Sebezkušenostní výcvik

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup

Sebezkušenost je pro práci profesionálů nezbytná a doposud opomíjená, přestože je podstatná pro osobní a profesní růst.

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT-504/2018-1-84
Výcvik je akreditován u MPSV ČR pod č.j. MPSV- 2015/0407-SP

Základním východiskem výcviku je teorie Individuální psychologie Alfreda Adlera. Při výcviku klademe důraz na sebepoznání – analýzu životního stylu (subjektivní přesvědčení, privátní logika, cíle, metody a zdroje). Ukážeme, jak životní zkušenosti ovlivňují komunikaci, jednání a chování. Prostřednictvím analýzy rané vzpomínky a obrazu původní rodiny porozumíme, co lidem brání vycházet s druhými lidmi i se sebou samotnými. Životní styl profesionála může intervenovat do jeho práce s klientem. Osobní rozvoj přispěje ke kultivaci profesních postojů a komunikačních prostředků, což se odrazí ve zvýšení zvýšení profesionality vaší práce.

Témata výcviku

 • Cesta naslouchání a podpory
  • Podpora fungování skupiny – budování důvěry, bezpečí ve skupině.
  • Cesta porozumění sobě
 • Vnímání sebe sama
  • Koncept životního stylu v individuální psychologii – faktory podílející se na jeho utváření
 • Analýza rodinné konstelace
 • Práce s ranou vzpomínkou
 • Otevírání nových možností
 • Cesta ke změně

Co se v průběhu výcviku naučíte?

Získáte dovednosti, které jsou důležité při práci s lidmi a seznámíte se s metodami, které jsou používané v individuální psychologii. Znalost principů individuální psychologie umožní získat ucelenější teoretický základ psychologické školy. Konkrétně se pak naučíte:

 • Vnímat životní zkušenost skrze pojmy a principy individuální psychologie a získají tak ucelenější teoretický základ této psychologické školy.
 • Reflektovat osobní zkušenost a reflexi využívat k osobnímu i profesnímu růstu.
 • Pracovat se svými zdroji a silnými stránkami.
 • Uvažovat v distinkci: zisky – ztráty, vidět polarity ve svém životě.
 • Získáte motivaci k seberozvoji a realizaci potřebných změn ve svém osobním i profesním životě.
 • Získáte inspiraci pro možnosti změny a seberozvoje.
 • Aktivně využívat možnosti sebepodpory a podpory druhých.

Využití v praxi

Zdokonalením psychosociálních dovedností, které jsou důležité při práci s lidmi, získáte představu o skupinové dynamice a tuto zkušenost můžete následně efektivně využít v přímé práci s klientem. O modelové příklady nebude nouze.

Pro koho je výcvik určen?

Sebezkušenostní výcvik je určen všem profesionálům v pomáhajících profesích.

Inspiraci a dovedností získané výcviku uplatní:

 • pedagogové,
 • psychologové,
 • psychoterapeuti,
 • koučové,
 • sociální pracovníci.

Rozsah:

250 hodin

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Místo konání:

V průběhu roku se setkání konají v Univerzitním centru MU ve Šlapanicích.
Prázdninové termíny se konají na zámku ve Slatině.

4. běh:
(6. setkání) 11. – 14. června 2019
(7. setkání) 6. – 9. srpna 2019
(8. setkání) 17. – 20. září 2019

NOVĚ ZAHAJUJEME 5. běh:
(1. setkání) 30. září – 3. října 2019
(2. setkání) 2. – 5. prosince 2019
(3. setkání) 3. – 6. února 2020
(4. setkání) 14. – 17. dubna 2020
(5. setkání) 15. – 18. června 2020
(6. setkání) 10. – 13. srpna 2020
(7. setkání) 21. – 24. září 2020
(8. setkání) 23. – 26. listopadu 2020

Cena:

Cena za celý výcvik je 42.000,- Kč bez DPH, 50.820,- Kč včetně DPH, s možností platby ve třech splátkách.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška na kurz:

Výběr termínu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:*

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

[recaptcha]