Edukativní rodičovská terapie – pokročilé dovednosti

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT – 1632/2019-1-79
Výcvik je akreditován u MPSV ČR pod č.j. A2017/0549-SP

Na co je výcvik zaměřen:

Výcvik je určen pro profesionály, kteří pracující s jednotlivci nebo skupinami, nejen s rodinami, dětmi, dospívajícími, ale se všemi klienty, jejichž obtíže souvisejí s přesvědčeními a vzorci, které se formovaly v primární rodině a mohou být překážkou pro fungování ve vztazích a společenství, případně brání naplňovat důležité životní úkoly. Vzdělávání je koncipováno jako trénink v metodě individuální psychologie a účastníci získají teoretický základ, metodickou podporu a trénink. Metody si účastníci na sobě zažijí a budou pro učení a trénink čerpat ze své sebezkušenosti.

Pro koho je výcvik určen:

Výcvik je určen pro profesionály, kteří pracují s klienty v nejrůznějších kontextech:

 • pro klienty, kteří řeší nepříznivou životní situaci, přejí si změnu, ale díky naučeným schématům a vzorcům chování se nemohou posunout dál.
 • pro rozvádějící se rodiče, kteří chtějí zmírnit dopady rozvodové situace v rodině na fungování dětí,
 • v oblasti náhradní rodinné péče (vzdělávání pěstounů, příprava náhradních rodičů, jejich provázení atd.),
 • pro sanaci a aktivizaci rodiny pro vedení rozvojové rodičovské skupiny,
 • pro rodiče, kteří řeší závažnější výchovné problémy dětí,
 • v individuální nebo skupinové práci

Témata výcviku:

Principy individuální psychologie a jejich využiti v edukativní rodičovské terapii

Principy IP – holistický princip, teleologický princip, pocit sounáležitosti, životní styl a faktory podílející se na jeho utváření, rodinná konstelace, životní úkoly. Metody individuální psychologie (specifické a nespecifické).

Fáze terapie (budování vztahu, porozumění, vhled, reorientace, motivace ke změně, podpora změny).
Využití anamnestických údajů pro pozdější analýzu životního stylu, anamnestické dotazování, systém vztahů v rodině. Rodinné hodnoty, atmosféra v rodině, sourozenecké pořadí, role v rodině, výchovný styl atd. Jak provázet k porozumění a vhledu.
Provázení klienta v úvodních fázích setkání, navazování vztahu, využití informací pro interpretaci a analýzu životního stylu.Trénink vedení rozhovoru.

Systém vztahů v rodině, rodinná konstelace – vliv na utváření osobnosti

Systém vztahů v rodině, rodinná konstelace, pořadí narození – vliv na utváření osobnosti, osobnost člověka a životní styl, manifestace životního stylu.
Způsoby analýzy rodinné konstelace a interpretace jedinečné pozice v rodině. Výchovné styly v rodině: Co se dětí učí, když pozorují život v rodině? Důsledky pro vývoj dítěte a vztahy v rodině.
Trénink ve vedení rozhovoru. Videoanalýza, rané fáze terapie a budování vztahu.

Analýza životního stylu prostřednictvím rané vzpomínky

Práce s ranou vzpomínkou a životním stylem, raná vzpomínka jako projektivní materiál a metafora života. Aspekty životního stylu (percepce sebe, percepce druhých, vnímání světa, privátní logika, osobní cíle). Způsoby získávání raných vzpomínek (polostrukturované interview, aktivní imaginace) a jejich interpretace. Reflexe raných vzpomínek jako systematická cesta k proměně současných postojů a chování.

Administrace a analýza raných vzpomínek ve skupinách, nácvik techniky, reflexe ve skupině.
Videoanalýza, anamnestické dotazování na rozkrývání systému vztahů v rodině a analýzu rodinné konstelace.
Rekonstrukce subjektivních přesvědčení a privátní logiky prostřednictvím raných vzpomínek
Práce s ranou vzpomínkou, porozumění privátní logice, hledání analogií v současném životě, formulace životního stylu, konfrontace klienta s jeho chybnými přesvědčeními jako předpoklad pro práci na změně.
Postup rekonstrukce rané vzpomínky, ekologická kontrola, práce s kotvou a podpora změny.
Ukázky vedení rozhovorů, příklady dobré praxe.
Nácvik metody ve skupinách, sdílení sebezkušenosti a východiska pro praxi.
Reformulace subjektivních přesvědčení a motivace ke změně – metody pro krátkou terapii
Francis Walton, The most memorable observation: technika pro rychlý vhled a oslovení zdrojů rodičovských přesvědčení. Nácvik techniky ve skupinách, reflexe.
Privátní logika jako součást životního stylu, jak privátní logika ovlivňuje výchovné postoje a přístupy rodičů k výchově.
Utváření rodičovských přesvědčení a výchovných postupů. Jak identifikovat rodičovská přesvědčení a jak klienta konfrontovat s chybným přesvědčením.
Nácvik vedení rozhovoru vedoucí k porozumění privátní logice.
Reformulace subjektivních přesvědčení.

Encouragement – podpora změny – dodávání odvahy, podpora a povzbuzování klienta

Představení konceptu dodávání odvahy (encouragement) v individuální psychologii, dodávání odvahy jako metoda, proces i postoj terapeuta.
Identifikace postojů zbavující odvahy, aplikace do rodičovství, výchovy, ostatních oblastí života. Podporující a nepodporující přístup ve vztazích, ve výchově.
Jak koncept podpory využít pro edukaci klientů, možnosti podpory rodičů v průběhu. Vedení podpůrného rozhovoru.
Využití raného materiálu pro hledání silných stránek, zdrojů a výzev.

Jak na konzultace výchovných problémů

Dreikursova teorie problémového chování – čtyři cíle problémového chování, dynamika vztahů. Komplemetarita chování rodiče a dítěte.
Diagnosticko – intervenční interview, použití v různých kontextech (terapie, poradenství, školní poradenství). Zařazení specifických témat pro rodičovské skupiny – uplatňování přirozených a logických důsledků, rodič v roli kouče a průvodce, uplatňování přirozených a logických důsledků, transgenerační vzorce, komunikace v rodině, příslušnost problému).
Možnosti reagování v rovině intervence, prevence a podpory. Nácvik vedení rozhovoru ve skupině, sdílení.

Využití principů individuální psychologie pro proces motivace ke změně

Proces a fáze změny, přpravenost ke změně, hledání nových možností a motivace ke změně. Postoje, které brání změně, reformulace přesvědčení. Metody, techniky, trénink rozhovoru. Reflexe procesu práce s klientem, timing změny.
Cvičení ve skupinách, sdílení sebezkušenosti.

Supervize a kazuistiky v kontextu individuální psychologie

Supervize případů v individuální psychologii, integrace poznatků a zkušeností. Účastníci předloží případovou studii, kde prokážou schopnost práce s klientem v kontextu principů individuální psychologie.
Zhodnocení přínosu témat kurzu pro rozvoj kompetencí účastníků. Vzájemná oponentura závěrečných kazuistických prací účastníků, diskuze, další náměty pro práci v klinické i poradenské praxi.

Co se v průběhu výcviku naučíte:

 • Pracovat s metodami sloužícími k porozumění a identifikaci chybných přesvědčení,
 • porozumět a interpretovat životní styl,
 • konfrontovat klienta s chybnými aspekty jeho přesvědčení podpůrným způsobem,
 • jít v rozhovoru krok za krokem, orientovat se na klienta, nechat se jím vést,
 • reflektovat vlastní přesvědčení, které mohou intervenovat do práce s klienty,
 • rozlišovat mezi krátkou intervencí a terapeutickým procesem (použít v těchto kontextech vhodné metody),
 • vést rozhovor v různých kontextech,
 • podporovat a motivovat.

Rozsah:

250 hodin

V nabídce máme také 6denní verzi výcviku Edukativní rodičovská terapie – vyberte si ten, který Vám vyhovuje nejlépe. Pokud si nejste jisti, kontaktujte nás, rádi s výběrem poradíme.

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si o nás více: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Pusťte si záznam z otevřeného webináře, který jsme pro představení výcviku Edukativní rodičovská terapie 250 hodin pořádaly.

Místo konání:

Již se můžete přihlašovat na nový termín zahájení od 5.10.2020 do Brna nebo od 19.11.2020 do Ústí nad Labem.

ZAHAJUJEME 4. běh V BRNĚ:
(1. setkání) 05. – 08.10.2020
(2. setkání) 08. – 10.12.2020
(3. setkání) 26. – 28.01.2021
(4. setkání) 09. – 11.03.2021
(5. setkání) 11. – 13.05.2021
(6. setkání) 13. – 15.07.2021
(7. setkání) 07. – 09.09.2021
(8. setkání) 09. – 11.11.2021
(9. setkání) 11. – 14.01.2022

NOVĚ ZAHAJUJEME VÝCVIK V ÚSTÍ NAD LABEM:
(1.setkání) 21. – 23.01.2021
(2.setkání) 18. – 20.03.2021
(3.setkání) 20. – 22.05.2021
(4.setkání) 29. – 31.07.2021
(5.setkání) 16. – 18.09.2021
(6.setkání) 18. – 20.11.2021
(7.setkání) 20. – 22.01.2022
(8.setkání) 17. – 19.03.2022
(9.setkání) 19. – 21.05.2022

Cena:

Cena za celý výcvik v Brně je 54.500,- Kč bez DPH, 65.945,- Kč včetně DPH, s možností platby ve třech splátkách.
Cena za celý výcvik v Ústí nad Labem je 54.500,- Kč bez DPH, 65.945,- Kč včetně DPH, s možností platby ve třech splátkách.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Výběr certifikátu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Místo narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:*

  E-mail: *

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:*

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  POZNÁMKA

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.