Trénink ve vedení rozhovoru

Výcvik  v pokročilých dovednostech vedení rozhovoru

Rozhovor je cesta ke změně

Výcvik je akreditován u MPSV ČR pod č. A2017/0545-SP
Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod č. MSMT-14528/2018-1-522

Podrobnosti o výcviku

Trénink ve vedení rozhovoru je intenzivní a prakticky zaměřený výcvik v pokročilých dovednostech vedení rozhovoru, kde se naučíte, jak v rozhovoru klientovi porozumět a poskytnout zpětnou vazbu, jak ho motivovat ke změně a hledání realistických řešení. Naučíte se pracovat s otázkami a používat je jako nástroj k aktivizaci klienta. Získáte dovednosti, které Vám při vedení rozhovoru umožní jasně směřovat k cíli a vidět tak výsledky své práce. Zvýšíte tak pocit svojí účinnosti a užitečnosti při práci s klienty.

Témata výcviku:

 • uspořádání a struktura rozhovoru;
 • navázání kontaktu a budování vztahu, podpora spolupráce;
 • zacílenost a směřování v rozhovoru;
 • Sokratovské dotazování jako respektující přístup, který podněcuje, motivuje a umožňuje klientovi stát se aktivním v procesu spolupráce.
 • práce s metaforou a její využití v rozhovoru;
 • motivace klienta ke změně, hledání řešení a podpora změny;
 • zvládání obtížných situací v rozhovoru.

Co se v průběhu výcviku naučíte?

 • Budovat vztah a podporovat spolupráci s klientem.
 • Strukturovat rozhovor, aby směřoval od porozumění situaci k hledání řešení a podpoře jejich realizace.
 • Používat otázky k aktivizaci klienta.
 • Reflektovat v rozhovoru.
 • Motivovat klienta ke změně.
 • Podporovat klienta k hledání funkčních řešení.
 • Reflektovat průběh rozhovoru a využívat vlastní zdroje k efektivní práci s klientem.
 • Reagovat v obtížných situacích.

Pro koho je výcvik určen?

Výcvik je určen pro profesionály pracující s lidmi v kontextu poradenství, rozvoje, popřípadě vzdělávání.

Inspiraci a dovednosti získané při výcviku uplatní:

 • psychologové,
 • psychoterapeuti,
 • koučové,
 • sociální pracovníci,
 • personalisté.

Délka výcviku:

48 hodin = 6 dní. Výcvik je realizován v rámci dvou na sebe navazujících třídenních setkání.

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.
➡️ přečtěte si více o nás zde: https://www.mansio.cz/nas-tym/

Místo konání:

Mansio v.o.s., Třída Kpt. Jaroše 19, Brno

Cena výcviku:

Cena výcviku pro jednoho účastníka: 10.800,- Kč bez DPH, 13.068,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Supervize pro zájemce:

Pro zájemce nabízíme rozbor videoukázky a individuální zpětnou vazbu na jejich vedení rozhovoru. Zájemci pořídí videozáznam vedení rozhovoru s klientem. Lektorky kurzu zájemcům zpracují podrobnou zpětnou vazbu, kterou zájemci obdrží v písemné formě i v rámci 50 min konzultace.

Doplatek za supervizi: 4.000,- Kč bez DPH. 4.840,- Kč včetně 21% DPH.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Výběr certifikátu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Místo narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:

  E-mail:*

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  POZNÁMKA

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.