Spolu a jinak ve vedení lidí

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT – 33201/2018-1-921

Přijďte rozvinout své dovednosti vedoucího pracovníka v kurzu na míru pro vedoucí pracovníky ve školství. Zaměříme se na to, jak můžeme ovlivňovat atmosféru na pracovišti, vytvářet podmínky pro to, aby se vaši podřízení zapojovali, zajímali a rozvíjeli. Prostřednictvím zážitku, modelových situací, případových studií a videoukázek se zaměříme na rozvoj ve třech oblastech důležitých při vedení lidí:

Přesvědčení a očekávání:

 • Jak to, co si myslíte a očekáváte, ovlivňuje váš styl vedení?
 • Jak poznáme v týmu vliv neefektivních přesvědčení?
 • Jak pěstovat efektivní přesvědčení?
 • Jak můžeme přesvědčení proměňovat a ovlivňovat?

Oblast komunikace:

 • Jak moje komunikace získá druhé ke spolupráci?
 • Jak moje komunikace probudí zájem a podpoří motivaci pro osobní rozvoj?
 • Jak moje komunikace pomůže při řešení obtíží, zprostředkuje podněty pro změnu a výhrady?

Oblast strategie:

 • Jaké postupy vedení lze využívat v prostředí školy?
 • Jaké postupy podporují týmovou spolupráci?
 • Jak pomocí hodnocení podporovat rozvoj?
 • Jak pečovat o pravidla a sjednocovat přístupy a postupy v rámci školy

Délka:

16 hodin = 2 vzdělávací dny

Cena:

Cena kurzu pro jednoho účastníka: 4.200,- Kč bez DPH, 5.082,- Kč s 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Výběr certifikátu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Místo narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail:*

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

POZNÁMKA

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.