Komunikace s rodiči

Akreditovaný program MŠMT pro učitele mateřských škol a lektory volnočasových aktivit

Kurz je akreditován u MŠMT – Č.j.: MSMT – 16881/2019-1-581

Pro koho je výcvik určen?

Kurz Komunikace s rodiči pro ty, kteří hledají způsob, jak lépe spolupracovat s rodiči, jak přizvat  rodiče k řešení obtížných nebo citlivých situací týkajících se chování dítěte v mateřské škole nebo kroužku.

Co se v průběhu výcviku naučíte?

Prakticky zaměřený kurz nabízí výčet a trénink možných komunikačních postupů užitečných pro práci s rodiči. Pracujeme s modelovými situacemi, prožitkovými a seberozvíjejícími technikami.

Témata kurzu

Spolupracující atmosféra jako základ efektivní komunikace:

  • komunikační prostředky a jejich souvislost se stylem vedení (rizika příliš direktivního nebo naopak permisivního přístupu), reflexe osobního komunikačního stylu,
  • faktory podílející se na vytváření pozitivního vztahu mezi rodičem a mateřskou školou, rodič jako partner při řešení problému.

Rozhovor jako nástroj k získání spolupráce:

  • komunikační modely, komunikační bloky – proč si někdy nerozumíme,
  • já sdělení, vstřícné naslouchání, jazyk podpory.

Efektivní komunikace jako prostředek při řešení problémových situací:

  • sdělování citlivého obsahu
  • strategie řešení problému – stanovení cíle, společné hledání způsobů řešení problému, dohoda, ověření v praxi,
  • faktory narušující splavné řešení problémů.

Využití v praxi:

  • modelové situace s využitím osobních kazuistik účastníků,
  • příklady dobré praxe.

Délka kurzu:

8 hodin = 1 vzdělávací den

Lektorka:

Mgr. Eva Kneblová
➡️ přečtěte si více o Evě zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena:

Cena kurzu pro jednoho účastníka je 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Výběr certifikátu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Místo narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

POZNÁMKA

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.