funkce, koordinaci pohybu, postřeh, propojení pravé a levé hemisféry.

Žonglování nabízí spoustu prostoru pro hru a zábavný pohyb pro lidi všech věkových kategorií. Pokusíme se rozkrýt, jak nám tato aktivita umožňuje uvidět řadu metafor nejen pro dynamiku fungování jedince ve světě, ale dává prostor ukázat dětem a mladým lidem, jak se učit nové věci. Jak název napovídá, svět a taky právě žonglování funguje ve spolupráci s fyzikálními zákony - co nechytíme, spadne na zem, což je vlastně skvělá jistota. Jakákoliv činnost může dobře posloužit pro usnadnění navázání kontaktu.

 • Jak se aktivně bránit syndromu vyhoření
  Bc. Iveta Malá

V krátkém vstupu nahlédneme na problematiku syndromu vyhoření pomocí krátkých videí, pro názornost stylizovaných do bodů, které procházíme na turistické trase. Jednoduše si připomeneme, co vše nás může přivést k syndromu vyhoření, jaké jsou jeho projevy a rizikové faktory a co použít, abychom se mu vyhnuli. Tedy jak být aktivní a vytvořit si vlastní plán prevence vyhoření, který je pro mě přijatelný a proveditelný. Součástí je proto i aktivní přístup účastníků a sdílení jejich vlastních či zprostředkovaných zkušeností s touto problematikou a diskuze.

 • Kvalita ve vzdělávání
  Mgr. Alexandra Dobrovolná

Kvalita školní výuky se dotýká mnoha lidí napříč společností a napříč různými věkovými kategoriemi. Po svém vidí kvalitu školy žáci, kteří v ní musí trávit své dny, rodiče těchto žáků, učitelé, zřizovatelé, zaměstnavatelé,... Dá se vůbec na nějaké kvalitě shodnout? A pokud ano, je nějak v současné době ukotvena nebo si ji každý může vykládat po svém? Worskhop představí účastníkům různé pohledy na kvalitu výuky a přinese konkrétní inspiraci, jak tuto kvalitu ve škole řídit a kultivovat. Ukážeme si také, k jaké kvalitě jsou vedeni studenti vysokých škol. Workshop je určen všem, které kvalita výuky zajímá a chtějí se zorientovat v tom, jakou kvalitu lze či nelze od škol/učitelů očekávat.

Workshop povede Saša Dobrovolná - průvodkyně pedagogů a škol na cestě změn a inovací výuky směrem ke zvýšení kvality, lektorka vzdělávacích programů pro vedoucí a pedagogické pracovníky škol, mentorka.

 • Jak může individuální psychologie přispět ke spolupráci ve školách?
  Mgr. Alexandra Dobrovolná

"Buď sám tou změnou, kterou chceš vidět ve světě." Mahátma Gándí

Ve školství se pohybuji 31 let, svou profesní kariéru jsem zasvětila rozvoji pedagogů a škol. Mám za sebou stovky hodin vzdělávání jednotlivců i celých sboroven, přesto denodenně na sociálních sítích čtu příběhy ze škol, které jsou ukázkou nespolupráce a nerespektu jedné či obou stran. Mám za sebou mnoho hodin vlastního vzdělávání, ale málokteré na mě zapůsobilo tak silně svou hloubkou a laskavostí jako vzdělávání v Mansiu pod vedením Mirky a Míši. Věřím, že hodnoty, které adleriáni nabízí nám všem, mohou pozitivně ovlivnit nejen fungování jednotlivců, ale i celých organizací. Věřím také, že když se my, kteří využíváme individuální psychologii a přitom působíme ve školách, spojíme, můžeme pro zlepšení klimatu ve školách udělat mnoho užitečného. Cílem workshopu není přinést konkrétní nápady, ale naopak tyto nápady od účastníků workshopu vysbírat a pak následně vytvořit plán realizace změny, kterou budeme společně realizovat.

Workshop povede Saša Dobrovolná - žena, která (se) ráda učí a mění svět okolo sebe tak, aby byl lepším místem k životu pro nás pro všechny.

 • Cíle ve výchově a co nám při jejich naplňování může nabídnout efektivní výchova
  Irena Tušlová

Představíme si základní prvky efektivní výchovy a můžeme společně sdílet, co se nám ve výchově daří a co už méně. Nabídnu vám zamyšlení nad tím, jak můžeme při výchově komunikovat a řešit problémy jinak a třeba efektivněji. Také si někdy říkáte, jak máte poznat, kdy je třeba řešit problém a kdy jen naslouchat, nebo jak do výchovy zapojit více demokracie? Pojďme se vzájemně obohatit svými zkušenostmi v této oblasti.

 • Podpora učitelů při práci s dynamikou problémového chování žáků
  Mgr. Kateřina Kozicová

Tento workshop byl z osobních důvodů zrušen, těšte se na příště!

Stěžejní poselství workshopu vychází z článku Adlerovský učitelský poradce – jak poskytovat poradenství učitelům/rodičům při zvládání problémového chování žáků.  Autoři článku jsou přesvědčeni, že model individuální psychologie odpovídá potřebám učitelů jako komplexní vývojový model pro pochopení vztahu učitel-žák a chování ve vztazích. 

V první části nahlédneme možnosti prohloubení profesní přípravy pedagogů. Pedagog si při vstupu do interakce se třídou a jednotlivými žáky nese
své osobnostní nastavení a výchovná přesvědčení i získané pedagogické dovednosti. K rozvoji porozumění pedagogických dovedností je podle Dinkmeyera vhodný model STET – výcvik pro efektivní výuku, který zahrnuje základní témata zaměřená na teorii lidského chování (porozumět sobě a motivaci chování žáků), přes dovednosti motivace, komunikace, techniky disciplíny až k práci se skupinou a rodiči.

Ve druhé části prozkoumáme praktický model podpory pedagogů rozpracovaný ve zdrojovém článku, který vychází z Adlerovy individuální psychologie. Školní poradce (v našich podmínkách si můžeme představit například člena školního poradenského pracoviště jako je školní psycholog, výchovný poradce, školní metodik prevence, školní speciální pedagog) pracuje v tomto pojetí s učitelem, aniž by se nutně viděl nebo pracoval s žákem. Konzultace není procesem doporučení; místo toho se jedná o proces umožňující učiteli porozumět dynamice ve vztahu učitele a žáka a získat užitečné praktické nápady a dovednosti z individuální psychologie pro vztah se žáky. 

V rámci nabízeného workshopu se společně podíváme na strukturu konzultačního procesu a možnosti jeho využití v naší školské praxi, posdílíme zkušenosti z praxe a nahlédneme na střípky vlastních pedagogických přesvědčení.

Zdroj: Adlerian teacher consultation. Change teachers, change students! Jon Carlson, Don Dinkmeyer Jr., and E. Jean Johnson
The journal of Individual Psychology,\/o\. 64, No. 4, Winter 2008

organizační tým

Mgr. Kristýna Baumová
- na ni se můžete obracet se vším, co se týká odborného obsahu programu - výběr workshopů, vlastní aktivní příspěvek, doprovodné programy.

Ing. Marek Kačírek
- na něj se obracejte s čímkoli, co se týká ubytování a fakturace - registrační poplatek, ubytování, strava...

Oba je zastihnete na mailu letniskola@mansio.cz.