Analýza životního stylu prostřednictvím rané vzpomínky

Výcvik je akreditován u MŠMT ČR pod Č.j.: MSMT – 33201/2018-1-921

Podrobnosti o výcviku

Analýza rané vzpomínky je metoda využívaná zejména v terapii, ale také v psychologickém poradenství a koučování. Slouží jako prostředek k porozumění jedinečnému způsobu fungování člověka ve světě vztahů, odkrývání jeho potenciálu a silných stránek. Rané vzpomínky jsou ohraničené události, které si člověk vybavuje z období dětství. Vzpomínky fungují jako projekční plátno a poskytují informace o tom, jakým způsobem člověk vnímá události svého života, jaký jim přikládá význam a jaká přesvědčení si vytváří o sobě, druhých a životě. Rané vzpomínky odráží hodnotový systém člověka, jeho očekávání a přání.

Analýza rané vzpomínky umožňuje odhalit schémata uvažování a chování v situacích, do kterých se klienti opakované dostávají a jež jim v životě způsobují obtíže anebo ztěžují rozvoj a posun vpřed. Analýza rané vzpomínky umožňuje identifikovat osobní cíle klientů a metody, které využívají k naplňování těchto cílů. Práce s analýzou rané vzpomínky umožňuje motivovat klienty ke změně a hledání řešení.

Analýza rané vzpomínky jako diagnostická a terapeutická metoda je kompatibilní s dalšími psychologickými školami a psychoterapeutickými systémy.

Témata výcviku:

 • vztahový rámec mezi klientem a terapeutem, který umožňuje práci s ranou vzpomínkou,
 • koncept životního stylu v individuální psychologii – faktory podílející se na jeho utváření, jak se životní styl promítá do rané vzpomínky,
 • aspekty raných vzpomínek (percepce sebe, percepce druhých, vnímání světa, metody, cíle, zdroje),
 • způsoby získávání raných vzpomínek (rodinné album, imaginace, kresba, psaní, vyprávění),
 • interpretace raných vzpomínek (symboly, metafory, kontext, obsah, gender, pohyb, emoce atd.),
 • možnosti analýzy a reinterpretace životního stylu, fáze reorientace a posílení a podpora zdrojů,
 • reflexe raných vzpomínek jako systematická cesta k proměně současných postojů a chování,
 • využití rané vzpomínky pro hodnocení postupu a změn v průběhu terapie,
 • využití analýzy rané vzpomínky v různých kontextech psychologického poradenství a psychoterapie (individuální a skupinová práce, párové poradenství a terapie, poradenství pro rodiče při řešení výchovných problémů s dětmi, poradenství pro volbu povolání atp.).

Co se účastníci naučí?

 • analyzovat životní styl prostřednictvím práce s ranou vzpomínkou,
 • účastníci osvojí způsoby administrace rané vzpomínky a možnosti její interpretace,
 • práci s ranou vzpomínkou využívat pro motivaci a podporu klientů pro změnu.

Délka:

120 hodin

V rámci výcviku účastníci absolvují:

 • část teoretickou realizovanou formou interaktivní přednášky (20 hodin),
 • část sebezkušenostní (40 hodin),
 • část metodickou a kazuistickou (60 hodin).

Pro koho je výcvik určen?

Poznatky a dovednosti získané ve výcviku jsou aplikovatelné v individuálním, párovém, rodinném, školním poradenství i ve firemní oblasti.

Dovedností získané ve výcviku účastníci uplatní:

 • poradenští a kliničtí psychologové,
 • psychoterapeuti,
 • speciální pedagogové,
 • koučové.

Cena výcviku:

Cena výcviku pro jednoho účastníka: 16.010,- Kč bez DPH, 19.372,- včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Výcvik lze uhradit ve třech splátkách.

Supervize pro zájemce

Pro zájemce nabízíme rozbor videoukázky jejich práce s klientem a individuální zpětnou vazbu na jejich způsob práce s analýzou rané vzpomínky.

Zájemci pořídí videozáznam vedení rozhovoru s klientem. Lektorky kurzu zájemcům zpracují podrobnou zpětnou vazbu, kterou zájemci obdrží v písemné formě i v rámci 50 min konzultace.

Poplatek za supervizi: 3.000,- Kč bez DPH. 3.630,- včetně 21%DPH.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Výběr certifikátu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Místo narození:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
SamoplátceZaměstnavatel

Pedagogičtí a sociální pracovníci jsou dle příslušných zákonných vyhlášek osvobozeni od DPH. Vyberte prosím pole, které odpovídá skutečnosti. Ostatním je částka účtována vč. DPH:

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:*

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

POZNÁMKA

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Zpracování osobních údajů

Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

SouhlasímNesouhlasím
s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.