Spolu a jinak ve vzdělávání

Komplexní vzdělávací program pro učitele základních a středních škol

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT-14528/2018-522

Spolu a jinak ve vzdělávání je komplexní vzdělávací program určený učitelům základních a středních škol, kteří hledají přístup k výuce, jenž by jim umožnil zvýšit angažovanost a motivaci žáků ve škole a podporovat  Účastníci programu si osvojí konkrétní strategie, jak posilovat pocit sounáležitost žáků a budovat vztahy založené na vzájemném respektu, spolupráci a odpovědnosti. Účastníci vzdělávacího programu se naučí identifikovat zdroje a silné stránky žáků a účelně je využívat při výuce tak, aby i méně nadaní žáci mohli zažívat úspěch, přejímali odpovědnost a samostatně se podíleli na rozvoji vlastních dovedností.

Program je akreditován MŠMT ČR. Účastníci obdrží osvědčení a studijní text, ve kterém naleznou zpracovaný, ucelený systém informací a prakticky využitelných metod pro konkrétní práci s dětmi.

Délka programu 16 hodin ve skupině max 15 účastníků.

Témata vzdělávacího programu

Respekt a spolupráce ve škole

 • partnerský vztah jako základ výchovného působení – žáci jsou motivovaní pro učení v atmosféře důvěry a vzájemného respektu;
 • důsledky výchovného působení (rizika autoritativního a liberálního přístupu k žákům);
 • demokratický přístup (vzájemný respekt, odpovědnost, důsledky chování, možnost rozhodovat se, pravidla);
 • komunikační prostředky využívané v demokratickém přístupu ke vzdělávání;
 • metody demokratického vedení (třídní schůzky, třídnické hodiny, žákovské rady).

Podpora ve školním prostředí

 • zdroje motivace studentů a efektivní postupy při práci s nemotivovanými studenty;
 • způsoby rozvíjení vnitřní motivace žáků (techniky a postupy cílené podpory studentů);
 • nastavování vzdělávacích cílů tak, aby podporovaly motivaci žáků (kriteria SMART cílů);
 • podpora a spolupráce uvnitř pedagogického sboru.

Problémové chování žáků a efektivní cesty jeho zvládání

 • čtyři cíle nevhodného chování (pozornost, boj o moc, pomsta, vyhýbání se neúspěchu);
 • identifikace cílů nevhodného chování dětí;
 • úrovně zvládání a reagování na nevhodného chování (intervenční strategie, preventivní strategie, strategie podpory vhodného chování).

Důvěra a odpovědnost ve školním prostředí

 • aplikace přirozených a logických důsledků;
 • výukové metody podporující motivaci, angažovanost a spolupráci žáků;
 • řešení problémových situací formou metody otevřených možností.

Délka:

16 hodin = 2 vzdělávací dny

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena výcviku:

Cena výcviku pro jednoho účastníka: 3.200,- Kč bez DPH, 3.872,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Výběr certifikátu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Místo narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:*

  E-mail: *

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  POZNÁMKA

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.