Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT – 16881/2019-1-581
Výcvik je akreditován u MPSV ČR pod č.j. MPSV 2016/0864-SP

Na co je vzdělávací program zaměřen:

V kurzu představíme strukturu vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími: navázání prvního kontaktu a získání dítěte ke spolupráci, budování bezpečného prostoru, orientace v situaci dítěte, směřování a zacílení rozhovoru, motivace a podpora dítěte k potřebné změně. Představíme účinný způsob dotazování v souladu s podpůrnými komunikačními prostředky. Zaměříme se na strategii sokratovského dotazování a práci s projektivními otázkami. Teoretické zázemí kurzu vychází z přístupu adlerovské psychologie. Kurz je koncipován prakticky, účastníci získají konkrétní tipy pro vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími, které pomohou získané informace ihned aplikovat do vlastní praxe.

Pro koho je výcvik určen?

Výcvik je určen psychologům, speciálním pedagogům, sociálním pedagogům, etopedům, sociálním pracovníkům a všem profesionálům v pomáhajících profesích, pedagogům MŠ, ZŠ a SŠ.

Co se v průběhu výcviku naučíte?

  • Pracovat s dětským a dospívajícím klientem v partnerském a respektujícím nastavení.
  • Budovat vztah a podporovat spolupráci s dětským a dospívajícím klientem.
  • Strukturovat rozhovor, aby umožňoval porozumění situaci dítěte a dospívajícího, odkrýval možnosti řešení problémů a podporuje potřebnou změnu.
  • Používat a volit otázky v rámci nabízené metodiky, které umožňují porozumění životní situaci dítěte a dospívajícího.
  • Vnímat kontext životní zkušenosti dětského a dospívajícího klienta v širší perspektivě.
  • Při práci s dětmi a dospívajícími zohledňovat zákonitosti kognitivního, emočního a sociálního vývoje.
  • Využívat a zpracovávat získané údaje za účelem lepšího porozumění životní dynamice klienta v duchu adleriánských postupů.
  • Reflektovat průběh rozhovoru a využívá vlastní zdroje k efektivní práci s klientem.

Rozsah:

16 hodin = 2 vzdělávací dny

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena:

Cena výcviku pro jednoho účastníka: 3.200,- Kč bez DPH, 3.872,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Výběr certifikátu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Místo narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:*

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

POZNÁMKA

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

[recaptcha]