Encouragement – výcvik v dodávání odvahy

Encouragement – přístup i nástroj v pomáhajících profesích

Kurz je akreditován u MŠMT ČR pod Č.j. MSMT-504/2018-1-84
Kurz je akreditován u MPSV ČR pod č.j. MPSV- 2015/0408-SP

Dodávání odvahy je nejen nástrojem v pomáhajících profesích, ale zejména postojem a přístupem profesionála. V průběhu práce s klientem se zaměřujeme na zdroje, které jsou pro nalezení odvahy klíčové. Dodávání odvahy je proces, který aktivizuje a motivuje ke změnám. Lidé zbaveni odvahy se soustředí na potlačení pocitů méněcennosti, že jim nezbývá energie na nic jiného. Potřebují povzbuzení, potřebují ukázat, že mohou mít své místo ve světě, že patří, i když chybují. Úkolem pomáhajícího pracovníka je pomoc tuto sílu objevit a motivovat k realizaci řešení.

Témata výcviku

  • Encouragement – orientace v základních pojmech
   • Koncept dodávání odvahy jako specifický fenomén aderovského přístupu. Rozdíl mezi podporou, oceněním, pochvalou.
  • Cyklus odvahy
   • Mechanismus pohybu od pocitu mínus k pocitu plus. Raná zkušenost a strategie, které lidé používají k překonání pocitu méněcennosti.
   • Příklady z praxe – kazuistiky a příklady dobré praxe.
   • Ukázky aplikace podpůrného přístupy, řešení modelových situací ve skupinách.
  • Postoje a přesvědčení, které zbavují odvahy – sebezkušenostní část
   • Identifikace vlastních a klientových postojů, přesvědčení a chování, které zbavují odvahy.
   • Vhled, identifikace limitů a umění rozkrývat zdroje.
   • Sebeposuzovací inventář
  • Postoje a přesvědčení, které zbavují odvahy – metodická (nácviková) část
   • Jak zprostředkovat klientovi vhled, způsoby zpětné vazby a konfrontace s mylnými přesvědčeními, hledání zdrojů.
   • Demonstrace ukázky rozhovoru a její rozbor.
   • Příklady z praxe – kazuistiky a příklady dobré praxe.
   • Ukázky aplikace podpůrného přístupu, řešení modelových situací.
  • Dodávání odvahy v perspektivě životních úkolů aneb klíčové kompetence očima individuální psychologie
   • Koncept životních úkolů, dodávání odvahy a zkompetentňování žáků, učitelů či dalších účastníků vzdělávacího procesu.
   • Životní úkoly – odvaha v lásce (intimní a blízké vztahy), sociální vztahy (přátelství, péče o druhé, respekt) a práci (pravidelná činnost, díky které přispíváme sobě i druhým).
  • Strategie naplňování životních úkolů – sebezkušenostní část
   • Identifikace copingových strategií.
  • Reinterpretace, reorientace, podpora realizace změny
  • Vedení podpůrných rozhovorů
  • Metody a techniky dodávání odvahy

Co se v průběhu výcviku naučíte?

Dodávání odvahy (encouragement) je proces, kterým povzbuzujeme klienty. Podle adleriánů odvaha znamená ochotu riskovat a jít dál navzdory obtížím. Jinými slovy je to odpověď na obtíže, nebezpečí, strach. Mít odvahu znamená nebát se potkat s výzvami a požadavky života a reagovat na ně. Je to součást tvořivé síly a vůle člověka vzdorovat osudu a nepřízni. Výcvik  obsahuje sebezkušenostní část, kde:

 • porozumíte významu procesu dodávání odvahy,
 • v reflexi vlastní zkušenosti se zaměříte na postoje a přesvědčení, které zbavují odvahy,
 • dostanete prostor objevit svoje zdroje a silné stránky.

Metodická část výcviku:

 • seznámíte se s technikami a metodami dodávání odvahy,
 • naučíte se používat nástroje pro podporu růstu a rozvoje klientů, které vedou k posílení pocitu sounáležitosti a jejich zdravého fungování ve skupině, ale i v širším společenském kontextu.

Využití v praxi

Porozumění postojům, které berou odvahu (se zaměřením na práci s klienty) s cílem orientovat se na schopnosti zvládat životní situace využijete k identifikaci chybných postojů pro práci se sebou, pro osobní růst. Zejména  vám usnadní identifikaci chybných postojů při práci s klientem. Umění pracovat se zdroji a silnými stránkami klienta a využívat je, přispívá k jeho aktivizaci a orientaci ke změně. Páce s klientem v partnerském a respektujícím nastavení, vede k podpoře spolupráce a pozitivní atmosféry ve skupině.

Pro koho je výcvik určen?

Výcvik je určen všem pedagogům a lidem v pomáhajících profesích, včetně psychologů a koučů.

Inspiraci a dovedností získané výcviku uplatní:

 • psychologové,
 • psychoterapeuti,
 • koučové,
 • pedagogové,
 • sociální pracovníci.

Rozsah:

48 hodin = 6 výcvikových dní

Lektorky:

Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena:

Cena výcviku pro jednoho účastníka v České republice: 9.600,- Kč bez DPH, 11.616,- Kč včetně 21% DPH.

Cena výcviku pro jednoho účastníka na Slovensku: 380,- €

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška k výcviku:

Výběr termínu

Výběr certifikátu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Místo narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:

E-mail:*

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ: *

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

POZNÁMKA

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

[recaptcha]