TĚLO V KONTEXTU ADLEROVSKÉ PSYCHOLOGIE

Přístup individuální psychologie staví na principu celistvosti, mimo jiné umožňuje vědomý kontakt s myšlením, emočním a tělesným prožíváním. Nabídneme teoretické zakotvení, díky němuž získáte nástroj, jak interpretovat tělesné projevy a využívat je k porozumění fungování člověka v životě. Naučíte se, jak zvyšovat citlivost k vnímání signálů těla, propojovat emoční a tělesné prožívání, využívat tělo jako pomocníka v mezilidské komunikaci. V kurzu si zažijete metody práce s tělem, které doplňují obvyklý způsob práce v individuální psychologii.

TÉMATA:

·         Principy individuální psychologie v kontextu práce s tělem (holistický přístup).

·         Ukotvení teoretických východisek individuální psychologie v rámci neurověd.

·         Tělo jako komunikační kanál, energetický sytém a prostředek vyjadřování.

·         Sebehodnota, sebepřijetí a prožívání těla.

·         Techniky pro práci s tělem.

·         Využití techniky mindfulness pro práci s tělem, trénink jednotlivých dovedností.

NAUČÍTE SE:

·         Porozumět principu fungovaní provázanosti životního stylu (způsobu, jak člověk rozumí světu a funguje v něm) a tělesné zkušenosti.

·         Porozumět návaznosti tělesného prožívání na emoce a systém subjektivních přesvědčení.

·         Používat techniky, které zvyšují citlivost vůči tělesným procesům a jejich zvědomování.

·         Reflektovat tělesnou zkušenost.

·         Využívat tělesné prožívání jako metaforu a prostředek pro porozumění fungování člověka v životě.

·         Využívat tělo jako prostředek pro změnu a cestu k sebepřijetí a posílení sebehodnoty.

·         Prakticky využívat jednotlivé techniky mindfulness přispívající ke zvládání náročných emocí, obtěžujících myšlenek a snižování stresu.

 

Kurz je akreditován u MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT – 33201/2018-1-921

Kurz je akreditován u MPSV ČR pod č. A2019/0099-SP

 

TERMÍN KURZU: 21. - 22.4 2021