Seminář Anamnestický rozhovor v poradenské praxi

Jak využít anamnestický rozhovor nejen jako nástroj k získání vstupních informací

Kurz je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT – 13663/2017-1-639
Kurz je akreditován u MPSV ČR pod č. A2018/0469-SP

Seminář je určen pro poradenské psychology, kteří chtějí při práci s klienty využít anamnestický rozhovor nejen jako nástroj k získání vstupních informací. Kurz vychází z teoretického konceptu adlerovské psychologie a jeho přístupu pro práci s klienty.

Představíme strukturu anamnestického dotazování a způsob, jak informace poskytnuté klientem využít jako diagnostický a interpretační nástroj. Anamnestický rozhovor je i možnost jak navázat důvěrný a bezpečný vztah s klientem a je proto důležité vystavět způsob dotazování v souladu s podpůrnými komunikačními prostředky.

Seminář je koncipován prakticky, účastníci získají rozhovorové schéma a anamnestický inventář, který jim pomůže získané informace aplikovat do vlastní poradenské praxe.

Témata semináře:

Jak vstupní informace pomáhají porozumět situaci

 • Východiska adleriánského přístupu pro práci s klienty
 • Základní cíle vstupního rozhovoru v adleriánském přístupu
 • Poradce jako facilitátor tvořivého procesu na cestě k řešení problému

Anamnestický rozhovor jak nástroj budování atmosféry důvěry a spolupráce s klientem

 • Specifika vedení vstupního rozhovoru s dospělým a dítětem, průběh rozhovoru, možnosti a limity vstupního rozhovoru
 • Témata a oblasti anamnestického rozhovoru a jejich vztah k teoretickému konceptu individuální psychologie

Otázky směřující k porozumění životní situaci klienta

 • Východiska: člověk je více než problém, potřebujeme člověka nejdřív poznat, než se soustředíme na jeho problém.
 • Otázky umožňující porozumět klíčovým aspektům životní zkušenosti, které ovlivňují lidské směřování a tedy i způsob nakládání s životními výzvami a problémy:
  • Rodinné role
  • Rodinná atmosféra
  • Rodinné hodnoty
  • Specifické vlivy (etnicita, sociální a ekonomický status atd.)
  • Rodinná konstelace (pořadí narození)
  • Omezení a příležitosti prostředí

Interpretace a shrnutí vstupních informací

 • Způsob zpracování informací podle interpretačních klíčů
  • sebeobraz
  • vnímání možností a limitů
  • ideál
  • vztah přesvědčení k současné situaci a problému
 • Východiska pro další práci s klientem

Využití v praxi

 •  Prezentace kazuistik z praxe
 • Demonstrace rozhovoru – názorná ukázka vedení rozhovoru a jeho rozbor
 •  Závěr a zpětné vazby účastníků         

Účastníci se naučí:

 • Využívat a zpracovávat anamnestické údaje za účelem lepšího porozumění životní dynamice klienta v duchu adleriánských postupů.
 • Používat a volit otázky v rámci nabízené metodiky, které směřují k odkrytí klíčových aspektů jedinečné životní zkušenosti.
 • Vnímat kontext životní zkušenosti v širší perspektivě.
 • Naučí se pracovat v interpretačním rámci zmiňované psychologické školy.

Rozsah:

8 hodin = 1 vzdělávací den

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena za seminář

Cena semináře pro jednoho účastníka je 1.600,- Kč bez DPH, 1.936,- Kč včetně 21% DPH.

Poskytujeme slevu 10% pro zájemce o absolvování celého cyklu seminářů.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Výběr certifikátu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Místo narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:*

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

POZNÁMKA

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

[recaptcha]