Spolu a jinak ve školním poradenství

Zefektivnění práce ve školním poradenství

Akreditované vzdělávání pro odborníky působící ve školním poradenství

Program je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT-504/2018-1-84

 • Zdokonalujeme efektivní práci s žáky s problémovým chováním.
 • Učíme rozkrýt, co se děje.
 • Správně směrujeme intervence.
 • Získáváme potřebné lidi ke spolupráci, motivujeme a podporujeme je k uskutečnění potřebných změn.

Intenzivní vzdělávací program nabízí praktickou aplikaci poznatků individuální psychologie do prostředí školy, výchovného a pedagogicko-psychologického poradenství. Pozornost zaměříme především na možnosti řešení problémového chování žáků ve škole (výukové selhávání, rizikové chování, nízká motivace atd.). Poskytneme účastníkům konkrétní strategie týkající se budování vztahu s klientem (žákem, učitelem, rodičem), práci na podpůrných a preventivních strategiích, bez nichž nelze stavět smysluplné intervence. Účastníci se naučí s nabízenými technikami pracovat tak, aby je mohli použít při práci s učiteli, žáky nebo rodiči.

V kurzu se naučíte:

 • využívat celostní přístup ve školním poradenství – identifikovat příslušnost problému, problémy řešit v místě sféry největšího vlivu a v součinnosti zainteresovaných osob;
 • využívat techniku diagnostického rozhovoru, který umožňuje rozkrýt dynamiku problémového chování žáků a v rozhovoru získané informace efektivně využívat pro cílenou změnu postojů a chování klientů (žáků, učitelů, rodičů);
 • vytvářet intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování;
 • používat metodu podpůrných rozhovorů, které napomáhají identifikovat zdroje a silné stránky klientů (žáků, učitelů, rodičů) a objevovat účelné způsoby, jak tyto zdroje využít při zvyšování motivace a angažovanosti žáků, nebo při řešení problémů;
 • používat nástroje, které ovlivňují spolupráci s klienty.

Témata kurzu:

Principy individuální psychologie a jejich využiti ve školním poradenství

 • Celostní přístup.
 • Vždy máme šanci změnit chování – účelovost, cílovost a sociální rozměr chování.
 • Pocit sounáležitosti – náležení jako základní potřeba.
 • Jedinečnost – životní styl a soukromá logika, pocit méněcennosti a úsilí o dokonalost.

Dynamika problémového chování dětí

 • Dreikursova teorie nevhodného chování dětí – cíle nevhodného.
 • Vedení diagnostického rozhovoru pro identifikaci cílů problémového chování dětí.
 • Cíle problémového chování v interakčním pojetí – komplementarita cílů v interakci mezi žákem a učitelem.
 • Intervenční a preventivní strategie pro práci s problémovým chováním.

Podpora a budování vztahu v poradenském procesu

 • Komunikační techniky posilující cit sounáležitosti.
 • Vedení podpůrných rozhovorů.
 • Metody pro objevování zdrojů a silných stránek.
 • Podpora naplňování citu sounáležitosti – dodávání odvahy a povzbuzování (podpora sebedůvěry, podpora pozitivního emočního vztahu, podpora vnitřní motivace, oblasti podpory a jak podporu komunikovat, podpůrný postoj).
 • Tipy pro vedení rozvojových a supervizních skupin pro učitele.

Řešení “problémů” v duchu adlerovských principů

 • Možnosti práce se žáky s výukovými obtížemi.
 • Možnosti práce se žáky s problémovým chováním.
 • nastavování pravidel spolupráce (v rámci individuální práce i v rámci práce se skupinou).
 • Práce se školní třídou – pravidla, odpovědnost, volba.

Kurz je určen pro:

školní a poradenské psychology, speciální pedagogy, výchovné poradce a školní metodiky prevence

Malá ukázka – podívejte se na naše video s pár slidy ohledně Obecných doporučení pro práci s učiteli 

Rozsah:

36 hodin = 4 vzdělávací dny

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena:

Cena kurzu pro jednoho účastníka 6.400,- Kč bez DPH, 7.744,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Výběr certifikátu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Místo narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

POZNÁMKA

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

[recaptcha]