Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími

Adlerovský přístup

Kurz je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT – 16881/2019-1-581
Kurz je akreditován u MPSV ČR pod č. A2020/0386-SP

Na co je vzdělávací program zaměřen:

V kurzu představíme strukturu vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími: navázání prvního kontaktu a získání dítěte ke spolupráci, budování bezpečného prostoru, orientace v situaci dítěte, směřování a zacílení rozhovoru, motivace a podpora dítěte k potřebné změně. Představíme účinný způsob dotazování v souladu s podpůrnými komunikačními prostředky. Zaměříme se na strategii sokratovského dotazování a práci s projektivními otázkami. Teoretické zázemí kurzu vychází z přístupu adlerovské psychologie. Kurz je koncipován prakticky, účastníci získají konkrétní tipy pro vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími, které pomohou získané informace ihned aplikovat do vlastní praxe.

Pro koho je kurz určen?

Kurz je určen psychologům, speciálním pedagogům, sociálním pedagogům, etopedům, sociálním pracovníkům a všem profesionálům v pomáhajících profesích, pedagogům MŠ, ZŠ a SŠ.

Co se v průběhu kurzu naučíte?

 • Pracovat s dětským a dospívajícím klientem v partnerském a respektujícím nastavení.
 • Budovat vztah a podporovat spolupráci s dětským a dospívajícím klientem.
 • Strukturovat rozhovor, aby umožňoval porozumění situaci dítěte a dospívajícího, odkrýval možnosti řešení problémů a podporuje potřebnou změnu.
 • Používat a volit otázky v rámci nabízené metodiky, které umožňují porozumění životní situaci dítěte a dospívajícího.
 • Vnímat kontext životní zkušenosti dětského a dospívajícího klienta v širší perspektivě.
 • Při práci s dětmi a dospívajícími zohledňovat zákonitosti kognitivního, emočního a sociálního vývoje.
 • Využívat a zpracovávat získané údaje za účelem lepšího porozumění životní dynamice klienta v duchu adleriánských postupů.
 • Reflektovat průběh rozhovoru a využívá vlastní zdroje k efektivní práci s klientem.

Rozsah:

16 hodin = 2 vzdělávací dny

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena:

Cena kurzu pro jednoho účastníka: 3.600,- Kč bez DPH, 4.356,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Výběr certifikátu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Místo narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:*

  E-mail: *

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:*

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  POZNÁMKA

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.