Seminář Encouragement

Encouragement: Umění povzbudit a motivovat

Kurz je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT – 16881/2019-1-581
Kurz je akreditován u MPSV ČR pod č. A2018/0470-SP

Cílem semináře je představit koncept podpory (encouragement) v pojetí individuální psychologie. Jedná se o účinnou metodu, kterou posilujeme pocit sounáležitosti a spolupráce v rámci třídních skupin, ale i při práci s jednotlivci. Dodávání odvahy je proces, kterým povzbuzujeme klienty, v tomto případě především žáky. Děti zbavené odvahy se soustředí na potlačení pocitů méněcennosti a manifestují osobní deficity ve formě tzv. nevhodného chování. Více než neúčinné intervence potřebují povzbuzení, potřebují ukázat, že mohou mít své místo ve světě, že patří, i když chybují. Mít odvahu podle adleriánů znamená nebát se potkat s výzvami a požadavky života a reagovat na ně. Seminář poskytuje pedagogickým a poradenským pracovníkům konkrétní metody a postupy, které směřují k podpoře dětí, případně dalších účastníků výchovně vzdělávacího procesu.

Témata semináře:

Uvedení do problematiky

 • Encouragement jako základní metoda směřující k podpoře procesu změnu při práci s jednotlivci i skupinami
 • Vymezení pojmu v souvislostech s ostatními koncepty individuální psychologie
 • Podpora jako posilování vnitřní motivace

Umění podpory

 • Podpora a budování dobrého vztahu s dítětem jako prostředky ke změně přesvědčení dítěte o sobě samém
 • Postoje, které berou odvahu, jejich rozpoznání (např. vysoké ambice, zaměřování se na nedostatky a chyby, srovnávání, kompetitivní prostředí atd.)
 • Podpora a sebepodpora

Podpůrná komunikace

 • Zaměření se na zdroje, oslovování konstruktivních cílů a alternativních voleb,
 • Aspekty podpůrné komunikace (co je a není podpora), komunikace, která zbavuje odvahy
 • Tipy pro podpůrnou komunikaci, podpůrné věty

Využití v praxi, metody

 • Představení vybraných metod a technik individuální psychologie směřující k podpoře (Od minus k plus, Push button technique, Lekce z minulosti)
 • Prezentace kazuistik, modelové situace, případy dobré praxe, reálné zkušenosti účastníků

Účastníci se naučí:

 • Využívat partnerský podporující přístup, který vede ke zkompetentnění klienta (žáka) a převzetí odpovědnosti klientem (žákem).
 • Identifikovat neúčinné postupy podpory, vnímat rozdíl mezi podpůrným chování a chováním dávajícím prostor bez hranic.
 • Volit efektivní nástroje podpory namísto neúčinných intervenčních technik.
 • Rozpoznat a využívat podpůrné věty, jako základní prostředek v procesu encouragementu.

Rozsah:

8 hodin = 1 vzdělávací den

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena za seminář:

Cena semináře pro jednoho účastníka je 1.800,- Kč bez DPH, 2.178,- Kč včetně 21% DPH.

Poskytujeme slevu 10% pro zájemce o absolvování celého cyklu seminářů.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Výběr certifikátu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Místo narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:

  E-mail: *

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:*

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  POZNÁMKA

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.