Seminář pod vedením Jima Holdera

Odborné tlumočení kurzu do češtiny je zajištěno

JAMES A. HOLDER

www.positiveintentions.org

IMG_20140722_091549James Holder je poradcem, trenérem, terapeutem s vice než čtyřicetiletou zkušeností. Jeho profesní životopis jsme se rozhodli nepřekládat, je k dispozici zde. Setkání na mezinárosní letní škole individuální psychologie nás přimělo jednat a pozvat Jima do Brna. Poznali jsem jej jako odborníka a člověka, který ke své práci i po letech přistupuje s pokorou a respektem. Jimovo vzdělání v psychoterapii a hodiny tréninku u významných osobností psychoterapeutických škol, ale i jedinečný způsob jak tuto zkušenost předává, jsou důvodem, proč si tuto příležitost nenechat ujít.

Jim Holder – Trauma – strategie provázení a zvládání

Americký terapeut James Holder je naším hostem už po třetí. Tentokrát nám představí jedinečný přístup pro práci s traumatem prostřednictvím metafor jako zkratek, které nesou informace k úzdravnému procesu. Přístup kombinuje a integruje poznatky adleriánské psychologie, gestalt psychologie a práce s tělem.

Téma výuky:

Úvod do tématu

 • Teoretická východiska individuální psychologie a pojetí traumatu v kontextu tohoto psychologického směru, situace zapříčiňující vznik traumatu, projevy fyziologické, emocionální.
 • Základní pojmy, principy práce, mapování představ a potřeb účastníků.

Souvislosti a aspekty práce s traumatem

 • Vztah jako klíčový faktor při zacházení s traumatem (nepříjemným zážitkem, strachem).
 • Význam raných vzpomínek a osobního materiálu při práci s traumatem.
 • Ekologie a fyziologie strachu, generalizovaný strach, trauma.

Cvičení a trénink

 • Stav excelence (stav bezpečí), navození a ukotvení stavu – teorie a použití v praxi.
 • Kalibrace těla, práce s tělem tady a teď (nácvik zaměření pozornosti, přeladění, změna stavu).

Cvičení a trénink

 • Stav excelence (stav bezpečí), navození a ukotvení stavu – teorie a použití v praxi.
 • Kalibrace těla, práce s tělem tady a teď (nácvik zaměření pozornosti, přeladění, změna stavu).

Uvědomění těla a fyziologie těla

 • Teoretický vstup, provázanost tělesného a psychického, využití poznatků v praxi, aplikace při rozhovoru s rozrušeným klientem, tipy pro efektivní intervence směřující ke změně stavu.

Disociace

 • Pojem, spektrum projevů při vyrovnávání se s těžkými prožitky, projevy disociace u klientů, rozpoznání, zacházení, příklady z praxe.

Vyhodnocení situací (strach, fobie, trauma)

 • Rozdíly, příklady z praxe.
 • Skupinová supervize případů s edukativními vstupy k řešeným tématům a proběhlým rozhovorům.

V-A-K disociace

 • Teoretický vstup, využití konceptu NLP pro práci s traumatem, představení V-A-K modelu.
 • Demonstrace s dobrovolníkem se zážitkem disociace (ukázka práce)
 • Diskuse k demonstraci otázky, teoretické zakotvení společného zážitku.

Stav excelence (stav bezpečí) – trénink, prohloubení dovednosti

 • Navázaní na zkušenosti z prvního dne, nácvik dovedností, práce ve trojicích pod supervizí.
 • Práce ve trojicích.
 • Sdílení zkušenosti ve skupině.

Vztah, provázení, nalaďování

 • Cvičení ve dvojicích na uvědomění – fyziologické pocity klienta a provázejícího odborníka.
 • Sdílení zkušenosti ve skupině. Otázky, diskuze k tématu.

Demonstrace s dobrovolníkem

 • Diskuze, otázky, teoretické ukotvení

Strach, fobie jako následek nepříjemného prožitku (traumatu)

 • Příklady z praxe
 • Integrace zkušenosti z předchozích nácviků, zvládání strachu a navození stavu excelence – ukázka

Demonstrace – bezpečná práce s traumatem

 • Analýza demonstrace, otázky na proces pro pozorovatele.
 • Evaluační inventář pro kontrolu procesu učení – sebereflexe pro účastníky.

Využití vzpomínek pro ozdravný proces

 • Psychodynamická diagnostika pomocí vzpomínek.
 • Rekonstrukce přesvědčení, podpora ozdravného procesu.

Integrace nabyté zkušenosti

 • Výklad, kazuistiky a případy dobré praxe.

Cvičení ve dvojicích – integrace získaných informací a zkušenosti

 • Společná reflexe a evaluace

Vzdělávací cíl

Účastníci se naučí:

 • posoudit druhy traumatu,
 • zacházet se zakotvením provázející osoby/klienta tady a teď, odpoutání od negativního prožitku,
 • číst signály upozorňující na prožitek traumatu,
 • využívat základy NLP, zejména V-A-K disociace,
 • zabránit retraumatizaci díky citlivému vyhodnocení situace a citlivému a bezpečnému provázení,
 • interpretovat a validizovat osobní materiál provázených osob/klientů.

Délka:

40 hodin

Cena kurzu

Cena semináře pro jednoho účastníka je 9 500 Kč bez DPH, 11 495 Kč včetně 21% DPH

Pro účastníky našich kurzů zvýhodněná cena 8 500 Kč bez DPH, 10 285 Kč včetně 21% DPH
(při přihlášení do slevy napsat opakovaná účast)

Bude se jednat o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce). Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Datum konání:

9. – 13. dubna 2019
Kurz se bude konat v Brně
v prostorách Mansia v.o.s. na ulici Tř. Kpt. Jaroše 19.

  Přihláška ke kurzu:

  Výběr termínu

  Základní informace

  Titul

  Jméno a příjmení:*

  Datum narození:*

  Bydliště a fakturační údaje

  Kdo hradí:
  SamoplátceZaměstnavatel

  Bydliště:
  Ulice a čp.:*

  Obec:*

  PSČ:*

  Telefon:*

  E-mail: *

  Sleva:

  Požadavek na znění faktury:

  Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

  Název organizace:

  IČ:*

  DIČ:

  Ulice a čp.:

  Obec:

  PSČ:

  Telefon:

  E-mail:

  Sdělení pro organizátory kurzu

  O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

  Zpracování osobních údajů

  Informace a pravidla ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s.

  Souhlasím se zpracováním údajů nezbytných k vedení základní agendy a nezbytným administrativním úkonům, jak je specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 3. (bez tohoto souhlasu se není možno přihlásit k jednotlivým kurzům).

  SouhlasímNesouhlasím
  s uchováváním informací v databázi kontaktů (jméno, email, telefon) za účelem marketingových nabídek správce (dobrovolný souhlas) a zasíláním obchodních a marketingových nabídek, jak je podrobně specifikováno v Informacích a pravidlech ke zpracování osobních údajů a jejich ochrana u společnosti Mansio v.o.s. v bodu 4.

  Smluvní podmínky účasti na kurzu

  Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.