VYUŽITÍ DRAMATICKÉ VÝCHOVY PRO OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ ROZVOJ

Zaměříme se na využití her, metod a technik dramatické výchovy, které mohou pomoci při práci s jedincem i kolektivem. Vše si prakticky si vyzkoušíme a zažijeme. Ukážeme si, jak lze kreativně a hravě pracovat na poli osobnostního a sociálního rozvoje, jak nakládat se sebepoznáním, s emocemi a jak metody dramatické výchovy využít k řešení problémů a prevenci patologických jevů apod. Kurzem vás provede PaeDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

TÉMATA:

Využití dramatické výchovy pro OSOBNOSTNÍ ROZVOJ, SOCIÁLNÍ ROZVOJ.

Význam hry v životě člověka, rozdělení her, specifika her pro osobnostní a sociální rozvoj.

SEBEPOZNÁNÍ: já jako zdroj informací o sobě, druzí jako zdroj informací o mně, tělo jako zdroj informací. Zjišťování hloubky a kvality sebepoznání – co o sobě vím a co ne; projekce mého já v mém chování, můj vztah ke mně samé/mu.

Metody a techniky pro rozvoj zdravého SEBEPOJETÍ.

Metody a techniky pro rozvoj POZNÁVACÍCH FUNKCÍ.

Metody a techniky pro rozvoj KREATIVITY.

Metody a techniky pro rozvoj MEZILIDSKÝCH VZTAHŮ.

Strukturované drama.

Divadlo fórum.

NAUČÍTE SE:

  • Tvůrčím způsobem přistupovat k řešení problémů.
  • Motivovat jedince k aktivnímu zapojení.
  • Pracovat se skupinou v partnerském nastavení, podporovat tvořivost, spolupráci, vést skupinu k aktivnímu fungování. Využívat metod dramatické výuky pro podporu učení a pocitu sounáležitosti ve skupině.
  • Využívat metod a technik dramatické výchovy ve své práci.
  • Vytvořit si vlastní zásobník her.
  • Umět vystavět strukturované drama na zadané téma.
  • Využít divadlo fórum ve své práci.
  • Aplikovat nové metody dramatické výchovy do své praxe.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod č.j. MSMT-40298/2020-4-973.

CENA výcviku pro jednoho účastníka je 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

DÉLKA: 48 hodin (6 výcvikových dní)

KURZEM VÁS PROVEDE: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.

TERMÍN KURZU: 30. 9. - 1. 10. + 21. - 22. 10. + 11. - 12. 11. 2022