PODPORA PRÁCE V ADLEROVSKÉM PŘÍSTUPU - PROFESNÍ ROZVOJ, KAZUISTIKY A SUPERVIZE

270 výcvikových hodin je určeno zájemcům, kteří mají zkušenost s provázením klientů v různých kontextech (např. psychoterapie, psychologické poradenství, sociální práce). Ve výcviku se naučíme využívat postupy adlerovského přístupu při zvládání krizí, zacházení s traumatem, nebo při práci s úzkostnou a depresivní symptomatikou. Potrénujeme analýzu životního stylu. Rozvineme kompetence pro využívání typických adlerovských metod užívaných v individuální, párové, rodinné i rodičovské terapii, práci s týmem a se skupinou. Výcvik je jednou ze tří částí komplexního výcviku v adlerovské psychoterapii.

JAK BUDEME PRACOVAT?

SEBEZKUŠENOST: Cíl poznat sebe a svůj životní styl. Naučit se reflektovat, jak životní styl terapeuta intervenuje do terapeutického procesu. Možnost zažít terapii na vlastní kůži – všechny metody a techniky, které se budeme učit, si vyzkoušíte.

TEORIE: Stavíme na východiscích individuální (adlerovské) psychologie. Forma krátkých přednášek a referátů. Studium dostupné literatury.

METODA: Proces terapie – nastavení, cíle, techniky. Konzultace na otevřeném fóru, nácvik v malých skupinách v rámci společného výcviku, práce v intervizních skupinách.

TRÉNINK: Analýza videonahrávek – zpětná vazba, inspirace, možnosti. Modelové situace. Práce v triádě – klient, terapeut, pozorovatel.

témata:

FORMOVÁNÍ SKUPINY A PODPORA JEJÍHO FUNGOVÁNÍ.

Budování důvěry, bezpečí ve skupině, prostor pro sdílení a seznámení účastníků výcviku.  Metody podpory sounáležitosti a pravidla práce ve skupině (aspekty sounáležitosti, spolupráce, zážitek úspěchu, přijetí, možnost volby). Cvičení na podporu sounáležitosti, reflexe a aplikace do terapeutického a poradenského procesu. Metody pro práci se skupinami. Cíle osobnostního rozvoje, individuální rozvojový plán pro období výcviku, individuální práce na sestavení rozvojového plánu, práce ve dvojicích a sdílení ve skupině.

KLÍČOVÁ TEORETICKÁ VÝCHODISKA INDIVIDUÁLNÍ PSYCHOLOGIE.

Pocit sounáležitosti jako základní motivační faktor, méněcennost a nadřazenost. Koncept životního stylu v individuální psychologii – faktory podílející se na jeho utváření, životní úkoly atp.

OSOBNOST TERAPEUTA A VYTVÁŘENÍ BEZPEČNÉHO A FUNKČNÍHO KOMUNIKAČNÍHO POLE.

Jak osobnostní nastavení (přesvědčení, postoje a zkušenosti) terapeuta ovlivňují jeho působení a postoje. Sebezkušenostní část.

POKROČILÉ METODY ANALÝZY ŽIVOTNÍHO STYLU.

Způsob odkrytí schémat uvažování a chování v situacích, identifikace osobních cílů a metod. Sekvenční analýza raných vzpomínek. Metody analýzy životního stylu využitelné v krátkodobé práci s klienty. Metody vhodné pro práci s dětmi různých věkových skupin.

ŽIVOTNÍ ÚKOLY JEDINCE.

Zaměření se na spokojenost a seberealizaci v rámci konceptu životních úkolů. Podpora tvůrčího, kooperativního přístupu. Orientace na budoucnost. Hledání konkrétních nástrojů realizace změny. Objevování vnitřních zdrojů a možností podpory. Projektivní metody, aktivní imaginace, využití kresebných technik, práce s příběhem. Sebezkušenost, provázení technikami a reflexe.

KONZULTACE S RODINOU, PŘÍPADNĚ S RODIČEM A DÍTĚTEM.

Indikace společných setkání, kdy se nám vyplatí naplánovat rodinné setkání. Získávání informací o rodinné situaci dítěte. Otázky umožňující porozumět rodinné situaci dítěte. Rodinné role, rodinná atmosféra, rodinné hodnoty, rodinná konstelace, specifické vlivy (etnicita, sociální a ekonomický status atd.), omezení a příležitosti prostředí. Vyhodnocení informací, vytváření terapeutické strategie, cíle spolupráce, dohoda, způsoby kontroly, podpora změny.

PRÁCE S KRIZOVÝMI SITUACEMI A TRAUMATEM.

Teoretický úvod do problematiky, spektrum projevů při vyrovnávání se s těžkými prožitky, rozdíl mezi obtížemi, krizemi a traumatem, projevy u dětí, rozpoznání, zacházení. Využití poznatků v terapii a poradenské praxi, aplikace při rozhovoru s rozrušeným klientem, tipy pro efektivní intervence směřující ke změně stavu. Tipy pro krizovou intervenci. Sdělování citlivého obsahu.

EDUKATIVNÍ SKUPINY.

Formát edukativních skupin pro rodiče, učitele, páry atp., význam, cíle, přínosy, představení konceptu. Témata edukativních skupin v teorii i praxi (výklad je doplněn demonstracemi, kazuistikami atd.). Spojení sebezkušenosti a edukace. Strategie řešení problému, osobní přesvědčení, které nám brání spolupracovat, principy podpory, životní úkoly, osobní a skupinová dynamika.

ZÁVĚREČNÁ REKAPITULACE A ZHODNOCENÍ VÝCVIKU.

Evaluace výcviku. Zpětná vazba na práci ve skupině účastníkům. Obhajoba kazuistické práce. Přínosy pro osobní a profesní život. Možnosti aplikace zkušenosti a poznatků v osobním i profesním životě. Inspirace a posílení pro další profesní a osobnostní rozvoj. Ukončení práce skupiny.

naučíte se:

 • pracovat se svými zdroji a silnými stránkami.
 • pracovat s klienty v partnerském a respektujícím nastavení a podporovat spolupráci,
 • pracovat v dyádě i ve skupině, hledat kreativní cesty spolupráce,
 • používat metody individuální psychologie při provázení klientů v individuálních, rodinných a párových konzultacích,
 • vést skupinová setkání určená pro edukaci, sebepoznání a rozvoj kompetencí,
 • prohlubovat reflexi a náhled klientů na chování, které nepodporuje sounáležitost ve vztazích,
 • analyzovat aspekty životního stylu při práci s různým podnětovým materiálem (raná vzpomínka, rodinná konstelace),
  pracovat se zdroji a silnými stránkami klienta a využívat je k reorientaci a změně,
 • vést poradenský a terapeutický rozhovor s dětmi i dospělými, pracovat s jejich zdroji,

 • provázet potřebné osoby náročnými situacemi.

výcvik uplatníte:

 • v psychoterapii a provázení klientů v různých životních situacích,
 • v individuální i skupinové psychoterapii,
 • pro vedení rozvojových a edukativních skupin,
 • v oblasti náhradní rodinné péče (vzdělávání pěstounů, příprava náhradních rodičů, jejich provázení atd.),
 • v oblasti párového poradenství a terapie,
 • při řešení výchovných problémů dětí,
 • pro sanaci a aktivizaci rodiny,
 • pro rozvádějící se rodiče, kteří chtějí zmírnit dopady rozvodové situace v rodině na fungování dětí,
 • ve výchovném poradenství, při preventivní práci a školním poradenství.

kritéria pro vstup do výcviku:

 • Ukončené VŠ vzdělání v oboru psychologie, sociální práce, speciální pedagogiky a příbuzných oborů.
 • Absolvovaný Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích nebo výcvik Edukativní rodičovská terapie – pokročilé dovednosti nebo absolvovaný psychoterapeutický výcvik v jiném systému. Zkušenost s prací s klienty.
 • Předpokládáme znalost základních konceptů, teoretických východisek adlerovského přístupu a zvládnutí aplikace těchto principů do práce s klienty.
 • Praxe v uvedených oblastech a aktivní vedení klientů. 

požadavky na ukončení výcviku:

 • 90% účast na výcviku,
 • případová studie v rozsahu 20 normostran, která prokáže schopnost pracovat s klientem v kontextu individuální psychologie,
 • referát na zadané téma,
 • videonahrávka přímé práce s klientem,
 • účastníci se v průběhu výcviku potkávají a pracují v intervizních skupinách na zadaných tématech, provázejí se metodami, reflektují osobní pokroky, pracují s nastaveným rozvojovým plánem a vyplňují profesní deník,
 • vedení deníku pro profesní i osobní rozvoj.

AKREDITACE: MŠMT ČR pod č.j.: MŠMT-11549/2020-4-299, MPSV ČR: akreditace č. A2020/0558-SP. Akreditovaný název u MŠMT ČR je Podpora práce v adlerovském přístupu - profesní rozvoj, kazuistiky a metodická podpora. Akreditovaný název u MPSV ČR je Podpora práce v adlerovském přístupu  - profesní rozvoj, kazuistiky a supervize.

CENA výcviku pro jednoho účastníka v Brně je 54 500,- Kč bez DPH, 65 945,- Kč včetně 21% DPH s možností platby ve třech splátkách.
CENA výcviku pro jednoho účastníka v Ústí nad Labem je 59 500,- Kč bez DPH, 71 995,- Kč včetně DPH s možností platby ve třech splátkách.

DÉLKA: 270 hodin (10 výcvikových setkání)

MÍSTO KONÁNÍ: Brno, Ústí nad Labem

VÝCVIKEM VÁS PROVEDOU: PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D., Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

TERMÍNY 2. BĚHU VÝCVIKU V BRNĚ:

1. setkání: 19. 4. - 21. 4. 2022
2. setkání: 14. 6. - 16. 6. 2022
3. setkání: 16. 8. - 18. 8. 2022
4. setkání: 11. 10. - 13. 10. 2022
5. setkání: 13. 12. - 15. 12. 2022
6. setkání: 31. 1. - 2. 2. 2023
7. setkání: 21. 3. - 23. 3. 2023
8. setkání: 9. 5. - 11. 5. 2023
9. setkání: 20. 6. - 22. 6. 2023
10. setkání: 8. 8. - 10. 8. 2023

TERMÍNY 3. BĚHU VÝCVIKU V ÚSTÍ NAD LABEM:

1. setkání: 29. 9. - 1. 10. 2022
2. setkání: 24. 11. - 26. 11. 2022
3. setkání: 26. 1. - 28. 1. 2022
4. setkání: 9. 3. - 11. 3. 2023
5. setkání: 27. 4. - 29. 4. 2023
6. setkání: 15. 6. - 17. 6. 2023
7. setkání: 3. 8. - 5. 8. 2023
8. setkání: 21. 9. - 23. 9. 2022
9. setkání: 9. 11. - 11. 11. 2023
10. setkání: 11. 1. - 13. 1. 2024
11. setkání: 29. 2. - 2. 3. 2024

TERMÍNY 4. BĚHU VÝCVIKU V BRNĚ:

1. setkání: 28. 11. - 30. 11. 2023
2. setkání: 16. 1. - 18. 1. 2024
3. setkání: 5. 3. - 7. 3. 2024
4. setkání: 16. 4. - 18. 4. 2021
5. setkání: 4. 6. - 6. 6. 2024
6. setkání: 23. 7. - 25. 7. 2024
7. setkání: 17. 9. - 19. 9. 2024
8. setkání: 12. 11. - 14. 11. 2024
9. setkání: 7. 1. - 9. 1. 2025
10. setkání: 18. 2. - 20. 2. 2025

ZAHÁJENÍ 3. BĚHU VÝCVIKU V ÚSTÍ NAD LABEM: 29.9.2022

ZAHÁJENÍ 4. BĚHU VÝCVIKU V BRNĚ: 28.11.2023