Metodika práce s rodiči a vedení rodičovského vzdělávání

Předáme Vám naše mnohaleté zkušenosti s vedením rodičovských skupin a prací s pěstouny.

V průběhu kurzu se účastníci naučí, jak lze rodičům nabízet práci se sebou v oblastech, které jsou překážkou v efektivních rodičovských přístupech, reflexi rodičovského stylu směrem k uvědomění si rodičovských postojů a postupů, které rodičům brání v cestě stát se takovými rodiči, jakými chtějí být. V kurzu se účastníci naučí, jak pracovat s rodiči a pěstouny v rámci individuální práce, dostanou také metodiku pro vedení rodičovských skupin, které jsou zaměřeny na rozvoj rodičovských kompetencí. Tyto skupiny lze využívat i v rámci vzdělávání pěstounů.

Témata:

 • Jak reflektovat rodičovská přesvědčení a jak rodičovská přesvědčení ovlivňují výchovné postoje a přístupy rodičů k výchově.

Výchovný styl je způsob rodičovského působení na dítě, který významně ovlivňuje to, jak dítě vnímá svoji pozici v rodině, jak si utváří představu o principech a pravidlech fungování světa a vztahů v něm, včetně představy o sobě a své roli v rodinném i širším společenství. Výchovný styl je ovlivňován přesvědčením rodiče, které pramení z jeho vlastní rané zkušenosti. Je třeba říct, že mnohé z našich přesvědčení vedou k neefektivním výchovným postupům. Porozumět rodičovskému přesvědčení znamená nahlédnout i na chybné rodičovské postoje, které mohou mít v některých případech fatální důsledky pro vztah mezi rodičem a dítětem. Přesvědčení jsou hybnou silou chování.

 • Řešení problémového chování dětí (Dreikursova teorie čtyř cílů nevhodného chování, identifikace nevhodného chování, reagování na nevhodné chování a způsoby, jak mu předcházet).

V této části programu představíme teorii čtyř chybných cílů nevhodného chování Rudolfa Dreikurse. Rodiče se naučí identifikovat chybný cíl chování dětí a vnímat možnosti, kterými můžou ovlivňovat chování svých dětí. Vycházíme z předpokladu, že porozumění motivaci dětského chování umožňuje jiný úhel pohledu na dětské „zlobení“ a vede k efektivnějším reakcím rodičů.

 • Podpora a dodávání odvahy. Jak pomoci rodičům nacházet cesty k vytváření takové atmosféry v rodině, která podporuje sounáležitost dětí.

Cílem je podpořit rodiče, kteří se vydali na cestu respektujícího přístupu k dětem, a ukázat jim možnost sebepodpory a hledání vnitřních zdrojů, které jsou v rodičovství nezbytným stabilizujícím prvkem. Dále rodiče provázíme postupy podporujícího přístupu k dětem a ukazujeme základní principy dodávání odvahy vycházející z přístupu individuální psychologie. Hledání možností a nalézání řešení v otázkách rodičovství je pak ilustrováno na příkladech z oblasti koučování, které se zaměřuje na zvládání překážek, motivaci k poznávání a seberozvoji a může tak být pro hledající rodiče efektivním nástrojem pro realizaci změn ve vlastní rodině.

 • Zvládání emočně náročných situací v rodině (jak na svoje emoce, jak pomoci dětem nakládat s emocemi).

Cílem je nabídnout rodičům způsoby, pomocí kterých si mohou uvědomovat vlastní prožívání a porozumět svým emocím, což v konečném důsledku přispívá k posílení schopnosti vnímat emoce jako něco, co je přirozenou a nezbytnou součástí života a co lze mít pod kontrolou. Zaměřujeme se také na možnosti a zdroje, kde rodiče mohou čerpat energii a trpělivost nezbytnou ke zvládání projevů hněvu a vzteku u dětí. Věnujeme prostor nácviku strategií a technik, které umožňují zvládat vlastní emoce a pomáhat dětem nakládat s jejich emocemi.

 • Komunikace v rodině (způsoby naslouchání a sdělování).

Důležitým prostředkem k výchově dětí je komunikace. Komunikace slouží k dorozumívání, ale sama o sobě ještě neznamená porozumění. V této části programu se zaměříme na komunikační techniky, které k porozumění směřují. Rodiče si osvojí takové způsoby komunikace, které umožňují dětem cítit se přijímány, dělat pokroky, spolupracovat, porozumět pocitům druhých i vlastním a být otevřeny nové zkušenosti.

 • Vedení dětí k odpovědnosti (uplatňování přirozených a logických důsledků).

Úkolem rodičů je naučit děti překonávat překážky a čelit těžkostem v životě. Děti se potřebují naučit, jak se vyrovnávat s frustrací, nepohodlím, a jak tvrdě pracovat, aby mohly dosáhnout svých cílů. V kurzu se zaměříme na to, jak děti učit sebedisciplíněodpovědnosti.

Pro koho je výcvik určen?

Výcvik je určen sociálním pracovníkům, kteří pracují s rodiči, pěstouny a dětmi.

Co se účastníci v průběhu naučí?

 • využívat principy individuální psychologie pro individuální práci s rodiči a pěstouny,
 • vést rodičovské skupiny zaměřené na rozvoj rodičovských kompetencí,
 • prohlubovat náhled rodiče či pečující osoby na rodičovské postoje a z nich vyplývající kvalitu rodičovské péče;
 • využívat poznatky adleriánského přístupu pro strategické provázení rodičů a pečujících osob procesem změny postojů a péče;
 • podporovat rodiče a pečující osoby ke změně rodičovských (výchovných) postojů;
 • porozumět potřebám rodičů a dětí;
 • zprostředkovat rodičům porozumění pro motivy problémového chování dětí a učit je reagovat způsobem, který nabízí dětem vhodnější alternativu a učí je, jak naplňovat cit sounáležitosti;
 • komunikační postupy a nástroje provázení, které rodiče či pečující osoby zkompetentňují, podporují je v jejich roli a pomáhají jim zažít úspěch a vytrvat,
 • pracovat s podporou a povzbuzováním.

Účastníci od nás obdrží metodický manuál, kde najdou potřebnou teorii i podrobně popsanou metodiku vedení kurzu. Dále si od naší společnosti můžete odkoupit pracovní sešity pro rodiče Spolu a jinak ve výchově, DVD Cesty pozitivního rodičovství.

Délka:

48 hodin = 6 vzdělávacích dnů

Kurz je rozdělen do tří částí:
část teoretickou realizovanou formou interaktivní přednášky,
část sebezkušenostní,
část metodickou a kazuistickou.

Cena:

Cena výcviku pro jednoho účastníka je 9.600,- Kč bez DPH, 11.616,- Kč včetně 21% DPH.

Platba je osvobozena od DPH na základě doporučeného postupu MPSV č. 7/2013 k § 57 odst. 1 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů pro potřebu krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a poskytovatelů sociálních služeb.

Pokud máte zájem realizovat výcvik přímo ve Vaší organizaci, rádi k Vám přijedeme. Kontaktujte nás zde.

Přihláška ke kurzu:

Výběr termínu

Základní informace

Titul

Jméno a příjmení:*

Datum narození:*

Vzdělání:

Obor vašeho vzdělání (např. sociální práce, pedagogika, psychologie, zdravotnictví, psychologie, teologie atp.):*

Současná profese:*

Bydliště a fakturační údaje

Kdo hradí:
 Samoplátce Zaměstnavatel

Bydliště:
Ulice a čp.:*

Obec:*

PSČ:*

Telefon:

E-mail: *

Sleva:

Požadavek na znění faktury:

Nevyplňujte, jsou-li shodné s vaší adresou.

Název organizace:

IČ:

DIČ:

Ulice a čp.:

Obec:

PSČ:

Telefon:

E-mail:

Sdělení pro organizátory kurzu

O nabídce vzdělávacích programů jsem se dozvěděl/a:*

Smluvní podmínky účasti na kurzu

Souhlasím se smluvními podmínkami účasti na kurzu.