Edukativní rodičovská terapie

6denní akreditovaný výcvik pro psychology, sociální pracovníky a další profesionály, kteří pracují s rodinami a dětmi

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod č.j.: MSMT-504/2018-1-84
– akreditováno 51 hodin

Výcvik je akreditován u MPSV ČR: akreditace č. A2019/0101-SP
– akreditováno 48 hodin

Odučeno bude 51 hodin.

Výcvik ve vedení edukativní rodičovské terapie je koncipován jako komplexní výcvik, který je aplikací principů individuální psychologie v rodičovství. Výcvik je určen pro profesionály pracující s rodinami z řad psychologů, sociálních pracovníků, pedagogů a dalších. Výcvik je rozdělen do tří částí, trvá celkem 51 hodin. Výcvik je odborně garantován Mgr. Michaelou Širůčkovou, Ph.D. a  PhDr. Miroslavou Štěpánkovou, Ph.D.

V rámci výcviku účastníci absolvují:

 • část teoretickou realizovanou formou interaktivní přednášky (8 hodin),
 • část sebezkušenostní (27 hodin),
 • část metodickou a kazuistickou (16 hodin).

Na co je zaměřen výcvik v edukativní rodičovské terapii?

Edukativní rodičovská terapie se zaměřuje na rozvoj rodičovských dovedností a způsoby budování vztahů mezi rodiči a dětmi skrze porozumění a akceptaci. Teoretický základ je postaven na principech individuální psychologie Alfreda Adlera. Ústředními tématy jsou budování pocitu sounáležitosti v rodině a význam podporujícího přístupu ve výchově, porozumění 4 cílům nevhodného chování u dětí, rodinné konstelace a interakce v rodině, práce s životním stylem a životní úkoly. Rodiče jsou vedeni k práci na sobě v oblastech, které jsou zdrojem překážek v jejich vztahu k dětem či nalézání efektivních rodičovských postupů. Směřujeme rodiče k reflexi vlastního rodičovského stylu, nahlédnutí rodičovských postojů a postupů, které brání v cestě stát se takovými rodiči, jakými chtějí být.

Jak lze edukativní rodičovskou terapii využít?

Edukativní rodičovskou terapii lze využít:

 • pro vedení rozvojové rodičovské skupiny,
 • pro rodiče, kteří řeší závažnější výchovné problémy dětí,
 • pro rozvádějící se rodiče, kteří chtějí zmírnit dopady rozvodové situace v rodině na fungování dětí,
 • pro skupinovou i individuální terapii pro rodiče.

Co se účastníci naučí?

Účastníci se v průběhu výcviku naučí, jak vést rodičovské skupiny. Poznatky získané v průběhu výcviku využijí také pro individuální práci s rodinou. Výcvik je účastníkům užitečný také pro reflexi vlastního rodičovství či postupů užívaných při práci s lidmi.

Pro koho je výcvik určen?

Výcvik je určen pro profesionály pracující s lidmi a zejména s rodinami. Vstupním požadavkem je  psychologické vzdělání nebo vzdělání v příbuzných oborech (pedagogika, speciální pedagogika, sociální pedagogika, atd).

Témata výcviku:

Principy individuální psychologie a jejich využiti v edukativní rodičovské terapii

 • holistický princip, teleologický princip, pocit sounáležitosti (sociální zájem), úsilí o dokonalost (úsilí o převahu a sebeúctu), tvořivost a prosociální orientace člověka;
 • životní styl a faktory podílející se na jeho utváření;
 • životní úkoly;
 • rodinné konstelace;
 • raná vzpomínka.

Práce s ranou vzpomínkou a životním stylem

 • raná vzpomínka jako prostředek pro pochopení životního stylu;
 • aspekty raných vzpomínek (percepce sebe, percepce druhých, vnímání světa, hlavní problémy a interpretace procesu);
 • rané vzpomínky vzbuzující pozitivní emoce, rané vzpomínky zaměřené na vybavení si negativních emocí;
 • způsoby získávání raných vzpomínek a diagnostické techniky (polostrukturované interview, aktivní imaginace);
 • reflexe raných vzpomínek jako systematická cesta k proměně současných postojů a chování;
 • interpretace raných vzpomínek.

 Životní úkoly jedince v kontextu rodičovství a výchovy

 • adleriánské pojetí životního stylu: životní styl jako jedinečný vzorec myšlení, prožívání a jednání;
 • nesprávná a mylná osobní přesvědčení ovlivňující rodičovské postoje, interpretace základních omylů a chyb;
 • diagnostické nástroje k analýze životního stylu (polostrukturovaný rozhovor, projektivní metody, aktivní imaginace).

Výchovné styly v rodině

 • výchovné styly v rodině a jejich důsledky pro vývoj dítěte a vztahy v rodině;
 • interpretace rodinné konstelace;
 • základní principy rodičovství založené na demokratickém výchovném stylu (vzájemný respekt a úcta, princip sociální rovnosti mezi rodiči a dětmi, možnost volby a odpovědnosti za své chování, rodiče v roli průvodců, dostatek společné zábavy rodičů s dětmi, pozitivní povzbuzování, vyjadřování a sdělování emocí, přeměna negativního v pozitivní).

 Motivace nevhodného chování dětí

 • Dreikursova teorie nevhodného chování dětí – čtyři cíle nevhodného chování (potřeba upoutání pozornosti, potřeba kontroly, potřeba pomstít se a potřeba vyhnutí se neúspěchu);
 • způsoby identifikace cíle nevhodného chování dětí;
 • úrovně zvládání a reagování na nevhodného chování (intervenční strategie, preventivní strategie, strategie podpory vhodného chování).

 Povzbuzování a budování sebedůvěry dítěte

 • rodičovské postoje a chování zbavující odvahy;
 • rodičovské postoje a chování dodávající odvahu;
 • způsoby budování self-esteemu dětí (podpora sebebedůvěry, podpora pozitivního emočního vztahu);
 • techniky používání podpory a pochvaly (jazyk vyjadřující podporu, způsoby rozvíjení vnitřní motivace dítěte, význam zdůraznění minulého úspěchu a zviditelňování a konkretizování pokroku).

Rozsah:

51 hodin = 6 vzdělávacích dnů

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena výcviku:

Cena výcviku pro jednoho účastníka je 9.600,- Kč bez DPH, 11.616,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Výběr certifikátu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Místo narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:

E-mail:*

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:*

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

POZNÁMKA

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

[recaptcha]