Spolu a jinak v mateřské škole

Akreditovaný program pro učitele mateřských škol

Kurz je akreditován u MŠMT ČR pod č.j. MSMT- 934/2015-1-99

Spolu a jinak v mateřské škole je komplexní vzdělávací program určený učitelům mateřských škol, kteří hledají cestu, jak v mateřské škole vychovávat děti k respektu, učit je odpovědnosti a vést ke spolupráci. Účastníci programu si osvojí konkrétní strategie, jak posilovat pocit sounáležitosti dětí v mateřské škole a budovat vztahy založené na vzájemném respektu se zachováním pevných hranic. Účastníci se naučí identifikovat zdroje a silné stránky dětí tak, aby i méně nadané děti mohly zažívat úspěch a byly motivované poznávat a učit se nové věci.

Program je akreditován MŠMT ČR. Účastníci obdrží osvědčení a studijní text, ve kterém naleznou zpracovaný, ucelený systém informací a prakticky využitelných metod pro konkrétní práci s dětmi.

Délka programu 16 hodin ve skupině max 15 účastníků.

Témata vzdělávacího programu:

 Respekt a spolupráce v mateřské škole

 • partnerský vztah jako základ výchovného působení – výchova v atmosféře důvěry a vzájemného respektu;
 • důsledky výchovného působení (rizika autoritativního a liberálního výchovného přístupu k dětem);
 • demokratický výchovný styl (vzájemný respekt, odpovědnost, důsledky chování, možnost rozhodovat se, pravidla);
 • komunikační prostředky využívané v demokratickém přístupu ke vzdělávání;
 • metody demokratického vedení (pravidla v mateřské škole).

Proč děti zlobí?

 • čtyři cíle nevhodného chování (upoutání pozornosti, boj o moc, pomsta a vyhýbání se neúspěchu);
 • identifikace cílů nevhodného chování dětí – co můžeme vidět za dětským vzdorem nebo apatií;
 • úrovně zvládání a reagování na nevhodného chování (intervenční strategie, preventivní strategie, strategie podpory vhodného chování).

Povzbuzování a dodávání odvahy v mateřské škole

 • jak povzbuzovat a motivovat děti;
 • proč chvála nefunguje (pozitivní a negativní nálepkování, soupeření mezi dětmi);
 • význam povzbuzování ve výchově (rozdíl mezi chválou a povzbuzením, formulace povzbuzení).

Důvěra a odpovědnost v mateřské škole

 • aplikace přirozených a logických důsledků;
 • nežádoucí dopady užívání odměn a trestů ve výchově;
 • nahrazení trestů přirozenými a logickými důsledky;
 • jak používat logické důsledky, aby fungovaly.

Cena:

Cena semináře pro jednoho účastníka je 3.200,- Kč bez DPH, 3.872,- Kč včetně 21% DPH.

Jedná se o program akreditovaný při MŠMT v rámci DVPP, proto je cena pro pedagogické pracovníky osvobozena od DPH (vztahuje se i na samoplátce).  Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Vzdělání:

Obor vašeho vzdělání (např. sociální práce, pedagogika, psychologie, zdravotnictví, psychologie, teologie atp.):*

Současná profese:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
 Samoplátce Zaměstnavatel

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:*

E-mail: *

Sleva

Požadavek na znění faktury

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.