Edukativní rodičovská terapie – pokročilé dovednosti

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT- 10983/2016-1-297
Výcvik je akreditován u MPSV ČR pod č.j. A2017/0549-SP

Na základě ohlasů účastníků a zkušeností, které jsme získali během 6 let realizace 50 hodinové podoby výcviku v Edukativní rodičovské terapii otevíráme 250 hodinovou verzi. Kromě rozšířené sebezkušenostní části (120 hodin) bude prostor i na metodickou podporu (50 hodin), trénink dovedností (50 hodin) a teoretické zakotvení (30 hodin).

Výcvik je určen pro profesionály pracující s rodinami, dětmi a dospívajícími. Edukativní rodičovská terapie se zaměřuje na rozvoj rodičovských kompetencí a budování funkčních vztahů mezi rodiči a dětmi prostřednictvím porozumění vlastním rodičovským přesvědčením a reflexi rodičovského stylu.

Edukativní rodičovskou terapii lze využít:

 • v oblasti náhradní rodinné péče (vzdělávání pěstounů, příprava náhradních rodičů, jejich provázení atd.),
 • při řešení výchovných problémů dětí, při práci s rozvádějícími se rodiči,
 • sanaci a aktivizaci rodiny pro vedení rozvojové rodičovské skupiny,
 • pro rodiče, kteří řeší závažnější výchovné problémy dětí,
 • pro rozvádějící se rodiče, kteří chtějí zmírnit dopady rozvodové situace v rodině na fungování dětí,
 • pro skupinovou i individuální terapii pro rodiče,
 • pro rozvojové rodičovské skupiny,
 • prvky přístupu ve své práci mohou uplatnit výchovní poradci, metodici prevence a učitelé.

Témata výcviku

 • Principy individuální psychologie a jejich využiti v edukativní rodičovské terapii
 • Rodinná konstelace – vliv na utváření osobnosti (systém vztahů v rodině, způsoby analýzy rodinné konstelace a interpretace pozice v rodině)
 • Výchovné styly v rodině: Co se dětí učí, když pozorují život v rodině?
 • Rodičovská přesvědčení, jak je identifikovat a jak rodičovská přesvědčení ovlivňují výchovné postoje a přístupy rodičů k výchově. Způsoby a metody rozpoznání klíčových přesvědčení a jejich reformulace.
 • Reflexe raných vzpomínek jako systematická cesta k proměně přesvědčení.
 • Dynamika problémového chování dětí v rodině a ve skupině. Dreikursova teorie čtyř cílů problémového chování, interakční pojetí. Diagnosticko – intervenční interview. Možnosti zvládání problémového chování.
 • Jak provázet rodiče – témata pro práci s rodiči:
  • emoce a jejich zvládání
  • dodávání odvahy, podpora a povzbuzování v rodině (encouragement)
  • vedení dětí k odpovědnosti a uplatňování přirozených a logických důsledků
  • Komunikace v rodině
  • Řešení problémových situací v rodině.

Co se v průběhu výcviku naučíte?

Účastníci se naučí, jak pracovat s rodiči v rámci individuální práce, získají metodiku pro vedení rodičovských skupin, které jsou zaměřeny na rozvoj rodičovských kompetenci. Tyto skupiny lze využívat i v rámci vzdělávání a podpory pěstounů. Konkrétně se naučí:

 • využívat poznatky adleriánského přístupu pro strategické provázení rodičů a pečujících osob procesem změny postojů a péče,
 • prohlubovat náhled rodiče či pečující osoby na rodičovské postoje a z nich vyplývající kvalitu rodičovské péče,
 • budovat vnitřní motivaci rodičů a pečujících osob ke změně rodičovských postojů
 • zprostředkovat rodičům porozumění pro motivy nevhodného chování dětí a učit je reagovat způsobem, který nabízí dětem vhodnější alternativu;
 • používat nástroje pro podporu růstu a rozvoje klientů, které vedou k posílení pocitu sounáležitosti a jejich zdravého fungování v rodině, ale i v širším společenském kontextu.

Využití v praxi

Zdokonalením psychosociálních dovedností, které jsou důležité při práci s lidmi, získáte představu o skupinové dynamice a tuto zkušenost můžete následně efektivně využít v přímé práci s klientem.
Pro koho je výcvik určen?
Sebezkušenostní výcvik je určen všem profesionálům v pomáhajících profesích.

Inspiraci a dovedností získané výcviku uplatní:
• pedagogové,
• psychologové,
• psychoterapeuti,
• koučové,
• sociální pracovníci
• rodiče a pěstouni.

Rozsah:

250 hodin

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Cena:

Cena za celý výcvik je 42.000,- Kč bez DPH, 50.820,- Kč včetně DPH, s možností platby ve třech splátkách.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:*

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

[recaptcha]