Sebezkušenostní výcvik

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup

Sebezkušenost je pro práci profesionálů nezbytná a doposud opomíjená, přestože je podstatná pro osobní a profesní růst.

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod č.j.: MSMT-504/2018-1-84
Výcvik je akreditován u MPSV ČR: akreditace č. A2019/0100-SP

Základním východiskem výcviku je teorie Individuální psychologie Alfreda Adlera. Při výcviku klademe důraz na sebepoznání – analýzu životního stylu (subjektivní přesvědčení, privátní logika, cíle, metody a zdroje). Ukážeme, jak životní zkušenosti ovlivňují komunikaci, jednání a chování. Prostřednictvím analýzy rané vzpomínky a obrazu původní rodiny porozumíme, co lidem brání vycházet s druhými lidmi i se sebou samotnými. Životní styl profesionála může intervenovat do jeho práce s klientem. Osobní rozvoj přispěje ke kultivaci profesních postojů a komunikačních prostředků, což se odrazí ve zvýšení zvýšení profesionality vaší práce.

Témata výcviku

 • Cesta naslouchání a podpory
  • Podpora fungování skupiny – budování důvěry, bezpečí ve skupině.
  • Cesta porozumění sobě
 • Vnímání sebe sama
  • Koncept životního stylu v individuální psychologii – faktory podílející se na jeho utváření
 • Analýza rodinné konstelace
 • Práce s ranou vzpomínkou
 • Otevírání nových možností
 • Cesta ke změně

Co se v průběhu výcviku naučíte?

Získáte dovednosti, které jsou důležité při práci s lidmi a seznámíte se s metodami, které jsou používané v individuální psychologii. Znalost principů individuální psychologie umožní získat ucelenější teoretický základ psychologické školy. Konkrétně se pak naučíte:

 • Vnímat životní zkušenost skrze pojmy a principy individuální psychologie a získají tak ucelenější teoretický základ této psychologické školy.
 • Reflektovat osobní zkušenost a reflexi využívat k osobnímu i profesnímu růstu.
 • Pracovat se svými zdroji a silnými stránkami.
 • Uvažovat v distinkci: zisky – ztráty, vidět polarity ve svém životě.
 • Získáte motivaci k seberozvoji a realizaci potřebných změn ve svém osobním i profesním životě.
 • Získáte inspiraci pro možnosti změny a seberozvoje.
 • Aktivně využívat možnosti sebepodpory a podpory druhých.

Využití v praxi

Zdokonalením psychosociálních dovedností, které jsou důležité při práci s lidmi, získáte představu o skupinové dynamice a tuto zkušenost můžete následně efektivně využít v přímé práci s klientem. O modelové příklady nebude nouze.

Pro koho je výcvik určen?

Sebezkušenostní výcvik je určen všem profesionálům v pomáhajících profesích.

Inspiraci a dovednosti získané ve výcviku uplatní:

 • psychologové,
 • psychoterapeuti,
 • koučové,
 • sociální pracovníci,
 • pedagogové.

Rozsah:

250 hodin

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Pusťte si záznam z otevřeného webináře, který jsme pro představení Sebezkušenostního výcviku uspořádaly.

Místo konání:

V průběhu roku se setkání konají v Brně a jeho blízkém okolí.
Prázdninové termíny se konají na zámku ve Slatině.

ZAHAJUJEME 6. běh:
(1. setkání) 29.09. – 02.10.2020
(2. setkání) 30.11. – 03.12. 2020
(3. setkání) 01. – 04.02. 2021
(4. setkání) 06. – 09.04. 2021
(5. setkání) 14. – 17.06. 2021
(6. setkání) 02. – 05.08. 2021
(7. setkání) 20. – 23.09. 2021
(8. setkání) 22. – 25.11. 2021
(9. setkání) 25. – 28.01. 2022

Cena:

Cena za celý výcvik je 54.500,- Kč bez DPH, 65.945,- Kč včetně DPH, s možností platby ve třech splátkách.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

  Přihláška na kurz:

  Výběr termínu

  Výběr certifikátu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Místo narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:

  E-mail: *

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:*

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  POZNÁMKA

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.