Choreografie rozhovoru

Rozhovor je cesta ke změně

Výcvik  v pokročilých dovednostech vedení rozhovoru

Výcvik je akreditován u MPSV ČR pod č. A2017/0545-SP
Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod č. MSMT-14528/2018-522

Podrobnosti o výcviku

Choreografie rozhovoru je intenzivní a prakticky zaměřený výcvik v dovednostech vedení rozhovoru, kde se naučíte, jak v rozhovoru klientovi porozumět a poskytnout zpětnou vazbu, jak ho motivovat ke změně a hledání realistických řešení. Naučíte se pracovat s otázkami a používat je jako nástroj k aktivizaci klienta. Získáte dovednosti, které Vám při vedení rozhovoru umožní jasně směřovat k cíli a vidět tak výsledky své práce. Zvýšíte tak pocit svojí účinnosti a užitečnosti při práci s klienty.

Témata výcviku:

 • uspořádání a struktura rozhovoru;
 • navázání kontaktu a budování vztahu, podpora spolupráce;
 • zacílenost a směřování v rozhovoru;
 • Sokratovské dotazování jako respektující přístup, který podněcuje, motivuje a umožňuje klientovi stát se aktivním v procesu spolupráce.
 • práce s metaforou a její využití v rozhovoru;
 • motivace klienta ke změně, hledání řešení a podpora změny;
 • zvládání obtížných situací v rozhovoru.

Co se v průběhu výcviku naučíte?

 • Budovat vztah a podporovat spolupráci s klientem.
 • Strukturovat rozhovor, aby směřoval od porozumění situaci k hledání řešení a podpoře jejich realizace.
 • Používat otázky k aktivizaci klienta.
 • Reflektovat v rozhovoru.
 • Motivovat klienta ke změně.
 • Podporovat klienta k hledání funkčních řešení.
 • Reflektovat průběh rozhovoru a využívat vlastní zdroje k efektivní práci s klientem.
 • Reagovat v obtížných situacích.

Délka výcviku:

48 hodin = 6 dní. Je realizován v rámci tří na sebe navazujících dvoudenních setkání.

Pro koho je výcvik určen?

Výcvik je určen pro profesionály pracující s lidmi v kontextu poradenství, rozvoje, popřípadě vzdělávání.

Inspiraci a dovedností získané výcviku uplatní:

 • psychologové,
 • psychoterapeuti,
 • koučové,
 • sociální pracovníci,
 • personalisté.

(kurz je realizován ve třech navazujících částech).

Lektorky:

PhDr. Miroslava Štěpánková, Ph.D.
Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D.

Cena výcviku:

Cena výcviku pro jednoho účastníka: 9.600,- Kč bez DPH, 11.616,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Supervize pro zájemce:

Pro zájemce nabízíme rozbor videoukázky a individuální zpětnou vazbu na jejich vedení rozhovoru. Zájemci pořídí videozáznam vedení rozhovoru s klientem. Lektorky kurzu zájemcům zpracují podrobnou zpětnou vazbu, kterou zájemci obdrží v písemné formě i v rámci 50 min konzultace.

Doplatek za supervizi: 4.000,- Kč bez DPH. 4.840,- Kč včetně 21% DPH.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Výběr certifikátu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:

E-mail:*

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.

[recaptcha]