Archiv autora: Krejsova

Volná místa v sebezkušenostním výcviku, který zahajujeme 3. – 6. října 2017

Očekávejte zážitek sebe ve skupině, práci s osobními tématy a porozumění životní dynamice skrze osobní historii. Je jedno, v jaké životní etapě se právě nacházíte, věříme, že jedinečná perspektiva individuální psychologie obohatí váš profesní i osobní život.

Více zde.

Akreditace MŠMT a MPSV

Těšíme na Vaši účast!

Prázdninové kurzy MANSIO akreditované MŠMT a MPSV

Využijte prázdniny k osobnímu rozvoji – sebevzdělávání. Na letní měsíce jsme připravili tři akreditované kurzy MŠMT a MPSV.

Edukativní rodičovská terapie

Zejména pro rodinné a školní psychology, sociální pracovníky a poradce je určen kurz Edukativní rodičovská terapie. Šestidenní výcvik  se koná se ve dvou na sebe navazujících setkáních 8. – 11. srpna a 6. – 7. září 2017.

Výcvik je akreditován MŠMT a MPSV a je zaměřen na praktickou aplikaci poznatků individuální psychologie do kontextu rodinného a rodičovského poradenství a terapie.

Pozornost věnujeme možnostem skupinové i individuální terapie při řešení problémového chování dětí v rodině a podpoře efektivních rodičovských postojů a postupů.

Edukativní rodičovskou terapii lze využít i pro rozvádějící se rodiče, kteří chtějí zmírnit dopady rozvodové situace v rodině na fungování dětí. Podrobné informace o kurzu a přihlášku naleznete zde.

Spolu a jinak ve školním poradenství

Výcvik z programu Spolu a jinak je určen školním psychologům, psychologům působícím v poradnách, výchovným poradcům nebo metodikům prevence.

Intenzivní vzdělávací program nabízí praktickou aplikaci poznatků individuální psychologie do prostředí školy, výchovného a pedagogicko-psychologického poradenství. Využijete jej při řešení otázek spojených s inkluzí.

Pozornost zaměříme především na možnosti řešení problémového chování žáků ve škole (výukové selhávání, rizikové chování, nízká motivace atd.). Poskytneme účastníkům konkrétní strategie týkající se budování vztahu s klientem (žákem, učitelem, rodičem), práci na podpůrných a preventivních strategiích, bez nichž nelze stavět smysluplné intervence.

Kurz je realizován v rámci jednoho vícedenního bloku ve dnech 18. až 21. července 2017 v Brně. Bližší informace a přihlášku naleznete zde.

Sebezkušenostní výcvik pro pracovníky v pomáhajících profesích – adlerovský přístup

Intenzivní výcvik je určen všem profesionálům v pomáhajících profesích.

Klademe důraz na sebepoznání – analýzu životního stylu (subjektivní přesvědčení, privátní logika, cíle, metody a zdroje). Ukážeme, jak životní zkušenosti ovlivňují komunikaci, jednání a chování. Prostřednictvím analýzy rané vzpomínky a obrazu původní rodiny porozumíme, co lidem brání vycházet s druhými lidmi i se sebou samotnými. Osobní rozvoj přispěje ke kultivaci profesních postojů a komunikačních prostředků, což se odrazí ve zvýšení zvýšení profesionality vaší práce.

Zdokonalením psychosociálních dovedností, získáte představu o skupinové dynamice a tuto zkušenost můžete následně efektivně využít v přímé práci s klientem. Další podrobnosti a přihlášku naleznete zde.

 

Motivace pedagogického týmu ze strany vedení školy

Téma motivace dětí a dospělých má mnoho společného. Řízení třídy (class management) a motivace žáků je proces, na kterém se podílí spousta faktorů. Jedním z nich je způsob, jakým jsou účastníci tohoto procesu vedeni. To, jak je řízena škola, se promítá i do způsobu, jakým učitelé pracují se třídou a jak tím naplňují filozofii organizace. V tomto smyslu jsou vedoucí pracovníci těmi, kteří vymezují pravidla hry, sledují, jak jsou cíle naplňovány, poskytují zpětnou vazbu. Komunikace a proces podpory (včetně vytváření příznivých podmínek pro vzdělávání) jsou základními motivačními nástroji. Celý příspěvek