Problémové dítě v mateřské škole

Jak porozumět chování dětí v mateřské škole

Akreditovaný program pro učitele mateřských škol a lektory volnočasových aktivit

Kurz je akreditován u MŠMT – Č.j.: MSMT – 16881/2019-1-581

Pojďte společně s námi hledat vodítko k hledání příčin problémového chování u dětí v MŠ nebo ve volnočasových aktivitách.

V kurzu se účastníci naučí vidět za problémovým chováním potřeby dítěte a způsob, jakým se do skupiny vrstevníků začleňuje, jak se prosazuje a zapojuje. Tyto způsoby mají často destruktivní dopad a nevedou přímo k naplnění potřeb dítěte. Nabídneme vám praktické postupy, které pomohou dětem jejich chování ve skupině změnit a umožní jim osvojit si konstruktivní způsoby naplnění svých potřeb takovým způsobem, který buduje jejich sounáležitost ke skupině.

Témata kurzu:

Sebeobraz problémového dítěte:

  • nálepkování jako zdroj modelující sebeobraz dítěte,
  • pozitivní a negativní nálepky,
  • bludný kruh: přesvědčení – emoce – chování, jak zažité iracionální přesvědčení ovlivňuje chování dítěte – nevhodné chování vede ostatní k odmítání dítěte, což podpoří jeho obraz nepřijímaného, neoblíbeného a vede opět k opakování nevhodného chování.

Klíče k porozumění problémovému chování:

  • pozitivní přeznačkování jako způsob hledání zdrojů ke změně,
  • čtyři náhradní cíle nevhodného chování.

Problémové dítě ve skupině – praxe:

  • vztah a podpora jako zdroj k posílení sebehodnocení dítěte
  • pravidla a logické důsledky jako prostředek k budování pocitu zodpovědnosti, samostatnosti a vlastní kompetence,
  • modelové situace, příklady dobré praxe, osobní zkušenosti účastníků.

Rozsah:

8 hodin = 1 vzdělávací den

Lektorka:

Mgr. Eva Kneblová
➡️ přečtěte si více o Evě zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena:

Cena semináře pro jednoho účastníka je 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Výběr certifikátu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Místo narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:*

DIČ.:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

POZNÁMKA

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.