Práce s rodinou v adlerovském duchu

Akreditované vzdělávání pro sociální pracovníky a všem, kdo pracují s rodinami, rodiči nebo pěstouny

Dvoudenní kurz, který je aplikací principů individuální psychologie v rodičovství a při výchově.

Kurz je akreditován u MPSV ČR pod č. A2017/0547-SP.

Kurz je určen pro profesionály pracující s rodinami z řad:

 • sociálních pracovníků,
 • kurátorů pro mládež,
 • pracovníků v oblasti sociální prevence,
 • pracovníků v NRP a dalších.

Kurz je koncipován jako interaktivní vzdělávání spojené s nácvikem dovedností. Zaměřujeme se zejména na porozumění výchovným stylům a jejich důsledkům pro vývoj dítěte a vztahů v rodině a na proces povzbuzování při práci s rodinou prostřednictvím pochopení chybných přesvědčení rodiče a rodičovských postojů, které brání změně v rámci rodinného systému. Naučíme se pracovat s interpretacemi rodinného systému v duchu adlerovského přístupu, které jsou východisky pro posouzení dalších možností pro práci s rodinou, případně pro sanaci rodiny prostřednictvím funkčních postupů (např. podpora a dodávání odvahy, preventivní strategie).

Témata, na která se ve výcviku zaměřujeme:

 • Nesprávná a mylná osobní přesvědčení ovlivňující rodičovské postoje, interpretace základních omylů a chyb.
 • Jak formou rozhovoru oslovovat mylná rodičovská přesvědčení a konfrontovat je se zdravým rozumem.
 • Výchovné styly v rodině a jejich důsledky pro vývoj dítěte a vztahy v rodině, možnosti, jak
 • ovlivnit výchovný styl v rodině.
 • Základní principy rodičovství založené na demokratickém výchovném stylu.
 • Podpora a povzbuzování – techniky používání podpory a pochvaly.

V kurzu představíme způsoby, jak lze klienty podpořit v rozvoji rodičovských kompetencí (např. jak nabízet spolupráci v oblastech, které jsou překážkou dobré péče o děti, jak vést rodiče a pečující osoby k reflexi rodičovských postojů a jak budovat motivaci ke změně těchto postojů, jak podpořit rodiče a pečující osoby ke zkvalitnění rodičovské péče v každodenním životě). Účastníci si vyzkouší, jak lze v rozhovoru rozpoznat potřeby rodičů a dětí, jak rodiče ukotvit v rodičovské roli, jak jim nabídnout prostředky ke zlepšení jejich vztahu s dětmi a podpořit je ke změně.
Teoretický základ kurzu je postaven na principech individuální psychologie Alfreda Adlera. Ústředními tématy, se kterými budeme pracovat, jsou budování pocitu sounáležitosti v rodině, význam podporujícího přístupu ve výchově a práce s rodičovskými přesvědčeními.

V průběhu vzdělávacího programu se účastnící naučí:

 • prohlubovat náhled rodiče či pečující osoby na rodičovské postoje a z nich vyplývající kvalitu rodičovské péče;
 • budovat vnitřní motivaci rodičů a pečujících osob ke změně rodičovských postojů (vyplývající z porozumění potřeb rodičů a dětí);
 • zprostředkovat rodičům porozumění pro motivy nevhodného chování dětí a učit je reagovat způsobem, který nabízí dětem vhodnější alternativu;
 • využívat poznatky adleriánského přístupu pro strategické provázení rodičů a pečujících osob procesem změny postojů a péče;
 • osvojit si komunikační postupy a nástroje provázení, které rodiče či pečující osoby zkompetentňují, podporují je v jejich roli a pomáhají jim zažít úspěch a vytrvat.

Rozsah:

16 hodin = 2 vzdělávací dny

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena

Cena výcviku pro jednoho účastníka: 3.200,- Kč bez DPH,  3.872,- Kč včetně 21% DPH.

Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Výběr certifikátu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Místo narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail:*

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:*

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

POZNÁMKA

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.