Rané vzpomínky a jejich metaforický význam – porozumění životnímu stylu a subjektivním přesvědčením

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod č. MSMT- 504/2018-1-84

Rané vzpomínky jsou jednou z cest, jak porozumět přesvědčením, která jsou “spoluzodpovědná” za utváření životního stylu, tedy způsobu nahlížení na sebe a řešení problémových situací atd. Poodhalíme význam raných vzpomínek a metody jejich sběru (technika dotazování, způsob provázení a možnosti jejich interpretace). Zaměříme se na proces reorientace s využitím pozitivního přístupu. James Holder jej nazývá jako Perceptual Adjustment Therapy (terapie přizpůsobení vnímání). Přístup kombinuje a integruje poznatky adleriánské psychologie, gestalt psychologie a práce s tělem.

Účastníci se naučí:

  • shromáždit a interpretovat rané vzpomínky
  • porozumět subjektivním  přesvědčením a cílům
  • nahlížet na ranou vzpomínku jako na “metaforu života” a používat ji při práci s klienty
  • používat specifický jazyk provázení klienta.

Délka výcviku

40 hodin = 5 dnů. Je realizován ve 2 setkáních (3-denním + 2-denním)

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Cena kurzu

Cena semináře pro jednoho účastníka je 9 500 Kč bez DPH, 11 495 Kč včetně 21% DPH

Bude se jednat o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce). Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:*

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

[recaptcha]