Spolu a jinak v sociální práci

Výcvik pro sociální pracovníky, akreditován u MPSV ČR pod č. A2017/0543-SP

Na co je vzdělávací program zaměřen?

Kurz rozvíjí dovednosti poradenského rozhovoru a provázení při práci s klientem v oblasti sociální práce. V kurzu se zaměřujeme na praktické strategie a postupy adleriánského přístupu při práci s lidmi, které napomáhají získání klienta pro spolupráci, budování jeho vnitřní motivace pro změnu a podporují rozvoj dovedností klienta pro jeho uplatnění ve společnosti. V kurzu nabízíme konkrétní strategie, jak budovat vztah s klientem založený na vzájemném respektu a spolupráci. Účastníci si osvojí metodu tzv. podpůrných rozhovorů, která je jedním z účinných prostředků pro navázání dobrého kontaktu a spolupráce s klientem. Účastníci se naučí identifikovat zdroje a silné stránky klientů a účelně tyto zdroje využívat k motivaci klientů pro řešení problémů a změně. Účastníkům nabídneme možnosti, jak pracovat s problémovým chováním klienta (např. porušováním dohod, překračováním pravidel…), které vede ke konfliktům a brzdí spolupráci.
Kurz je interaktivní, zohledňuje očekávání a potřeby účastníků, pracujeme s příklady a zkušeností účastníků.

Pro koho je výcvik určen?

Výcvik je určen sociálním pracovníkům.

V kurzu se účastníci naučí?

 • Porozumět motivům problémového chování dětí a dospívajících a učit je reagovat způsobem, který jim nabízí efektivnější alternativu, která povede k naplnění citu sounáležitosti.
 • Využívat polostrukturovaný rozhovor jako diagnostický nástroj pro identifikaci cílů nevhodného chování, interpretovat informace a využívat je při práci s klientem.
 • Strategicky reagovat na nehodné chování klienta, aktivně nastavovat spolupráci a vést klienta k náhledu a změně.
 • Navrhovat intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování a využívat je i na úrovni pravidel organizace.
 • Vést podpůrné rozhovory klienty, budovat vztah s klienty a podporovat jejich začlenění do společnosti.
 • Komunikační postupy a nástroje provázení, které zkompetentňují klienty a pomáhají jim zažít úspěch a vytrvat na cestě ke změně.
 • Pracovat s podporou a povzbuzováním jako nástrojem sociálního pracovníka.
 • Podporovat klienty na cestě v hledání řešení a udržení změny.
 • V kurzu účastníci získají tipy na intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování a vedení podpůrných rozhovorů s klienty, které podpoří jejich zdravé fungování ve společnosti. Účastníkům nabídneme možnosti, jak pracovat s problémovým chováním klienta (např. porušováním dohod, překračováním pravidel…), které vede ke konfliktům a brzdí spolupráci.

  V kurzu se zaměřujeme na praktické strategie a postupy adlerovského přístupu při práci s lidmi, které napomáhají získání klienta pro spolupráci, budování jeho vnitřní motivace pro změnu a podporují rozvoj dovedností klienta pro jeho uplatnění ve společnosti.

  Kurz je koncipován jako interaktivní spojený s nácvikem dovedností. V průběhu kurzu pracujeme s konkrétními situacemi z praxe účastníků.

  Témata kurzu:

 • Základní potřeby člověka v oblasti sociálního kontaktu z pohledu individuální psychologie – cit sounáležitosti;
 • Cíle problémového chování v interakčním pojetí – čtyři cíle nevhodného chování (upoutání pozornosti, potřeba moci, potřeba pomstít se a potřeba vyhnutí se neúspěchu);
 • Identifikace cílů problémového chování dětí prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru;
 • Úrovně zvládání a reagování na nevhodného chování (intervenční strategie, preventivní strategie).
 • Objevování zdrojů a silných stránek a vedení podpůrných rozhovorů;
 • Nastavování takových pravidel spolupráce (v rámci individuální práce i v rámci práce se skupinou), kterými lze podporovat míru náhledu klienta na osobní obtíže, podporovat rozvoj kompetencí klienta a vztahu se sociálním pracovníkem;
 • Komunikační techniky, které pomáhají získat klienta ke spolupráci a rozvíjet cit sounáležitosti.

Cena:

Cena výcviku pro jednoho účastníka: 3.200,- Kč bez DPH,  3.872,- Kč včetně 21% DPH.

Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail:*

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

[recaptcha]