Rozvoj motivace a spolupráce

Kurz je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT-40298/2020-4-973.
Kur
z je akreditován u MPSV ČR pod č. A2021/0162-SP.

V kurzu se zaměříme na praktické strategie a postupy, kterými lze podpořit klienty ke spolupráci. Podrobně se budeme věnovat porozumění cílům chování často označovaného jako nevhodné. Prozkoumáme motivy nespolupracujího chování, abychom porozuměli dynamice interakcí. Ukážeme si, jak používat propracovaný systém dotazování, který vede k rychlému porozumění a vhledu a řekneme si jak identifikovat zdroje a silné stránky klientů a jak tyto zdroje využívat pro řešení zaměřené na změnu.

Témata:

· Základní potřeby člověka a zdroje motivace z pohledu individuální psychologie.

· Cíle problémového chování v interakčním pojetí, jejich identifikace a možnosti jejich proměny ve spolupráci.

· Strategie zvládání problémového chování. Intervenční, preventivní a podpůrné techniky pro podporu motivace a spolupráce.

· Komunikační techniky, které pomáhají rozvíjet spolupráci.

· Práce se zdroji a silnými stránkami. Vedení podpůrných rozhovorů. Vytváření motivačních map.

· Prostor pro práci s kazuistikami, sdílení zkušeností a příkladů dobré i špatné praxe.

Naučíte se:

· Porozumět motivům problémového chování klientů a učit je reagovat způsobem, který jim nabízí efektivnější alternativu, která povede k naplnění citu sounáležitosti.

· Využívat polostrukturovaný rozhovor jako diagnostický nástroj pro identifikaci cílů nevhodného chování, interpretovat informace a využívat je při práci s klienty.

· Strategicky reagovat na problémové chování, aktivně nastavovat spolupráci a vést klienty k náhledu a změně.

· Navrhovat intervenční a preventivní strategie pro zvládání problémového chování a využívat je i na úrovni práce se skupinou.

· Vést podpůrné rozhovory, posilovat vztah a atmosféru, podporovat zdravé klima.

· Používat komunikační postupy a nástroje provázení, které zkompetentňují klienty a pomáhají jim zažít úspěch a nastavit proces změny.

· Pracovat s podporou a povzbuzováním.

Rozsah:

16 hodin = 2 vzdělávací dny

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si o nás více: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena:

Cena výcviku pro jednoho účastníka: 3.600,- Kč bez DPH,  4.356,- Kč včetně 21% DPH.

Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Výběr certifikátu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Místo narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:*

  E-mail:*

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  POZNÁMKA

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.